1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Technik Ekonomista

955
995
1000
1010
1038
1064
previous arrow
next arrow

Informacje ogólne
Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy, który daje duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach. W trakcie nauki uczeń zdobywa
wiedzę z zakresu: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, metod obliczania podatków i zasad prowadzenia rachunkowości. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają
absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny
rachunek.
Tytuł zawodowy technika ekonomisty otrzymuje absolwent technikum, który zdał z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje
do wykonywania zawodu:
– EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
– EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Do jakich zadań przygotowany jest absolwent?
Absolwent potrafi prowadzić biuro, przygotować niezbędną dokumentację dotyczącą
produkcji i obrotu usługami. W trakcie nauki dowiaduje się także, jak wykonywać analizy
i sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada
wiedzę niezbędną do  badania rynku, polityki zatrudnienia, sprzedaży towarów i usług.
Program nauczania w tym zawodzie, obejmuje kształcenie teoretyczne oraz dużą liczbę zajęć
praktycznych. Wiedzę teoretyczną uczniowie wykorzystują w pracowniach komputerowych,
wyposażonych w oprogramowanie finansowo – księgowe, magazynowo – sprzedażowe,
kadrowe.

Jakie stanowiska może zajmować?
 – statystyk
 – dział HR
 – dział kadr, księgowości, handlu
 – doradca w banku, firmach sprzedających usługi, towary
 – referent
 – sekretarka

Gdzie może pracować?
Technik ekonomista jest przygotowany do podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania,
w sekretariacie, w firmach konsultingowych, w biurach rachunkowych, bankach,
w administracji państwowej i samorządowej. Może również pracować na stanowiskach
w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji
lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
Nasza szkoła przygotowuje do podjęcia ciekawej pracy lub kontynuowania nauki w zakresie:
ekonomii, zarządzania i marketingu.

Jakich przedmiotów uczy się w rozbiciu na teoretyczne i praktyczne?
Nauka w Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista obejmuje przedmioty
w kształceniu zawodowym teoretycznym tj.:
 – Bezpieczeństwo i higiena pracy
 – Podstawy ekonomii 
 – Gospodarowanie zasobami rzeczowymi
 – Statystyka i analiza
 – Prawo w ekonomii
 – Gospodarka finansowa w jednostce organizacyjnej
 – Język angielski zawodowy w ekonomii
Do pracy w zawodzie technik ekonomista przygotowują zajęcia w kształceniu zawodowym
praktycznym tj.:
 – Pracownia prac biurowych
 – Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych 
 – Biznesplan w praktyce
 – Kadry i płace
 – Gospodarka finansowa w jednostce organizacyjnej w praktyce
 – Pracownia analizy finansowej – dodatkowe umiejętności

Informacja o praktykach
Praktyki zawodowe stanowią ważną część edukacji. Dzięki nim uczniowie mają możliwość
wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w firmach/przedsiębiorstwach zapewniających
rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik ekonomista (w bankach, ZUS,
urzędach skarbowych, urzędach gminy, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach
produkcyjnych).

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 140 godzin w III i IV klasie
w firmach i instytucja posiadających dział kadr i rozliczeń finansowych, zarówno w kraju jak
i zagranicą.

Informacja o przedmiocie rozszerzonym
Spośród przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oferowanych w ramowym
planie nauczania szkoła proponuje nauczanie geografii. Zadaniem przedmiotu jest
poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności dotyczących
geografii gospodarczej ( struktura kraju, powiązania gospodarcze z innymi państwami,
rozwój, globalizacja, produkty krajów brutto i netto).

Skip to content