1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Branżowy Oddział Wojskowy

Branżowy Oddział Wojskowy ( BOW)

to pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma na celu przygotowanie kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Program realizowany w ramach projektu:

  1. kształtuje postawy obronne i patriotyczne młodzieży,
  2. wzmacnia szacunek do symboli narodowych i wojskowych
  3. umożliwia zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
  4. przygotowuje młodzież do pełnienia służby wojskowej na stanowiskach specjalistycznych ( w służbie zawodowej, terytorialnej oraz w rezerwach osobowych)
  5. kształtuje kompetencje przydatne w służbie wojskowej oraz zdolności obronne

Program skierowany głównie do uczniów/pracowników młodocianych kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, lakiernik, blacharz, mechanik operator maszyn rolniczych, kierowca, kucharz, piekarz.

Kandydat do Branżowego Oddziału Wojskowego powinien mieć dobry stan zdrowia, minimum dobre zachowanie, być zdyscyplinowany, odpowiedzialny, szanować i przestrzegać powszechnie obowiązujące normy społeczne.

W BOW mogą być tylko uczniowie kształcący się w zawodach wymienionych powyżej.

Rekrutacja do BOW odbywa się tak jak do  BSIS dodatkowo rodzic/opiekun prawny ucznia wyraża zgodę ( pobierz: oświadczenie) na udział swojego dziecka w pilotażowym programie MON.

Po zakwalifikowaniu i przyjęciu do BSIS i BOW uczeń oceniany jest pod względem zachowania, wywiązywania się z obowiązków szkolnych i pracowniczych, przestrzegania statutu szkoły i ostatecznie kwalifikowany do pierwszych szkoleń.

Uczeń należący do BOW ponosi częściowe koszty związane z zakupem munduru i dojazdem do miejsca szkolenia.

BOW to szkolenie wojskowe młodzieży przez cykl kształcenia tj 3 lata. Uczniowie raz w roku realizują szkolenie wojskowe w jednostce patronackiej.

Jednostką patronacką dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku jest Jednostka Wojskowa Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych- Białobrzegi.

Podczas szkolenia młodzież zakwaterowana jest na terenie jednostki, przebywa wraz z opiekunem z ramienia szkoły i realizuje program opracowany przez MON na potrzeby BOW.

Szkolenie teoretyczne realizowane jest za pomocą platformy e-laringowej.
Wyjazd na szkolenie nie koliduje z turnusami dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych.
W oddziale mogą być dziewczęta i chłopcy.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje kształcenie jednocześnie:
na terenie szkoły– przedmioty ogólnokształcące- odpowiedzialna szkoła
u pracodawcy– praktyczna nauka zawodu- odpowiedzialny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
na turnusach dokształcania teoretycznego– teoretyczna nauka zawodu – odpowiedzialna szkoła
w Branżowym Oddziale Wojskowym– w jednostce patronackiej, e-laringowo – odpowiedzialna szkoła

Skip to content