1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Patron

JAN RUSZKOWSKI – patron Zespołu Szkół Zawodowych w Pułtusku, zasłużony nauczyciel przedmiotów zawodowych, w la­tach 1950-1972 kierownik warsztatów szkolnych, organizator wo­dnych drużyn harcerskich i wychowawca młodych żeglarzy.

Urodził się w roku 1912 w Warszawie. Skończył słynną przed wojną Szkołę Techniczną im. Wawelberga. Bezpośrednio po woj­nie zaczął pracować na Mazowszu, pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji w administracji terenowej.

Ze Szkołą Zawodową w Pułtusku związany był przez całe swoje dojrzałe życie. W tej szkole pełnił funkcję nauczyciela, świetnego organizatora pracy w warsztatach szkolnych, wychowawcy nauczy­cieli, przyjaciela i serdecznego opiekuna młodzieży. Był człowie­kiem pracowitym, skromnym, zdyscyplinowanym, bezkompromisowym, wytrwałym i konsekwentnym, wymagającym od innych, ale przede wszystkim od siebie; oddany bez reszty szkole i młodzieży, wychowawca wielu pokoleń wykwalifikowanych robotników i techni­ków.

Jan Ruszkowski był pionierem i organizatorem żeglarstwa w Pułtusku. Drużyna, którą kierował, była pierwszą w Chorągwi Ma­zowieckiej drużyną z patentem flagowym. W latach siedemdziesią­tych I Pułtuska Żeglarska Drużyna Harcerska, jako najlepsza w Po­lsce; zdobyła dwukrotnie najwyższe trofeum żeglarstwa – Propo­rzec im. Leonida Teligi. Druh Jan Ruszkowski harcmistrz Polski Lu­dowej, komendant wielu żeglarskich obozów, członek kadry zgru­powań, w latach 1971-1973 był pilotem trzech spływów harcer­skich „Szlakiem Kopernika”. Fascynowały Jana Ruszkowskiego rzeki, jeziora i morze. Posiadał stopień jachtowego sternika mor­skiego. Był budowniczym jachtów. Obok żeglarstwa pasjonowało go filmowanie, fotografowanie i rysowanie. Lubił piosenki i książki żeglarskie. Umiał przepowiadać pogodę, znał jak nikt inny wodę. Uwielbiała go młodzież; w ostatnich latach nazywano go pieszczot­liwe „Dziadkiem”.

Za swoją wieloletnią pracę z młodzieżą, za wzorową pracę pe­dagoga i wychowawcy był wielokrotnie nagradzany. W uznaniu za swoje osiągnięcia otrzymał następujące odznaczenia i ordery:

  • ZŁOTĄ ODZNAKĘ za zasługi dla woj. warszawskiego 1966 r.
  • BRĄZOWY MEDAL za zasługi dla Obronności Kraju 1968 r.
  • ZASŁUŻONY DZIAŁACZ ŻEGLARSTWA 1971 r.
  • ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 1972 r.
  • KRZYŻ ZA ZASŁUGI dla ZHP 1972 r.
  • KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1976 r.

Jan Ruszkowski zmarł 20 stycznia 1979 roku w Pułtusku.

Skip to content