REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW NA SEMESTR I DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 • Drukuj

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW NA SEMESTR I
DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO  
W PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku
 2. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku – technik administracji

 

§ 1.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
 3. Zarządzenie nr  10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 

§ 2.

 

Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego są szkołami publicznymi     
i przeprowadzają rekrutację słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności - nauka w szkołach jest bezpłatna.

§ 3.

 

Rekrutacja na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej                      dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego na rok szkolny 2019/2020,  (semestr rozpoczynający się we wrześniu 2019 r.), będzie prowadzona do:

 

 

Nazwa szkoły

Okres kształcenia  w latach (semestry)

Liczba

oddziałów

słuchaczy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Pułtusku

3

(sześć semestrów)

1

30

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku: 

zawód technik administracji

2

(cztery semestry)

1

20

 

 

 1. O przyjęcie na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum lub 8 – klasowej szkoły podstawowej (przed reformą), którzy mają ukończone, lub w roku 2019 ukończą 18 lat.
 2. O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie:  technik administracji  o okresie kształcenia 2 lata mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie średnie.

 

§ 5.

 

 1. Oddział Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  zostanie uruchomiony w przypadku,  gdy zgłosi się minimum 25 kandydatów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów, za zgodą organu prowadzącego, istnieje możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów.

 

§ 6.

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

 

 1. od 24 czerwca od godz. 10.00 do 28 czerwca do  godz. 16.00 składanie wniosków o przyjęcie                             do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. od 24 czerwca do 15 lipca - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych przedłożonych dokumentów;
 3. 16 lipca godz. 10.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych                       i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska uszeregowane                             w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
 4. od 16 do  18 lipca wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkoły policealnej);
 5. od 16 lipca od godz. 10 do 24 lipca do godz. 10 – potwierdzenie woli przyjęcia                        w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz w przypadku szkoły policealnej zaświadczenia lekarskiego                          o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 6. 25 lipca godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
 7. od 1 sierpnia od godz. 10.00 do 3 sierpnia do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół wraz z obowiązującymi  dokumentami  - rekrutacja uzupełniająca;
 8. do  21 sierpnia– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów,
 9. 21 sierpnia  godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych;
 10. od 21 sierpnia od godz. 12.00 do 29 sierpnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia
  w postaci przedłożenia dokumentów (jak w rekrutacji zasadniczej);
 11. 30 sierpnia  godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych.

§ 7.

 

1. W procesie rekrutacji kandydaci posługują się wzorem wniosku opracowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 

2.  Do wniosku o przyjęcie kandydaci dołączają: 

1) świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: 

a) gimnazjum lub 8 – letniej szkoły podstawowej – kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

b) świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (liceum, technikum) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie ze szkoły) – kandydaci do Szkoły Policealnej dla Dorosłych,

c) trzy fotografie podpisane czytelnie na odwrocie.

 

§ 8.

 

Wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami jest dostępny w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego lub na stronie internetowej szkoły www.zszpultusk.edu.pl.

 

Sekretariat Zespołu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
tel./fax. 23 692 06 41.