Regulamin rekrutacji do szkoły dziennej

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH         
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1,
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO 
w PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

I. Podstawa prawna

§ 1.

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
  z 2014r. poz.7).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Nr 56, poz. 506,  ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych (Nr 83, poz. 562, ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Nr 46 poz. 432, ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r., poz. 1942).
 7. Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów        
  i do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

II. Wymagane dokumenty

§ 2.

 1. Wniosek o przyjecie do szkoły / druk do pobrania na stronie szkoły www.zszpultusk.edu.pl lub w sekretariacie szkoły.

Załączniki do wniosku:

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeżeli dotyczy kandydata);

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy kandydata);

3)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeżeli dotyczy kandydata);

4)      Trzy fotografie (podpisane na odwrocie);

5)      Opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  o typie problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwości wyboru kierunku kształcenia (jeżeli kandydat taką posiada).

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków określonych w regulaminie przyjęć, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:

  1)         Oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;                                                   2)         Oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego                     w ostatnim roku nauki w gimnazjum;                                                                             3)         Zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych               lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim               (jeżeli kandydat takie posiada);                                                                                       4)         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym                         zawodzie (dotyczy Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 – należy złożyć w    terminie do 25 lipca 2016 r. do godz. 16.00);                                                                                   5)         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach               z zakresu innowacji bezpieczeństwo narodowe (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego z                         innowacją pedagogiczną w zakresie bezpieczeństwa narodowego);                                6)         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach                wychowania fizycznego (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego - innowacja pedagogiczna w                  zakresie wychowania fizycznego ).

 

Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,    na każdej stronie powinna zawierać adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby)

 

§ 3.

Wniosek wraz z załącznikami kandydaci do szkół w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego składają w sekretariacie szkoły w terminach określonych w § 17. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

III. Kryteria rekrutacji

§ 4.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego podaje do wiadomości kandydatów kryteria przyjęć poprzez ogłoszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły www.zszpultusk.edu.pl i w sekretariacie szkoły.

§ 5.

O przyjęcie do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

§ 6.

Na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku będzie prowadzona rekrutacja do następujących szkół:

 

 

 

Szkoła

 

Innowacja/zawód

Przedmioty realizowane  w zakresie rozszerzonym

 

Przedmioty uzupełniające

 

Języki obce

 

Okres kształcenia

 

Liczba

 

oddziałów

 

uczniów

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące

innowacja pedagogiczna
w zakresie wychowania fizycznego

biologia

język polski  język obcy nowożytny

historia i społeczeństwo

angielski niemiecki* rosyjski**

3 lata

1/2

15

innowacja pedagogiczna
w zakresie ratownictwa medycznego

biologia

język polski  język obcy nowożytny

historia i społeczeństwo

angielski niemiecki* rosyjski**

3 lata

1/2

15

innowacja pedagogiczna 
w zakresie bezpieczeństwa narodowego

Geografia
język obcy nowożytny

historia i społeczeństwo oraz wybrane przepisy prawa

angielski niemiecki* rosyjski**

3 lata

1

30

 

 

 

 

 

 

Technikum Nr 1

technik ekonomista

geografia  język obcy nowożytny

historia i społeczeństwo

angielski niemiecki** rosyjski**

4 lata

1/2

15

technik logistyk

geografia  język obcy nowożytny

historia i społeczeństwo

angielski niemiecki** rosyjski**

4 lata

1/2

15

technik informatyk

informatyka matematyka

historia i społeczeństwo

angielski niemiecki** rosyjski**

4 lata

1

30

 

technik elektronik

fizyka matematyka

historia i społeczeństwo

angielski niemiecki** rosyjski**

4 lata

1/2

15

technik cyfrowych procesów graficznych

Informatyka

matematyka

historia i społeczeństwo

angielski niemiecki** rosyjski**

4 lata

1/2

15

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

stolarz

---

---

angielski*

niemiecki* rosyjski*

 

3 lata

 

1

 

10

elektryk

---

---

10

ślusarz

---

---

10

* – zapewnienie kontynuacji nauczania jednego języka obcego, nauczanego w gimnazjum, 

**- drugi język obcy nauczany będzie na zasadzie większości

 

Oddział zostanie uruchomiony w przypadku gdy zgłosi się minimum 25 kandydatów (dotyczy wszystkich typów szkół).

 

§ 7.

1. Rekrutację i kwalifikację kandydatów do klas pierwszych szkół w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna, która działa na podstawie Regulaminu przyjęć kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  Nr1.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 8.

Dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów do klasy pierwszej na podstawie ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 9.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:

1.        wyniki z pięciu części egzaminu, składanego na zakończenie nauki w gimnazjum;

2.        oceny z następujących zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum: język polski, wiedza o społeczeństwie,  język obcy nowożytny (obowiązkowy w gimnazjum – wskazany przez kandydata), jeden z następujących przedmiotów zależnie od typu szkoły:

a.       fizyka i astronomia – dla klas Technikum Nr 1 kształcącego w zawodach: technik elektronik,

b.      informatyka dla klasy Technikum Nr 1 kształcącego w zawodzie technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych,

c.       geografia dla klas Technikum Nr 1 kształcącego w zawodach technik ekonomista i technik logistyk;

d.      geografia i biologia – dla klas I Liceum Ogólnokształcącego,

e.       fizyka i astronomia – dla klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 kształcącej w zawodach elektryk, stolarz.

 

3. inne osiągnięcia kandydata wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

a.       tytuł finalisty lub laureata w etapie ponadwojewódzkim i wojewódzkim (organizowanego przez kuratora oświaty) konkursu przedmiotowego i tematycznego,

b.      wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym,

c.       ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

d.      aktywność na rzecz innych ludzi np. wolontariat albo inne osiągnięcia na rzecz środowiska szkolnego

 

§ 10.

 1. Ustala się następującą skalę punktową za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 9:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

20

Bardzo dobra

16

Dobra

12

Dostateczna

8

Dopuszczająca

2

 

2. Skalę punktową za inne osiągnięcia wymienione w punkcie 2, w tym:

 

Osiągnięcie

Wartość punktowa osiągnięcia

Konkursy  o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień:

 • finalista konkursu przedmiotowego
 • laureat konkursu tematycznego
 • finalista konkursu tematycznego

 

 

10

7

5

Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

10

7

5

7

5

3

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym
 • krajowym
 • wojewódzkim
 • powiatowym

 

 

4

3

2

1

Aktywność na rzecz innych ludzi np. wolontariat albo inne osiągnięcia na rzecz środowiska szkolnego.

2

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

5

 

 (*) Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 13 pkt.

 

§ 11.

1. Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi 50% ogólnej skali punktowej.

2. Komisja przyjmuje łączną liczbę punktów uzyskanych za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum, przyjmując współczynnik 0,2 za każdy wynik procentowy z zakresu:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

 

§ 12.

1. Absolwentowi, który został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii
i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 

1) języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

20

Bardzo dobra

16

Dobra

12

Dostateczna

8

Dopuszczająca

2

 

 

 liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

2) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

20

Bardzo dobra

16

Dobra

12

Dostateczna

8

Dopuszczająca

2

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

3) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

8

Bardzo dobra

6

Dobra

4

Dostateczna

2

Dopuszczająca

0,5

 

 

 

 1. Absolwentowi zwolnionemu z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

§ 13.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji wynosi 200 punktów.

§ 14.

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej w określonej innowacji lub zawodzie do szkół w Zespole Szkół Zawodowych   
  im. Jana Ruszkowskiego decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, będące odzwierciedleniem sumy punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego, wybranych zajęć edukacyjnych, średniej
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć.
 2. Dla kandydatów do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego z innowacją w zakresie bezpieczeństwa narodowego przeprowadzony będzie dodatkowo sprawdzian sprawności fizycznej. Termin sprawdzianu wyznacza się na dzień 10 czerwca 2016 r.
 3. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa powyżej, nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, w jakim stopniu spełnił wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziale klasy mundurowej, w której realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.
 4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dopuszcza się możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej.

 

 

§ 15.

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu nas stan zdrowia potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość punktową.

 

IV. Terminarz rekrutacji:

§ 16.

 1. Od 25 kwietnia od godz. 9.00 do 29 kwietnia do godz. 16.00 oraz od 9 maja od godz. 9.00 do 18 maja
  do godz.16.00
  kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają  wnioski, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.
 2. Od 17 czerwca od godz.10.00 do 21 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie z uzasadnionych przyczyn losowych.
 3. Od 24 czerwca od godz. 11.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają dokumenty nie więcej niż    
  do trzech szkół:

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,

 

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki       
w gimnazjum,

 

- inne dokumenty z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

 1. Do 29 czerwca do godz. 15.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów przyjętych w szkole. 
 2. 15 lipca do godz. 16.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację  o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 3. Od 18 lipca od godz. 9.00 do 19 lipca do godz. 16.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonała wyboru kształcenia w danym zawodzie i przedłożył oświadczenie o wyborze tej szkoły.
 4. Od 18 lipca od godz. 9.00 do 25 lipca do godz. 16.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 5. 26 lipca do godz. 16.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej oraz nazwiska i imiona kandydatów nieprzyjętych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia.  

·         Od 27 lipca od godz. 9.00 do 2 sierpnia do godz. 16.00, kandydaci składają wnioski wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków dla kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

·         Od 3 sierpnia od godz. 9.00 do 5 sierpnia do godz. 16.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne.

·         22 sierpnia do godz. 15.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

·         22 sierpnia kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia o wyborze szkoły i otrzymują ze szkoły skierowanie na badania lekarskie.

·         Od 23 sierpnia od godz. 8.00 do 25 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

·         26 sierpnia do godz. 16.00 – Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

V. Postanowienia końcowe

§ 18.

1. Kandydaci nieprzyjęci do szkół w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, postępując według procedur zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Kandydatom, których nie zakwalifikowano do szkoły, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku:

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

2) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć
do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

4) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej