1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Technik Logistyk

 Ogólne informacje
Technik logistyk to kierunek dla uczniów przedsiębiorczych i kreatywnych, z wyobraźnią
i zdolnościami planowania oraz organizowania przedsięwzięć. Absolwenci tego kierunku
otrzymują rozległą wiedzę z zakresu przedmiotów logistycznych, która przygotowuje ich do
rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach transportu pasażerskiego i towarowego oraz
kierowania zapleczem technicznym logistycznego łańcucha dostaw.
Technik logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się
zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów oraz produktów.
Specjaliści od spraw logistyki zajmują się magazynami, dopływem surowców do fabryki
a następnie wywożeniem gotowych wyrobów.
Zakres obowiązków logistyka to:
 – zaopatrzenie,
 – planowanie produkcji,
 – dystrybucja,
 – transport,
 – komunikacja.
Tytuł zawodowy technika logistyka otrzymuje absolwent technikum, który zdał
z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje
do wykonywania zawodu:
 – SPL.01 Obsługa magazynów
 – SPL.04 Organizacja transportu

 Do jakich zadań przygotowany jest absolwent?
Absolwent technikum w zawodzie technik logistyk przygotowany jest do pracy w firmie
z branży logistycznej. Pracownik obejmujący takie stanowisko wykonuje szereg obowiązków.
Główne zadania logistyka to dbałość o odpowiednie zarządzanie planowaniem i przepływem
surowców, półproduktów i produktów tak, aby towary nie zalegały w magazynach
przedsiębiorstwa i na czas docierały do punktu docelowego. Osoba wykonująca ten zawód
jest także odpowiedzialna m.in. za pilnowanie kosztów firmy, nadzorowanie stanów
magazynowych oraz kontrolowanie oznaczania i identyfikacji produkowanych towarów.

 Jakie stanowiska może zajmować?
Osoba zatrudniona na stanowisku technika logistyka staje przed wieloma wyzwaniami.
Konkretne zadania logistyka uzależnione są m.in. od profilu działalności danego
przedsiębiorstwa. Technik logistyk znajduje zatrudnienie w działach logistyki jednostek
samorządu terytorialnego i w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych oraz jako
specjalista od spraw sprzedaży, prognozowania popytu, planowania produkcji, transportu
wewnętrznego, logistyki miejskiej, gospodarki odpadami oraz gospodarki materiałowej.
Oprócz tego zakres obowiązków logistyka może obejmować: kontakt
z klientami, nadzorowanie procesów związanych z reklamacjami, zarządzanie transportem,
realizację bieżących zamówień.

 Gdzie może pracować?
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do szeroko rozumianego zarządzania i sprawnej organizacji. Technik logistyk znajduje zatrudnienie w wielu dziedzinach
gospodarki, m.in.:
 – w handlu i usługach,  
 – w spedycji,
 – w działach zakupów,
 – w magazynach,
 – w firmach logistycznych,
 – w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
 – w transporcie kolejowym, lotniczym i morskim,
 – w firmach kurierskich,
 – w systemach kontroli ruchu.

 Jakich przedmiotów uczy się w rozbiciu na praktyczne i teoretyczne?
Nauka w Technikum Nr 1 w zawodzie technik logistyk obejmuje przedmioty w kształceniu
zawodowym teoretycznym tj.:
 – bhp w pracy logistyka,
 – podstawy logistyki,
 – dokumentacja procesów transportowych,
 – język angielski w logistyce,
 – gospodarka magazynowa,
 – magazyny dystrybucyjne i produkcyjne,
 – obsługa klientów i kontrahentów.
Do pracy w zawodzie technik logistyk przygotowują zajęcia w kształceniu zawodowym
praktycznym tj.:
 – organizacja prac magazynowych,
 – procesy magazynowe,
 – organizacja procesów transportowych,
 – planowanie procesów transportowych.

Informacja o praktykach
Praktyki zawodowe stanowią ważną część edukacji. Dzięki nim uczniowie mają możliwość
wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w firmach/przedsiębiorstwach zapewniających
rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik logistyk (w magazynach, centrach
logistycznych, przedsiębiorstwach, firmach transportowych i spedycyjnych).
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 160 godzin w III i IV klasie
w przedsiębiorstwach branży TSL zarówno w kraju jak i zagranicą.

 Informacja o przedmiocie rozszerzonym
Spośród przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oferowanych w ramowym
planie nauczania szkoła proponuje nauczanie geografii. Zadaniem przedmiotu jest
poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności dotyczących
geografii transportu ( dróg transportu oraz całej infrastruktury z tym związanej, ruchu
pojazdów oraz przewozu osób i ładunków oraz ekonomiką transportu).

Skip to content