1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Konkurs z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

 Organizatorem Konkursu pt. „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie” jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Konkurs jest elementem realizowanego przez Organizatora projektu „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”

§ 1 Tematyka konkursu

1. Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat roli surowców mineralnych oraz górnictwa – jako wciąż ich podstawowego źródła – w trzech głównych obszarach:

1. zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych społeczeństwa,

2. rozwoju gospodarczym,

3. zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego, w tym energetycznego i militarnego.

Praca powinna nawiązywać do jednego z poniższych tematów:

a. Surowce mineralne przyszłością nowoczesnych technologii (np. odnawialne źródła energii, robotyka, komputeryzacja, telefonia komórkowa).

b. Surowce mineralne w życiu codziennym człowieka.

 c. Rekultywacja terenów pogórniczych drogą do poprawy walorów krajobrazowych i przyrodniczych środowiska.

d. Górnictwo w moim regionie – jak wygląda, jak chciałbym, żeby wyglądało i jakie czerpię z niego korzyści.

§ 2 Prace w kategorii szkoły ponadpodstawowej powinny spełniać następujące warunki:

 a. Praca pisemna powinna mieć formę eseju/opowiadania, którego objętość nie może przekroczyć 10 stron A4 (plik pdf, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5) lub albumu, którego objętość nie może przekraczać 15 stron A4.

b. Praca multimedialna powinna mieć formę prezentacji Power Point o maksymalnej ilości slajdów 20 (prezentacja może być nagrana z głosem) lub filmu wykonanego dowolną techniką o długości nie przekraczającej 8 minut.

 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę m.in.:

 a. spełnienie warunków określonych zasad szczegółowych,

b. merytoryczna poprawność przedstawianych informacji,

 c. estetyka wykonania,

d. zamieszczenie samodzielnych zdjęć i/lub rysunków (w pracach kategorii II),

e. pomysłowość,

f. spis źródeł z jakich Autor korzystał (w pracach kategorii II).

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą:

a. imię i nazwisko Autora,

b. numer klasy,

 c. adres, nazwę, telefon kontaktowy szkoły oraz dane osobowe nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca.

d. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz ze zgodą na publikację prac laureatów wraz z ich nazwiskami na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych Organizatora.

Udział w konkursie proszę zgłaszać do organizatora do dnia 29-03-2023 r

Organizatorem konkursu w szkole jest Pani Anna Łapińska-Durka

Skip to content