1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

O Olimpiadzie

Ogólnopolskie eliminacje do IOL, czyli Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyczne (wcześniej pod nazwą Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej) organizowane są od roku szkolnego 2004/05 przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundację Matematyków Wrocławskich i Stowarzyszeniem Lingwistyki Rekreacyjnej. Jest to w kolejności powstania dziewiąta z 15 międzynarodowych olimpiad naukowych dla uczniów.

Krajowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest od roku szkolnego 2008/09 wśród olimpiad dotowanych przez MEN.

Dla szkół podstawowych organizowany jest co roku konkurs językoznawczy Wieża Babel przygotowujący do udziału w olimpiadzie lingwistycznej.

wymagana wiedza

Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza, a w szczególności:

 • rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,
 • podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,
 • znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu i przypadka,
 • znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,
 • elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.

Do treningu polecamy zadania z poprzednich edycji Olimpiady dostępne przez menu po lewej oraz z olimpiad międzynarodowych.
tutaj podajemy spis literatury przydatnej w przygotowaniach.

skrót regulaminu (pełny tekst do pobrania u dołu strony)

 • Konkurs jest otwarty dla uczniów wszystkich typów i poziomów szkół i wszyscy uczestniczą w nim na tych samych zasadach (nie jest prowadzona odrębna kwalifikacja według kategorii wiekowych). Nie można przystąpić do niego indywidualnie, jedynie za pośrednictwem macierzystej szkoły lub międzyszkolnego koła zainteresowań.
 • Formularz zgłoszenia do konkursu (dostępny przez menu po lewej stronie) wypełnia nauczyciel koordynujący przebieg konkursu w szkole, który staje się automatycznie przewodniczącym szkolnej komisji OLM.
 • Zawody krajowe są trójstopniowe. Każdy etap polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań lingwistycznych.
 • I etap (szkolny) odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach i trwa 120 minut.
 • Organizatorzy przesyłają e-mailem zadania etapu szkolnego do nauczyciela koordynującego z dobowym wyprzedzeniem, aby mógł wykonać potrzebną liczbę kopii.
 • Po przeprowadzeniu zawodów szkolni koordynatorzy otrzymują e-mailem schemat oceniania, sprawdzają prace i dostarczają organizatorom wyniki uczniów (e-mailem), poprawione prace do weryfikacji (pocztą lub osobiście na adres Komitetu Organizacyjnego) oraz poświadczenia ustawowych opiekunów uczniów niepełnoletnich, o których mowa w regulaminie Olimpiady. Organizatorzy publikują na stronach WWW i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do etapu II.
 • II etap (okręgowy) odbywa się w kilku/kilkunastu miastach Polski – siedzibach okręgów Olimpiady, w zależności od zapotrzebowania i możliwości organizatorów. Organizatorzy publikują na stronach WWW wyniki uczestników i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do finału.
 • Ogólnopolski finał konkursu odbywa się w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, sala HS). Organizatorzy zapraszają wówczas również na otwarty dla wszystkich zainteresowanych wykład popularnonaukowy z językoznawstwa.
 • Po sprawdzeniu rozwiązań i ogłoszeniu ich ocen jury może skierować część finalistów na dodatkowy egzamin ustny polegający głównie na obronie swojej pracy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
 • Zwycięzcy finału po wzięciu udziału w specjalnych przygotowaniach merytorycznych pod kierunkiem organizatorów mają możliwość reprezentowania Polski na Olimpiadzie Międzynarodowej.
 • Uwaga: każdy uczestnik OLM powinni zapoznać się z regulaminem Olimpiady i go przestrzegać, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji Olimpiady. Opiekunowie uczestników niepełnoletnich potwierdzają te fakty, podpisując oświadczenie, o którym mowa w regulaminie.

uprawnienia laureatów i finalistów

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. Jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak niezależna decyzja senatów tych uczelni. Np.:

na Uniwersytecie Wrocławskim finaliści mają wolny wstęp na kierunki matematyka i informatyka, a laureaci – również na indywidualne studia informatyczno-matematyczne;

na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Komitet Organizacyjny Olimpiady

kontakt: michal.sliwinski@math.uni.wroc.pl

Komitet Główny Olimpiady powoływany jest przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Od roku 2004 w skład tego Komitetu wchodzą:

 • Kamila Gądek-Kownacka (Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Piaseczno)
 • Grzegorz Karch (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Maciej Kubicki (III LO we Wrocławiu)
 • Małgorzata Mikołajczyk (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Bożena Rozwadowska (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Michał Śliwiński (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – przewodniczący
 • Anna Turula (Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Komitet Główny powołuje przewodniczących Komitetów Okręgowych. W bieżącym roku są to:

 • Białystok – Eliza Siemaszko (Uniwersytet Jagielloński)
 • Gdańsk – Adam Dzedzej (Uniwersytet Gdański)
 • Katowice – Dorota Kolany (Pałac Młodzieży w Katowicach)
 • Kraków – Filip Karcz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Lublin – Jarosław Bylina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Łódź – Andrzej Komisarski (Uniwersytet Łódzki)
 • Poznań – Katarzyna Grzegorek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Rzeszów – Renata Jurasińska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Szczecin – Grzegorz Szkibiel (Uniwersytet Szczeciński)
 • Toruń – Alicja Wójcicka (Uniwersytet Warszawski)
 • Warszawa – Joanna Filipczak (Uniwersytet Warszawski)
 • Wrocław – Michał Śliwiński (Uniwersytet Wrocławski)

Sponsorzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Gmina Wrocław
Uniwersytet Wrocławski 
Magazyn Miłośników Matematyki

Skip to content