PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

SPIS TREŚCI 

 1. Wstęp
 2. Podstawa prawna
 3. Diagnoza środowiska szkolnego
 4. Cele i treści programu wychowawczo – profilaktycznego
 5. Charakterystyka środowiska lokalnego
 6. Przyjęta misja i wizja szkoły
 7. Przyjęta sylwetka absolwenta
 8. Cele programu
 9. Adresaci i realizatorzy programu
 10. Rola i zadania wychowawcze nauczycieli
 11. Rola i zadania rodziców w szkole
 12. Prawa i obowiązki uczniów
 13. Wykaz stałych uroczystości, wydarzeń i imprez szkolnych
 14. Procedury szkolne – metody w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów
 15. Ewaluacja programu

 

 

 

Przy ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 - obowiązujące akty prawne;

 -  dotychczasowe doświadczenia szkoły;

 -  zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów

wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;

 -  przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w

szkole i środowisku;

 -  przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces

wychowania;

 -  ankiety przeprowadzone w szkole wśród uczniów;

 - sytuacja epidemiologiczna w kraju

 

 1. Wstęp.

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu, a także rozwinąć kompetencje kluczowe w uczeniu się .

Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy:

- kształtują samodzielne myślenie,

- budują wzajemne zaufanie,

- uczą otwartości na drugiego człowieka,

- wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi,

- wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia (bez substancji psychoaktywnych),

 - uczą odpowiedzialności, tolerancji,

 - przekazują informacje dotyczące życia bez nałogów,

 - wychowują  i kształtują patriotyczne postawy uczniów,

- wypracowują  sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

 - kształtują samodzielność, kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność uczniów,

 - rozwijają kompetencje społeczne, obywatelskie, a także świadomość kulturalną,

 - rozwijają edukację informatyczną,

- dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu,

 - wdrażają postawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego,

 - dbają o bezpieczeństwo w tym cyberbezpieczeństwo,

- dają osobiste wsparcie

 - udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej według potrzeb

 - dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia

WYCHOWANIE
Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

 

PROFILAKTYKA  

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować. system działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku wychowania. Realizowana jest  z dużym naciskiem podczas działalności edukacyjnej szkoły.

 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej.

 

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje zadania dydaktyczne               i wychowawcze wspierające wszechstronny rozwój ucznia, wyposaża w niezbędną wiedzę, zachęca do rozwoju intelektualnego oraz rozwija postawy i zachowania cenione w społeczeństwie.

Realizując program profilaktyczno - wychowawczy, szkoła wspiera ucznia w zdobywaniu wiedzy            i umiejętności niezbędnych w budowaniu dojrzałej osobowości i pełnowartościowym uczestnictwie w życiu społecznym oraz zdolności bezpiecznego funkcjonowania w świecie.

Działania zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym upowszechniają           i realizują oczekiwania rozwojowe. Zadaniem szkoły jest zaopatrzenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, które umożliwią im uczenie się przez całe życie. Szansę na to daje kształcenie kompetencji kluczowych i społecznych.

Istotną rolą Szkoły jest zaopatrzenie uczniów w wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia wykluczającego uzależnienia, wiedzę dotyczącą zapobieganiu zarażenia Covid 19,   a także rozwijanie kompetencji kluczowych w tym kreatywności i przedsiębiorczości.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji wychowawczej Zespołu Szkół przy użyciu następujących narzędzi: ankiet, rozmów indywidualnych, wywiadów przeprowadzonych wśród uczniów i ich rodziców przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego; obserwacji - zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć pozalekcyjnych.

Zostały wykorzystane wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego za rok 2019/2020 i Nadzoru Pedagogicznego.

 1. Podstawa prawna: 

1.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483                  z późn.zm.)

2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

3.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

4.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

5.Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych              z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526)

6.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111 poz. 535 z późn. zm).

7.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485               z późn. zm.)

8.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35, poz. 230 z późn. zm)

9.Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i

wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu                 i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249 z późn. zm.)

11.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2010 nr 33

poz. 178 z późn. zm.).

12.Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania               i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich (M.P. 1998 nr 14 poz. 207)

13.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180            poz. 1493 z późn. zm.)

14.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1591 z późn. zm.)

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895);

16.Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia                  w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249);

17.Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                 i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Z 2015r. Poz.1113);

18.Statut szkoły

19.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Diagnoza środowiska szkolnego

Każdego roku z Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania                           i profilaktyki na podstawie:

- ankiet,

- analizy dokumentacji szkolnej,

- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,

-analizy uwag wpisanych do dziennika,

- sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę,

 - indywidualnych rozmów,

 - wniosków z ewaluacji programu,

 - Planu Nadzoru Pedagogicznego

W wyniku diagnozy  wyłoniono następujące obszary problemowe:

 - potrzeba objęcia szczególnym wsparciem uczniów ze specyficznym problemami edukacyjnymi ;

 - potrzeba organizacji i realizacji zajęć dodatkowych zwłaszcza z matematyki;

 - potrzeba wzbogacenia informacji dotyczących zdrowego stylu życia

Z  diagnozy dotyczącej oceny sytuacji dydaktyczno wychowawczej wynika, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, utrzymują dobre relacje rówieśnicze.

 1. Cele i treści programu wychowawczo – profilaktycznego
 2. a) kształtowanie postaw moralnych uczniów;
 3. b) rozwijanie wśród uczniów postaw proeuropejskich oraz tolerancji wobec osób należących do innych narodowości w tym mniejszości narodowych lub grup etnicznych;  
 4. c) rozbudzaniu uczuć i zachowań patriotycznych wśród młodzieży;
 5. d) kreowanie postaw prospołecznych i obywatelskich zgodnych z normami i wartościami społeczeństwa demokratycznego, dla którego największym zagrożeniem jest współczesny terroryzm i korupcja;
 6. e) propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom(papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, substancje psychoaktywne, gry komputerowe) i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie uczniów mających trudności edukacyjne) przygotowanie uczniów do życia w rodzinie oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym;
 7. g) rozwijanie wśród młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych wszechstronnych zainteresowań: sportowych, turystycznych, artystycznych, informatycznych, czytelniczych, literackich, muzycznych itp.;
 8. h) inspirowanie uczniów do samodoskonalenia, samorealizacji oraz przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym i znalezienia się na aktualnym rynku pracy;
 9. i) kształtowanie wśród uczniów zainteresowań kulturalnych, estetycznych oraz wrażliwości na sztukę i piękno poprzez czytelnictwo;
 10. j) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki: nikotynizmu, narkomanii, alkoholizmu, dopalaczy, Covid 19, chorób cywilizacyjnych;
 11. l) zapobiegania agresji, przemocy i segregacji wśród młodzieży oraz eliminowania zjawisk nietolerancji ze względu na płeć, pochodzenie, światopogląd, wyznanie, orientację seksualną;

ł) rozwijanie zainteresowań informatycznych

 1. m) rozwijanie kompetencji kluczowych i społecznych
 2. n) rozwijanie zainteresowań zawodowych

 

 

 

 

 1. Charakterystyka środowiska szkolnego

 Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku od początku swego istnienia stara się  wspierać młodzież w rozwoju i kreowaniu postaw twórczych. Od wielu lat podejmowane są wszelkie starania, służące temu, aby proces edukacji i wychowania przebiegał harmonijnie, był innowacyjny.

Szkoła jest placówką miejską. Uczęszcza do niej 614 uczniów.

Organem prowadzącym Szkoły jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Szkoła mieści się przy ulicy Tysiąclecia 12.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego wchodzą następujące  typy szkół dla młodzieży:

 1. Technikum Nr 1- 4 letnie
 2. Technikum Nr 1 - 5- letnie
 3. I Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie
 4. I Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie
 5. Szkoła Branżowa I stopnia - 3 letnia

     Nowoczesne, innowacyjne  i efektywne nauczanie  możliwe jest dzięki profesjonalnej kadrze pedagogicznej oraz odpowiedniej bazie lokalowej oraz  techniczno-dydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniana. Szkoła posiada również bibliotekę z bogatym księgozbiorem systematycznie wzbogacanym, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli, oraz ogólnodostępnym  centrum multimedialnym, co pozwala na pełne korzystanie z technologii informacyjnych.

Szkoła umożliwia  swoim uczniom  wszechstronny rozwój oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Szkoła zatrudnia trzech pedagogów. Priorytetem jest profesjonalne szkolnictwo zawodowe, które umożliwia uzyskanie certyfikatów zewnętrznych.  Od roku szkolnego 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym jest realizowana innowacja pedagogiczna w zakresie bezpieczeństwa narodowego.  Założeniem placówki jest realizacja zadań statutowych nie tylko w sferze dydaktyki, wychowania i opieki ale również kreowanie i wyzwalanie twórczych  postaw oraz rozwijanie zainteresowań , kompetencji kluczowych i społecznych.

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego jest szkołą dla przyszłości, otwartą, aktywną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego, odpowiedzialnego funkcjonowania              w środowisku.  Kształci młodzież w różnych typach szkół (technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa, szkoła dla dorosłych) dając możliwość zdobywania ciekawych zawodów, zgodnych  z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Naczelnym zadaniem szkoły jest dbałość o harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów. Misję tę wypełnia wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania   i wychowania.  Program wychowawczy – profilaktyczny  jest realizowany  podczas całego pobytu ucznia w szkole. Treści realizuje się również podczas wycieczek, imprez, spotkań organizowanych przez Zespół.

 

W realizacji założeń Programu wychowawczego - profilaktycznego uwzględniona jest współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.  

 

Szkoła realizuje również priorytety wychowawcze, które są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Należą do nich: 

 1. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
 4. Rozwój doradztwa zawodowego i szkolnictwa branżowego.
 5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
 6. Profilaktyka uzależnień.
 7. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 8. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 9. Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 10. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 11. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach .
 12. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole- profilaktyka agresji i przemocy.
 13. Przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji i segregacji.
 14. Umiejętność wykorzystania wiedzy w życiu codziennym.
 15. Odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 16. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży.
 17. Rozwijanie kompetencji informatycznych młodzieży, wdrażanie kształcenia na odległość.
 18. Kształtowanie postaw i wartości – otwartości na inne kultury i narody oraz tolerancji.
 19. Podniesienie jakości i rozwój kształcenia zawodowego – stała współpraca z pracodawcami.
 20. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do aktualnych potrzeb rynku pracy.
 21. Rozwijanie kompetencji kluczowych i społecznych.
 22. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jako forma wsparcia dla ucznia i rodzica.
 23. Przyjęta misja i wizja szkoły

 

Zespół Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego zapewnia wysokie standardy kształcenia                  i wychowania poprzez łączenie tradycji szkoły  z wymogami współczesnego świata.

 

MISJA SZKOŁY

 

Kształcenie na wysokim poziomie młodzieży i dorosłych, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki, w duchu tradycji, miłości do ojczyzny, poszanowania drugiego człowieka i środowiska naturalnego. W celu profesjonalnego przygotowania do zawodu, kontynuowania kształcenia oraz świadomego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

 

 

WIZJA

 

 • Umożliwianie uczniom i słuchaczom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zawodów dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 

 • Zapewnienie uczniom i słuchaczom wszechstronnego rozwoju moralno-emocjonalnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 

 • Rozwijanie zainteresowań zawodowych pozwalających na kształtowanie możliwości twórczego działania w samodzielnym życiu i samodoskonalenia się.

 

 • Prowadzenie działań pozalekcyjnych i pozaszkolnych, współpracy ze środowiskiem umożliwiającym uczniom zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wejścia w samodzielne życie.

 

W naszej szkole dostrzegamy potencjał, indywidualność oraz prawa i obowiązki każdego ucznia. Współpracujemy z rodzicami w taki sposób, aby czuli się współodpowiedzialni za realizację najważniejszych zadań szkoły realizujemy szereg zagadnień związanych z pedagogizacją rodziców. Rodzice są równorzędnymi partnerami szkoły. Organizujemy spotkania z rodzicami oraz dni otwarte, angażujemy rodziców  do współpracy przy realizacji wielu przedsięwzięć służących podniesieniu jakości kształcenia  i wychowania. Młodzież uczymy przezwyciężać trudności, podejmować decyzje i  inicjatywy.

Kształtujemy odpowiedzialność, zaradność, umiejętność pracy zespołowej ,zdolności organizacyjne, przedsiębiorczość, świadomość kulturalną, a także umiejętność uczenia się.

W osiąganiu wartości przyjętych w misji, sprzyja przyjazny klimat naszej szkoły, wynikający                    z pozytywnych relacji: rodzice – uczniowie – nauczyciele – administracja i obsługa.

    

Szkoła kontynuując najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze:

 • przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz pracy w dziedzinach istotnych dla rozwoju gospodarki kraju,
 • skupia się na dążeniu do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesu,
 • tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej, umożliwia jej twórczą samorealizację,
 • organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy  w trudnych dla niego sytuacjach,
 • proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • doskonali proces nauczania – uczenia się poprzez wprowadzanie innowacji,
 • rozwija edukację europejską m.in. poprzez międzynarodową wymianę szkolną nauczycieli i uczniów,
 • zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem,
 • systematycznie unowocześnia i uzupełnia bazę materialną,
 • zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom,
 • jest otwarta na potrzeby wszystkich podmiotów szkoły i środowiska,
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z potrzebami uczniów.

 

 1. Przyjęta sylwetka absolwenta.

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w wyniku oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych ze strony szkoły, rodziny, środowiska będzie ukształtowany pod względem intelektualnym, społecznym, moralnym, zawodowym, kończąc edukację będzie wyróżniał się następującymi cechami:

- kulturą osobistą (godne zachowanie, szacunek do drugiego człowieka  wyrażane przez

postawę, słowa, strój, dbałość o otoczenie),

- posługiwaniem się poprawną polszczyzną,

- posiadaniem dyplomu zawodowego,  świadectwa  maturalnego,

- skutecznym komunikowaniem się w języku obcym,

- świadomością o  konieczności  uczenia się przez całe życie,

- umiejętnością korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poszukiwania informacji,

- odpowiedzialnością, obowiązkowością, asertywnością,

- miłością i szacunkiem do Ojczyzny,

- umiejętnością spędzania czasu wolnego,

- dbałością o zdrowy styl życia,

- pozytywnym nastawieniem wobec innych, życzliwością, bezinteresownością,

- wrażliwością na krzywdę i cierpienia innych ludzi,

- tolerancją i szacunkiem wobec ludzi o innych poglądach, wobec różnych narodów, ras, wobec wyznawców różnych religii,

- świadomym wyborem swojej drogi życiowej, zawodowej, zaradnością, aktywnością, przedsiębiorczością w poszukiwaniu pracy, samozatrudnieniem.

 

 1. Cele programu.

 

W programie wychowawczym - profilaktycznym Zespołu rodzice pełnią rolę wspierającą                        i współtworzącą.

Zaplanowane w programie działania mają na celu pomóc uczniom w lepszym poznaniu siebie oraz nabyciu przez nich umiejętności poruszania się  we współczesnym świecie. Realizacja tego programu zapewni Zespołowi współudział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Program ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania używek i agresji, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobieganie sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole.

 

Cel główny:

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym                  i społecznym.

Cele szczegółowe:

 1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości,

 - kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą ;

 - poszanowanie godności osobistej ;

 1. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:

 - rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, talentów;

 - kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny;

 - korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków;

 - zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych;

 - motywowanie do samokształcenia;

 - dbałość o wysoką kulturę osobistą;

 - kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów;

 - preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy;

 1. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez:

 - organizowanie akcji propagujących zdrowy i higieniczny tryb życia;

 - kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami;

 - podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;

 - podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa;

 - informowanie i zapobieganie skutkom Covid 19

4.Kształtowanie kompetencji kluczowych.

 

 1. Adresaci i realizatorzy programu.

Adresatami programu są:

 • wszyscy uczniowie naszej szkoły,
 • rodzice – w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swego dziecka ,
 • nauczyciele, którzy jednocześnie pełnią rolę realizatorów tego programu.

 Działania skierowane do rodziców: 

 • rozpoznanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły poprzez:

- rozmowy i konsultacje indywidualne;

            - dyskusje podczas wywiadówek klasowych;

            - anonimowe sondaże ankietowe.

 • psychoedukacja: wykłady o tematyce wychowawczej z udziałem pedagoga
 • pedagogizacja
 • porady pedagoga na stronie internetowej szkoły

 

 

   Działania skierowane do nauczycieli: 

 • rozmowy i konsultacje indywidualne;
 • dyskusje podczas zebrań Rady Pedagogicznej;
 • udział w szkoleniach
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
 1. Rola i zadania wychowawcze nauczycieli.

 Wychowawcą jest każdy pracownik pedagogiczny naszej szkoły.

Wychowawca klasy:

 • jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowania powierzonych mu uczniów, planuje i organizuje pracę klasy;
 • prowadzi zajęcia wychowawcze według planu pracy na dany rok szkolny zaakceptowanego przez dyrektora.

 Nauczyciel przedmiotowy:

 • jest wychowawcą;
 • realizuje podstawę programową i ze szczególną odpowiedzialnością troszczy się o indywidualizowanie pracy, zachowanie bezpiecznych warunków pracy,  dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , oraz ucznia wymagającego wsparcia na każdych zajęciach edukacyjnych.

  Pedagog szkolny:

 • swoimi kompetencjami i warsztatem służy uczniom, rodzicom i nauczycielom;
 • udziela porad i konsultacji.
 • Prowadzi zajęcia z zakresu wychowania i profilaktyki
 • Koordynuje organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • prowadzi badania i działania mające na celu rozpoznanie potrzeb
 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 1. Rola i zadania rodziców w szkole

Rodzice w szkole:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • znają, modyfikują i akceptują program wychowawczo - profilaktyczny szkoły;
 • wspierają dziecko we wszystkich jego działaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • wspierają wychowawców i  nauczycieli w procesie wychowawczym i opiekuńczym ;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu);
 • współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
 • uczestniczą w ocenie pracy wychowawczej szkoły;
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę;
 • monitorują osiągnięcia edukacyjne i frekwencję swoich dzieci w szkole;
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie;
 • na bieżąco komunikują się ze szkołą w sytuacjach kryzysowych;

Szkoła zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej powołując się na podkreślanie ich roli w całym procesie wychowywania dziecka i kształtowania jego postawy jako człowieka i obywatela.

 

 1. Prawa i obowiązki uczniów.

 

Uczeń  ma prawo do:

 • zapoznania się ze wszystkimi aktami prawnymi, które jego dotyczą,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami pomocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej,
 • korzystania z pomocy stypendialnej oraz innej formy pomocy materialnej o charakterze doraźnym, zgodnie z odrębnymi przepisami ,
 • opieki pielęgniarki szkolnej, profilaktyki stomatologicznej, poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu poprzez uczestniczenie w olimpiadach przedmiotowych, konkursach wiedzy i umiejętności, zajęciach kół zainteresowań i innych formach zajęć organizowanych przez Zespół,
 • sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • pomocy w przypadkach trudności w nauce,
 • współuczestnictwa w życiu Zespołu poprzez działalność samorządową w Zespole oraz zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających w szkole, jak również wyrażania swoich opinii ,
 • uczestnictwa w organizowanych dla uczniów formach wypoczynku,
 • otrzymywania nagród i wyróżnień,
 • nauczania indywidualnego na podstawie odrębnych przepisów ,
 • współtworzenia ceremoniału szkolnego, tradycji Zespołu i reprezentowania Zespołu na zewnątrz.

 

Uczeń Zespołu ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu,                       a    w szczególności dotyczących:

 • aktywnego uczestnictwa w procesie nauczania i wychowania oraz współdziałania z zespołem klasowym i innymi członkami społeczności uczniowskiej na rzecz osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
 • systematycznej i wytrwałej pracy nad własnym rozwojem zapewniającej dobre przygotowanie do życia w społeczeństwie,
 • odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz kolegów,
 • przestrzegania zaleceń dotyczących profilaktyki Covid 19
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
 • podporządkowania się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej i wychowawcy/opiekuna klasy/oddziału,
 • godnego i kulturalnego zachowywania się w Zespole i poza nim, dbania o piękno mowy ojczystej,
 • dbałości o wspólne mienie szkolne, ład i porządek w szkole, o jej honor i tradycję.

 

 

 

 

 1. Wykaz stałych uroczystości, wydarzeń i imprez szkolnych zgodnie z planem pracy obowiązującym w szkole w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Procedury szkolne w sytuacjach kryzysowych są zapisane w odrębnym dokumencie.
 3. Ewaluacja programu.

Ewaluacja będzie dokonywana jeden raz w roku w czerwcu.

W ramach ewaluacji będą podjęte działania:

 - analiza dokumentacji szkolnej  - tematyka zajęć z wychowawcą, sprawozdania pracy wychowawców, nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego

 - szkoła internetowa szkoły, informacje w mediach

 - ankietowanie uczniów, nauczycieli i rodziców.

W ramach ewaluacji oceniana będzie efektywność Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, zgodność z rozpoznanymi potrzebami uczniów, rodziców, nauczycieli, zgodność z tematyką zajęć          z wychowawcą, podejmowanych działań, akcji z założeniami Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Ewaluacja podsumowana będzie wnioskami i rekomendacjami, które zostaną uwzględnione podczas modyfikacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w kolejnym roku szkolnym.