1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Historia Szkoły

Historia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

1947-1963

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Pułtusku po II wojnie światowej zapoczątkowało powstanie w 1947 r. PUBLICZ­NEJ ŚREDNIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ o kierunku odzieżowym. Szkoła podjęła działalność w gmachu LO, a we wrześniu 1948 r. otrzymała siedzibę w budynku przy ul. Kościuszki 20.

W roku 1949 zorganizowano kierunek czapniczy. Dyrektorem szkoły był Czesław Osiecki. W tej placówce kontynuowały pedagogiczną działalność przedwojenne nauczycielki, orga­nizatorki tajnego nauczania w okresie okupacji, Maria Jacniacka i Karolina Nawrocka; tu rozpoczęli pracę nauczyciele, których losy związały się na stałe z historią szkoły, Alicja i Władysław Piotrowscy, Andrzej Piotrowski oraz patron szkoły Jan Ruszkowski.

Po wprowadzeniu w 1951 r. kierunku elektrycznego i metalowego szkoła otrzymała nazwę ZASADNICZEJ SZKOŁY METALOWO – ODLEWNICZEJ CENTRALNEGO URZĘDU SZKOLENIA ZAWODOWEGO. 16 stycznia 1953 roku funkcję dyrektora objął Władysław Piotrowski. Będzie ją wzorowo pełnił do 31 sierpnia 1984 r.

W 1957 roku szkoła przeszła pod Ministerstwo Oświaty jako ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA.

W 1960 r. rozpoczęła się budowa nowej siedziby szkoły przy ulicy Tysiąclecia. Nowe obiekty powstały według konkursowego projektu zespołu architektów pracujących pod kierunkiem inż. Krystyny Bień z Warszawskiego Miasto-Projektu Specjalnego. Inwestorem budowy było Ministerstwo Oświaty reprezentowane przez pracowników Departamentu Inwestycji i Wyposażenia Szkół: Czesława Szamanka (dyrektora DIiWS) oraz inspektorów: Tadeusza Gordona, Ryszarda Zdziebłowskiego i Jerzego Czajkowskiego. Wiele trudu, starań i zapobiegliwości wykazał dyrektor Władysław Piotrowski, wiele, wiele godzin przy budowie nowej szkoły i porządkowaniu jej otoczenia poświęcili jej nauczyciele i uczniowie. Nowymi budynkami zachwycali się mieszkańcy miasta i osoby przyjezdne. W kwietniu 1965 r. dziennikarz Leon Janowicz urzeczony pięknem nowej szkoły, napisał: no i sama szkoła jedna z najnowszych i najnowocześniejszych w Polsce. Zresztą czy tylko w Polsce – Konkursowy projekt zespołu architektów z Warszawskiego Miasto – Projektu Specjalistycznego, odznaczony Złotym Medalem w Brukseli, najpierw został zrealizowany w Szwecji, i NRD, a dopiero w Polsce, ściślej w Pułtusku. Płaska, pawilonowa zabudowa, dużo światła, powietrza i przestrzeni.

1963-1974

18 kwietnia 1963 roku klasy ślusarskie i 2 elektrome­chaniczne przeniesiono do zespołu nowych budynków przy ul. Tysiąclecia. W starej siedzibie pozostały 2 klasy – odzie­żowa i budowlana dając początek Zasadniczej Szkole Zawo­dowej nr 2. Z entuzjazmem nauczyciele, pracownicy i mło­dzież urządzali nową szkołę, warsztaty i internat; budowali drogę do warsztatów i ulicę Tysiąclecia. W dniu 1 września 1963 r. decyzją Ministra Oświaty otwarte zostało Technikum Radiowe; w tym sa­mym roku szkolnym rozszerzono zakres zasadniczego kształcenia zawodowego o 3 kolejne kierunki: stolarz, radiomonter i mechanik-rolnik. Tak powstała szkoła znana w latach 1963-1974 jako Technikum Radiowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1.

Szkoła rozwijała się. Powstawały nowe kierunki i specjal­ności, takie jak: Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe, Średnie Studium Zawodowe, Technikum Wieczorowe dla Pracujących. Z udziałem warsztatów szkolnych, kierowanych przez Jana Ruszkowskiego, zbudowano magazyny, garaże, hydrofornię; urządzono izbę pomiarów i pokój nau­czycielski. Powstały pierwsze pracownie przedmiotowe, urządzone przez nauczycieli: Mariana Budzyńskiego (fizyki), R. Staronia i J. Ruszkowskiego (rys. techn.), Andrzeja Grzybowskiego (radiowa) i Zygmunta Dublińskiego (elektryczna).

1974-1985

1 września 1974 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie powołało ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, w skład którego weszły: Technikum Radiowe z filią w Zegrzu Płn., Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 1975 r. zarząd nad ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH objęło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ciechanowie. Ranga szkoły rosła. Pod kierunkiem i według projektów Włodzimierza Wróbla (z-ca dyr w I. 1971-1982) oraz przy wydatnej pomocy Edwarda Mączyńskiego (z-ca kier. warsztat.) i Zygmunta Chajęckiego (naucz. zawodu) realizowano ambitny plan modernizacji bazy dydak. – wych. (pracownie: mechaniki, historii, audiowizualna, rys. technicznego, klub, szatnie, sala gimn., pokoje administr., wystrój korytarzy szk. i inne). Uznanie zdobyła pracownia historii jednocześnie Izba Pamięci Narodowej), urządzana i stale wzbogacana przez Zofię Wróblową (nauczycielkę historii). Urządzenia i meble do pracowni wykonały warsztaty szkolne (kierownicy – Józef Jeleń, Józef Wiśniewski). Zbudowano wiatę z garażami i salę instruktażową. Pod kierunkiem Ireny Łapińskiej-Siarkiewicz (z-ca dyr w I. 1974-1984) szkoła wzorowo programowała i realizowała zadania wychowawcze i opiekuńcze. Znane są w województwie i w kraju sukcesy Drużyny Żeglarskiej zorganizowanej i prowadzonej przez J. Ruszkowskiego, od roku 1977 przez Wojciecha Błaszczyka (proporzec Teligi, utworzenie Chorągwianego Oś­rodka Wodnego); sukcesy siatkarzy z SKS „ZRYW” i ich tre­nerów Tadeusza Miłoszewskiego i Józefa Gryca (brązowy medal w mistrzostwach Polski w 1982 i 1984 r. I miejsce w województwie od 1975 r.) W 1970 r. szkoła zdobyła III miej­sce w Polsce, w konkursie bhp. Wyróżniona była praca OHP pod komendą Kazimierza Trukawki (I miejsce w resorcie gór­niczym i hutniczym w 1979 r.) i praca Spółdzielni Uczniowskiej, prowadzonej przez nauczycielkę matematyki Barbarę Ciesielską (I miejsce w województwie w 1979 r. i 1980 r.) Od 1975 r. humanitarną akcję w klubach HDK prowadzi Mieczysław Gąsiewski (około 350 litrów oddanej krwi). Liczy się w województwie szkolna orkiestra dęta zorganizowana z inicjatywy dyrektora W. Piotrowskiego. Zabiegi i zaangażowanie dyrektora W. Piotrowskiego doprowadziły do powstania zakładowej bazy mieszkaniowej (do 1983 r. -14 mieszkań).

Zespół Szkół Zawodowych odgrywa dużą rolę w środowisku. Od wielu lat prowadzi cenną współpracę z Zakładami WZL w Zegrzu, POM, FSOiUT „POLAM” i Instytutem Łączności w Pułtusku. W tej szkole dokształcało się wielu pracowników w/w zakładów: tu w latach 1978-80 istniał Punkt Konsultacyjny Politechniki Warszawskiej. Od 1978 r. dokształcanie dla pracujących organizował i wzorowo nim kierował wicedyrektor Zdzisław Remian.

Wiosną 1979 roku Szkoła stała się schronieniem dla ofiar katastrofalnej powodzi w Pułtusku. Do akcji ratowania mieszkańców i ich dobytku włączyli się nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych.

1 września 1984 roku dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został Stanisław Szolc (wicedyrektor w latach 1982-84).

W 1985 r. – roku nadania szkole Sztandaru i imienia Jana Ruszkowskiego – pracowała grupa z tych, którzy podjęli pracę w starej szkole i or­ganizowali nową. Obok wcześniej wymienionych nauczycieli byli to: Jan Kowalski, Ryszard Żołnierzak, Ryszard Staroń, Waldemar Lachowski, Waldemar Drózd, Irena Łapińska i Mieczysław Gąsiewski oraz pracownicy administracji: Janina Ciszewska, Regina Biedrzycka, Józef Lech, Irena Nowakowska i Krystyna Żołnierzak.

W uroczystościach sztandarowych i nadania Zespołowi Szkół Zawodowych imienia Jana Ruszkowskiego – nauczyciela, kierownika szkolnych warsztatów, żeglarza – brało udział 884 uczniów – przyszłych techników i robotników wykwalifikowanych uczących się w 32 oddziałach.

1986-2007

W latach 1986 – 1995 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w dalszym ciągu funkcjonowały dotychczas działające typy szkół, wprowadzane były jednak do nauczania nowe specjalności oraz całkowicie nowe zawody, np.:

 • technik telekomutacji
 • w technikum mechanicznym specjalność mechanika precyzyjna
 • w technikum elektronicznym specjalność maszyny i urządzenia cyfrowe.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w celu dostosowania się do potrzeb lokalnego rynku pracy wprowadzono nawet na krótkie okresy nauczanie w zawodach: spawacz, elektromechanik, elektryk, monter elektronik, stolarz, ślusarz.

Koniec lat 80-tych i lata 90 – te dwudziestego wieku to okres wielu zmian w Polsce, zmian, które miały swoje bezpośrednie przełożenie także na ZSZ im. Jana Ruszkowskiego. Szczególne znaczenie miało ograniczenie finansów przeznaczanych na oświatę, co w konsekwencji doprowadziło do powolnego zaniku kół zainteresowań i innych zorganizowanych form działalności pozalekcyjnej. Dodatkowo brak środków w znacznym stopniu ograniczał możliwości zakupu nowych pomocy dydaktycznych czy też prowadzenia remontów obiektu. W całej Polsce dało się również zauważyć zmniejszenie zainteresowania kształceniem w zawodach, wynikało to między innymi z tego, że w miastach wielkości Pułtuska istniejące zakłady pracy były restrukturyzowane, przekształcane w rożne spółki bądź też po prostu bankrutowały. W tym czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracowało nad reformą oświaty w Polsce, szczególnie oświaty ponadpodstawowej. Wynikiem tych prac był pomysł by stopniowo technika przekształcać w licea techniczne. Pan Tadeusz Miłoszewski, ówczesny dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej podjął decyzję o powołaniu Liceum Technicznego i zakończeniu naboru do technikum. Liceum Techniczne powstało w 1995 roku i kształciło uczniów w profilach: elektronicznym, ekonomiczno-administracyjnym, kształtowanie środowiska, mechanicznym i elektryczno-energetycznym. Liceum techniczne to była szkoła, w której nauka trwała 4 lata, absolwent nie uzyskiwał tytułu zawodowego, jeżeli podjąłby naukę w szkole policealnej, w zawodzie zgodnym z ukończonym profilem zdobył by tytuł technika w czasie krótszym niż absolwent liceum ogólnokształcącego. W 1999 roku ZSZ im. Jana Ruszkowskiego po raz ostatni ukończyli uczniowie 5 – letniego technikum – elektronicy i mechanicy.

W 2000 roku rozpoczęła się reforma systemu edukacji w Polsce, która zaowocowała powstaniem 6 – letnich szkół podstawowych, 3 – letnich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Początkowo w założeniach reformy miało nie być w ogóle techników, tylko zasadnicze szkoły zawodowe i licea ogólnokształcące. W wyniku kolejnych korekt w założeniach reformy ostatecznie szkolnictwo ponadgimnazjalne miało kształcić w: 3 – letnich liceach ogólnokształcących, 3 – letnich liceach profilowanych, 4 – letnich technikach i 2 lub 3 – letnich zasadniczych szkołach zawodowych.

Tworzenie, powoływanie do życia nowych szkół wymagało dużej pracy organizacyjnej oraz czasami trudnych decyzji kadrowych: w roku szkolnym 2001/2002 nie prowadzono rekrutacji do szkół ponadgimnajzalnych, dlatego też zmniejszyła się liczba godzin zajęć dydaktycznych. W tym okresie liczna grupa nauczycieli, którzy w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego pracowali od 1963 roku przechodziła na emeryturę, skład rady pedagogicznej ulegał zmianie. W międzyczasie, w 1999 r. w wyniku reformy samorządowej organem prowadzącym dla ZSZ i m. Jana Ruszkowskiego stał się powiat pułtuski, a organem nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. Przejęcie prowadzenia szkoły przez samorząd terytorialny pomogło wykonać niezbędne prace remontowe obiektu. Jednocześnie zlikwidowany został internat szkolny (niewielu uczniów korzystało z tej formy zakwaterowania), do którego przeniesiony został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Tąsew.

Po decyzjach Rady powiatu w Pułtusku 1 września 2002 roku uczniowie klas pierwszych rozpoczęli naukę w:

 • I Liceum Profilowanym w Pułtusku o profilach:
  • ekonomiczno – administracyjnym
  • mechaniczne techniki wytwarzania
  • zarządzanie informacją
 • Technikum Nr 1 w Pułtusku w zawodzie technik elektronik
 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w zawodach:
  •  elektryk
  •  stolarz
 • W kolejnych latach oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego była ciągle poszerzana, i tak:
  • w I Liceum Profilowanym:
   • otworzony został profil kształtowanie środowiska
   • w jednym oddziale profilu zarządzanie informacją rozpoczęta została przedmiotowa innowacja pedagogiczna mająca na celu realizację zakresu rozszerzonego matematyki

Na rok szkolny 2007/2008 będziemy rekrutować:

w Technikum Nr 1 młodzież do zawodu technik mechanik (swego rodzaju powrót do tradycji) planujemy utworzenie nowego typu szkoły Liceum Ogólnokształcącego, w którym będzie realizowana przedmiotowa innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego w zakresie piłki siatkowej.

Powołując nowe szkoły bądź nowe kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego pamiętano o osobach dorosłych, które chciałyby zdobyć średnie wykształcenie lub tytuł zawodowy. Dlatego też w ciągu ostatnich trzech powstały szkoły:

 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku kształcąca w zawodach:
  • technik informatyk
  • opiekunka środowiskowa
  • technik ekonomista
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku.

Szkoły dla dorosłych prowadzą kształcenie w formie zaocznej, pierwszymi absolwentami byli słuchacze Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, którzy w 2006 roku z dużym powodzeniem przystępowali do matury.

W jubileuszowym roku 60 – lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego kształcimy:

– w szkołach dla młodzieży 537 uczniów

– w szkołach dla dorosłych 197 słuchaczy

Swego rodzaju weryfikatorem jakości pracy szkół w Polsce są egzaminy zewnętrzne, w szkołach ponadgimnazjalnych są to egzaminy: maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych). Nauczyciele i absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego nie mają się czego wstydzić. Mimo różnych perypetii, czasami niezależnych od szkoły uwarunkowań, wyniki osiągane na egzaminach zewnętrznych są przyzwoite, jesteśmy w górnej części statystyk dla szkół tego samego typu w województwie mazowieckim i w całej Polsce.

Zespół Szkół Zawodowych zmienia się, dostosowuje swoją pracę do zmieniającej się rzeczywistości. Miejmy nadzieję, ze za – lat będzie podobnie, że absolwenci podobnie jak dziś 16 czerwca 2007 roku będą spotykać się i wspominać SWOJĄ DOBRĄ STARĄ SZKOŁĘ.

Źródła:
1. Zofia Marianna Wróbel, Folder wydany z okazji Nadania Zespołowi Szkół Zawodowych Sztandaru i imienia Jana Ruszkowskiego, czerwiec 1985 r.
2. Zofia Marianna Wróbel, Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego 1947-1997 – monografia, Pułtusk 1997 r.
3. Andrzej Krawczyński, 60 lat Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – Pułtusk 2007 r.
Skip to content