1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Technik Rachunkowości

1180
1184
1218
1220
906
916
925
1035
1050
1064
previous arrow
next arrow

Informacje ogólne
Technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Osoby uczące się na kierunku mogą odbywać praktyki oraz znaleźć pracę w każdym zakładzie pracy. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach i jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia,
szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zmian zachodzących w procesie gospodarowania. Do najczęściej
powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Ponad to absolwent kierunku jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności.
Tytuł zawodowy technika rachunkowości otrzymuje absolwent technikum, który zdał
z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje
do wykonywania zawodu
– EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych
– EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Do jakich zadań przygotowany jest absolwent?
Absolwent zwodu technik rachunkowości jest przygotowany do:
 – prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji
 – prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 – rozliczania wynagrodzeń, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 – prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, uproszczonych ewidencji
 – podatkowych i rozliczania podatków a także prowadzenia rozliczeń finansowych
podmiotów,
 – zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 – ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości
podmiotu,
 – przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wyceniania składników
aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
 – ustalania i rozliczania wyniku finansowego, sporządzania jednostkowych sprawozdań
finansowych i prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.
 Jakie stanowiska może zajmować:
 – księgowy
 – fakturzysta
 – statystyk
 – referent
 – doradca
 – ds. kadr i płac

Gdzie może pracować?
Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : biurach rachunkowych, towarzystwach
ubezpieczeniowych, dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, urzędach skarbowych,
bankach.

Jakich przedmiotów uczy się w rozbiciu na teoretyczne i praktyczne?
Nauka w Technikum Nr 1 w zawodzie technik rachunkowości obejmuje przedmioty
w kształceniu zawodowym teoretycznym tj.:
 – Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej
 – Polityka i organizacja przedsiębiorstw
 – Elementy statystyki opisowej
 – Kadry i płace
 – Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
 – Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
 – Sprawozdawczość i analiza finansowa
 – Język obcy zawodowy
Do pracy w zawodzie technik rachunkowości przygotowują zajęcia w kształceniu
zawodowym praktycznym tj.:
 – Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
 – Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
 – Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej
 – Systemy komputerowe w rachunkowości

Informacja o praktykach
Praktyki zawodowe stanowią ważną część edukacji. Dzięki nim uczniowie mają możliwość
wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w firmach/przedsiębiorstwach zapewniających
rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik ekonomista (instytucjach,
przedsiębiorstwach administracji państwowej i samorządowej posiadających rozliczenia
finansowe, działy kadr, HR, biurach rachunkowych).
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 140 godzin w III i IV klasie
w firmach i instytucja posiadających dział kadr i rozliczeń finansowych, zarówno w kraju jak
i zagranicą.

Informacja o przedmiocie rozszerzonym
Spośród przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oferowanych w ramowym
planie nauczania szkoła proponuje nauczanie geografii. Zadaniem przedmiotu jest
poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności dotyczących
geografii gospodarczej ( struktura kraju, powiązania gospodarcze z innymi państwami,
rozwój, globalizacja, produkty krajów brutto i netto).

Skip to content