1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Technik Informatyk

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy również:
a) montowanie oraz eksploatacja systemów, lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
b) programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią
c) wykonywanie oraz nadzorowanie prac lokalnych sieci komputerowych
d) projektowanie, opracowanie, administrowanie i użytkowanie bazy danych.
Tytuł zawodowy technika informatyka otrzymuje absolwent technikum, który zdał z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje do wykonywania zawodu:
 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych

Ogólne informacje
Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery
i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym
i narzędziowym. Do jego zadań należy również:
a) montowanie oraz eksploatacja systemów, lokalnych sieci komputerowych i urządzeń
peryferyjnych.
b) programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem
i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią
c) wykonywanie oraz nadzorowanie prac lokalnych sieci komputerowych
d) projektowanie, opracowanie, administrowanie i użytkowanie bazy danych.
Tytuł zawodowy technika informatyka otrzymuje absolwent technikum, który zdał
z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje
do wykonywania zawodu:
 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych


Do jakich zadań przygotowany jest absolwent?
Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk przygotowany jest do pracy w firmie
z branży IT. Pracownik obejmujący taką pracę wykonuje szereg obowiązków i jest
przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :
a) Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego.
b) Nadzorowanie pracy sieci komputerowej.
c) Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego).
d) Dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych
zadań.
e) Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
f) Administrowanie bazą danych.
g) Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia
konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
h) Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji
i użytkowania.
i) Organizowanie własnego i innych użytkowników stanowiska pracy systemu
komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów
przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
j) Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu
komputerowego.
k) Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
l) Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
m) Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych.
n) Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu
komputerowego.
o) Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.


Jakie stanowiska może zajmować?

Konkretne zadania i stanowisko pracy technika informatyka uzależnione jest m.in. od profilu
działalności danego przedsiębiorstwa. Możliwe stanowiska pracy to m.in. monter, serwisant,
projektant stron internetowych, twórca gier komputerowych, tester oprogramowania, grafik,
administrator systemów IT, operator sprzętu komputerowego, konserwator sprzętu
komputerowego.


Gdzie może pracować?
Technik informatyk może podjąć prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają
zastosowanie komputery. Technik może pracować w firmie komputerowej, usługowej,
naprawczej lub produkcyjnej. Może być też zatrudniony w firmach i przedsiębiorstwach
niezwiązanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, użytkujących systemy
komputerowe do różnych celów: produkcyjnych, usługowych i administracyjno- biurowych.
Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to: ośrodki obliczeniowe, firmy zajmujące się
tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punkty serwisowe, firmy
administrujące sieciami komputerowymi, sklepy komputerowe, dział obsługi informatycznej
przedsiębiorstwa.
Może też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, instalowania
i serwisu sprzętu i oprogramowania komputerowego, zakładania sieci i systemów
komputerowych, grafiki komputerowej.


Jakich przedmiotów uczy się w rozbiciu na praktyczne i teoretyczne?
Nauka w Technikum Nr 1 w zawodzie technik informatyk obejmuje przedmioty
w kształceniu zawodowym teoretycznym tj.:

 1. Język angielski zawodowy
 2. Urządzenia techniki komputerowej
 3. Systemy operacyjne
 4. Lokalne sieci komputerowe
 5. Bazy danych
 6. Witryny i aplikacje internetowe
  Nauka w Technikum Nr 1 w zawodzie technik informatyk obejmuje przedmioty
  w kształceniu zawodowym praktycznym tj.:
 7. Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 8. Administrowanie systemami operacyjnymi
 9. Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 10. Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 11. Tworzenie stron i aplikacji internetowych Informacje o praktykach zawodowych
  Celem programu praktyki zawodowej dla uczniów lepsze przygotowanie ucznia do
  wykonywania zadań zawodowych oraz aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Uczeń
  doskonali umiejętności zdobyte w szkole poprzez ich korelację z rzeczywistymi warunkami
  pracy w urzędach, instytucjach, przedsiębiorstwach, nowoczesnych przedsiębiorstwach
  informatycznych świadczących usługi z zakresu serwisu sprzętu komputerowego,
  projektowania i realizacji sieci komputerowych oraz aplikacji internetowych.
  Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 140 godzin w III i IV klasie
  w przedsiębiorstwach branży IT zarówno w kraju jak i zagranicą.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
W programie nauczania dla zawodu technik informatyk w ZSZ im. J. Ruszkowskiego
przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest informatyka.

Skip to content