Informacja

Od 01.01.2017r. obowiązują nowe zasady związane z wydawaniem duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych.

Za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej, pobiera się opłatę w wysokości:

•          9,00 zł – duplikat legitymacji szkolnej

•          26,00 zł – duplikat świadectwa

Opłaty za duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych należy wnosić na rachunek bankowy:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

ul. Aleja Tysiąclecia 12

06-100 Pułtusk

PKO Bank Polski S.A.

41 1020 1592 0000 2502 0263 3030

z dopiskiem

imię i nazwisko ucznia/absolwenta

opłata za  świadectwo/legitymację szkolną;

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemnie stosowne podanie w sekretariacie szkoły.

Do podania należy załączyć:

  1. dowód wpłaty ,
  2. aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
  3. zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu)
  4. oświadczenie o przyczynie utraty legitymacji (w przypadku np. zgubienia, kradzieży).

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (Dz.U.2015, poz. 783 ze zm.);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2014, poz. 893 ze zm.).

 Wniosek o wydanie duplikatu.