1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Fachowcy z Ruszkowskiego

Tytuł projektu
Fachowcy z Ruszkowskiego – nowoczesne kształcenie w branży informatycznej
i logistycznej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 i BSIS nr 1 do końca roku 2023 przez wspieranie szkolnictwa zawodowego. Cel zostanie osiągnięty przez: rozwijanie kompetencji kluczowych w tym m.in przyrodniczo-matematycznych i językowych (przygotowanie do matury, zajęcia dodatkowe, wycieczki), kształtowanie kompetencji uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – m.in. kreatywność, innowacyjność, umiejętność uczenia się (koło naukowe logistyków, grupa kreatywny IT), doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników co pozwoli wzmocnić dotychczasowy wybór kształcenia oraz zorientować na określenie dalszej drogi zawodowej w zakresie potrzebnym na regionalnym rynku pracy (konsultacje ze specjalistą HR, doposażenie pracowni do nauki zawodu dla logistyka i informatyka w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy oraz ułatwiające zdobycie nowych umiejętności zawodowych), rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (realizacja straży uczniowskich, utworzenie sieci współpracy), uzyskanie dodatkowych umiejętności i uprawień przez uczniów i nauczycieli zawodu, w tym konferencja i sieć współpracy szkoła-przedsiębiorcy z branży IT i logistycznej.

Liczba osób uczestniczących w projekcie: 110 uczniów ( 8 uczniów w ramach zajęć dodatkowych nabędzie umiejętności obsługi drona, 30 uczniów podniesie poziom kompetencji uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, min kreatywność, innowacyjność, umiejętność uczenia się w ramach Koła naukowego logistyków i Grupy kreatywnej IT), podczas warsztatów w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów BSIS i Technikum podniosą swoje kompetencje związane z wyborem przyszłej  drogi zawodowej.

36 uczniów weźmie udział w stażach podnosząc umiejętności zawodowe.

Zostaną doposażone 2 pracownie do nauki zawodu logistyk i informatyk/programista.

Całkowita wartość projektu: 599 433,43 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 478 913,43 zł

Harmonogram projektu:

Skip to content