Statut Szkoły

 

              Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Zawodowych

im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Nr XIV/83/2015  z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

 

W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku wprowadza się następujące zmiany:

W Rozdziale I – Postanowienia wstępne:

§ 1

1. W  ustępie 2.

a) uchyla się punkt 2)  w brzmieniu: „ Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  I Liceum Profilowane  w Pułtusku,” i punkt  5) w brzmieniu: „ Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku,”.

 b) do  punktu  1): w dotychczasowym brzmieniu: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Technikum Nr 1 w    Pułtusku” dodaje się zapis:  „kształcące w zawodach:

- technik elektronik;

- technik mechanik;

- technik informatyk;

- technik logistyk;

- technik ekonomista;

- technik ochrony środowiska.

      c) w punkcie 4) w dotychczasowym brzmieniu: „Zespół Szkół Zawodowych
im. Jana Ruszkowskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa w  Pułtusku”,
dodaje się:  „kształcąca w zawodach:

       - elektryk;

        -stolarz;

        - ślusarz;

        d)  w punkcie 6) w dotychczasowym brzmieniu:  „Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku”, dodaje się:  „kształcąca w zawodzie technik informatyk”

2.uchyla się ustęp 4.:  „Nazwy profili ogólnozawodowych i zawodów, w których kształcą szkoły tworzące Zespół   zawarte są  w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.”

§ 3

                 1. Uchyla się ustęp 3. „Nauka w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego I Liceum  

                     Profilowane w Pułtusku odbywa się w cyklu trzyletnim.”

      2. Uchyla się ustęp 5. Punkt 1) w brzmieniu:” Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku: dwa lata          – cztery semestry.

 

§ 4

1. W ustępie 1. uchyla się zapis: „profilach ogólnozawodowych”. Ustęp otrzymuje brzmienie:„Proces kształcenia słuchaczy oraz kształcenia i wychowania uczniów w Zespole odbywa się zgodnie z ich  potrzebami uzdolnieniami, uwzględniając w tym zakresie podstawę programową kształcenia ogólnego oraz kształcenia w  zawodach”.

2. W ustępie 3 uchyla się zapis: „szerokoprofilowe zawodowe”. Ustęp otrzymuje brzmienie: „Zespół jest ogniwem systemu edukacji narodowej i przygotowuje młodzież z różnych środowisk społecznych do kontynuowania nauki, do podejmowania dalszego kształcenia zawodowego w różnych formach oraz do wyboru pracy w tych działach gospodarki narodowej i dziedzinach życia publicznego, w których jest wymagane średnie wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe.”

3. W ustępie 4. usuwa się słowo „ogólnozawodową”. Ustęp otrzymuje brzmienie: „Proces kształcenia i wychowania w Zespole, służy wyposażeniu młodzieży i dorosłych w nowoczesną wiedzę ogólną i zawodową oraz system wartości humanistycznych, przyczynia się do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i kultury środowisk społecznych związanych z Pułtuskiem”.

 

W Rozdziale II- Cele i zadania funkcjonowania Zespołu:

 

§ 7

 1.  Uchyla się w ustępie 1. punkt 2)  zapis: „wiedzę z zakresu profili kształcenia ogólnozawodowego”;

 2. W ustępie 1. dodaje się punkt 7) w brzmieniu: „Zespół zapewnia właściwy rozwój uczniom i słuchaczom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi na zasadach określonych w Regulaminie pomocy psychologiczno- pedagogicznej stanowiącym załącznik do Statutu. Organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów i rodziców.”

 

§ 11

 

1. W ustępie 6. uchyla się  zapis: „lub profile kształcenia ogólnozawodowego”. Ustęp otrzymuje brzmienie: „Dyrektor Zespołu może ponadto, w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz Powiatowym Urzędem Pracy, zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia, w których kształcą szkoły tworzące Zespół”.

§ 13

1. Ustęp 2. otrzymuje  brzmienie: „Zasady pracy  rady pedagogicznej Zespołu określa regulamin Rady Pedagogicznej, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego statutu”.

 

W rozdziale III Organa Zespołu w wprowadza się następujące zmiany:

§ 14

1.      Do ustępu 1 dodaje się:

a)      punkt 1 w brzmieniu: Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny
ze statutem szkoły

b)       punkt 2 w brzmieniu: Regulamin Samorządu uczniowskiego jest opracowywany przez członków zarządu i zatwierdzany przez Dyrekcję Szkoły

c)      punkt 3 w brzmieniu: Regulamin Samorządu Uczniowskiego przedstawia się nauczycielom podczas posiedzenia rady  pedagogicznej

d)      punkt 4 w brzmieniu: Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków zarządu.

 

2.      Ustęp 2 punkt 11 otrzymuje brzmienie: opiniowanie szkolnego oceniania

3.      Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: Organizację pracy Samorządu Uczniowskiego, szczegółowy zakres i formy jego działania określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

4.      Dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków zarządu.

5.      Uchyla się Załącznik Nr 3 – Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego w Zespole

 

§ 14

1. Ustęp 2 punkt 11) otrzymuje  brzmienie:  „opiniowanie szkolnego  oceniania”

2. Ustęp 6  otrzymuje  brzmienie: „Organizację pracy Samorządu Uczniowskiego, szczegółowy zakres i formy jego działania określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego tworzony i zatwierdzony zgodnie z odrębnymi przepisami.”

§ 16

1. Ustęp 1. otrzymuje  brzmienie: Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły i w ich imieniu działa według uchwalonego Regulaminu,a w szczególności:

1)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

2)      może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do organów określonych w regulaminie

3)      wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego

4)      w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala:

 a) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli

b) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

5)      na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

6)      opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

7)      może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

2. Ustęp 2 uchylony.

3. Uchyla się Załącznik Nr 4- Regulamin działania Rady Rodziców Zespołu.

          

                                                                          § 17

1.  Ustęp 1. punkt 4) otrzymuje brzmienie: „znajomości Szkolnego Oceniania”,

2. W ustępie 4 dodaje się punkt 3) „zamieszczenie informacji na stronie internetowej” .

 

  W Rozdziale V – Uczniowie i słuchacze Zespołu:

§ 27

1.  W ustępie 5. uchyla się  zapis „lub profil kształcenia ogólnozawodowego”. Ustęp otrzymuje brzmienie: ”Uczeń, w uzasadnionych przypadkach, może zmienić w trakcie nauki typ szkoły. Zasady formy uzupełnienia różnic programowych określają odrębne przepisy.”

 

                                                                       §  29

1. Paragraf otrzymuje brzmienie: Wobec uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych stosuje się program adaptacyjny, trwający pierwsze dwa tygodnie nauki, w którym:

1)      nie stawia się ocen niedostatecznych,

2)      nie przeprowadza się prac klasowych i sprawdzianów,

3)      sprawdzenie wiadomości stosuje się dla uczniów zgłaszających się.

 

§  31

a)        1. uchyla się paragraf w brzmieniu: „1. Opiekę wychowawczą nad uczniami mieszkającymi na stancjach sprawują wychowawcy klas, rada rodziców oraz pedagog poprzez wykonywanie następujących zadań:

b)        odwiedzanie uczniów na stancji oraz kontrolowanie warunków, w jakich przebywają pod kątem bezpieczeństwa i możliwości nauki,

c)        prowadzenie rozmów z właścicielami stancji, mających na celu ustalenie zasad sprawowanej opieki i sposobu informowania o ewentualnych problemach,

d)        udzielanie uczniom, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych, wszechstronnej pomocy i zapoznanie się z ich problemami w czasie indywidualnych rozmów.”

 

§ 32

1. W ustępie 1.zapis „Wewnątrzszkolny System Oceniania” zastępuje się zapisem: „wewnątrzszkolneszkolne ocenianie”. Zapis „załącznik numer 6” zastępuje się zapisem „rozdział Va”.

 Ustęp 1. otrzymuje brzmienie: „Klasyfikowanie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się w Zespole na podstawie szczegółowych przepisów ministra właściwego do spraw oświaty oraz w oparciu o wewnątrzszkolne ocenianie  stanowiące załącznik nr Va do Statutu”.

2. W ustępie 2.zapis „wewnątrzszkolny system oceniania” zastępuje się zapisem: „wewnątrzszkolne ocenianie”, zapis „załącznik numer 6” zastępuje się zapisem „rozdział Va. Ustęp 2. Otrzymuje brzmienie: „Klasyfikowanie, egzaminowanie i promowanie słuchaczy odbywa się w Zespole na podstawie szczegółowych  przepisów ministra właściwego do spraw oświaty oraz w oparciu o wewnątrzszkolne ocenianie szkół dla dorosłych stanowiący załącznik nr Va do Statutu”.

§ 34

1. W punkcie 2. Zapis WSO zastępuje się zapisem „wewnątrzszkolne ocenianie”. Punkt otrzymuje brzmienie: „odwołania się od ustalonej przez wychowawcę klasy śródrocznej i całorocznej oceny zachowania  w trybie określonym w wewnątrzszkolnym ocenianiu”.

§ 35

1. W ustępie 1 dodaje się pkt 5.2  „Szczegółowe zasady korzystania z telefonów przez słuchaczy szkół dla dorosłych reguluje zrządzenie dyrektora szkoły.”

§ 36

1. Ustęp 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie „wnoszenie i spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy na terenie Zespołu, bądź przebywanie na terenie Zespołu po ich spożyciu/zażyciu.”

§38

1. Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „spożywania/zażywania lub przebywania na terenie Zespołu pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających.”

 

Dodaje się rozdział V a - Szkolne ocenianie w szkole dla młodzieży  i szkole dla dorosłych

Uchyla się załączniki nr 6 i 7: Załącznik Nr 6 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole – szkoły dla młodzieży. Załącznik Nr 7 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole – szkoły dla dorosłych.

do Statutu Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku .

Dodaje się Rozdział  Va, który otrzymuje tytuł: Wewnątrzszkolne ocenianie w szkole dla młodzieży  i szkole dla dorosłych

  Rozdział V a - Wewnątrzszkolne ocenianie w szkole dla młodzieży  i szkole dla dorosłych

Rozdział Va1 – Postanowienia wstępne

Niniejsze wewnątrzszkolne ocenianie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku dla szkół dla młodzieży i słuchaczy szkół dla dorosłych dotyczy słuchaczy i nauczycieli następujących szkół:

1)      Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Technikum Nr 1

2)      Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego I Liceum Ogólnokształcące

3)      Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Zasadnicza Szkoła Zwodowa

4)      Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                     w Pułtusku

5)      Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku,

W dalszej części wymienione powyżej szkoły zwane będą „ szkołami dla młodzieży” i „szkołami dla dorosłych”

Wewnątrzszkolne ocenianie w szkole dla młodzieży 

§41a. Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich nauczycieli
i uczniów szkół dziennych dla młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

§41b. Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 199, poz. 2046 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw”.

§41c.2. Nauczyciel opracowuje na piśmie wymagania edukacyjne i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy, z wyjątkiem tych uczniów względem, których orzeczono konieczność dostosowania poziomu wymagań edukacyjnych. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia  oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie  edukacyjno – terapeutycznym, o którym mowa  w art. 71b ust.1b ustawy;

2) posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej,
 o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1) – 3). który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2 pkt 11 ustawy;                                                                                                                                                 5)  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii

2.      W wymaganiach nauczyciel powinien określić:

1)      realizowany przez siebie program nauczania, podręcznik, książki pomocnicze oraz inne środki dydaktyczne niezbędne dla realizacji programu nauczania,

2)      formy, sposoby i narzędzia oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia,

3)      wymagania na poszczególne oceny lub poziomy wymagań,

4)      warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych.

3.      Opracowane wymagania edukacyjne nauczyciel przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi Zespołu. Jeden egzemplarz zatwierdzonych wymagań edukacyjnych przechowywany jest
w sekretariacie Zespołu.

4.      Nauczyciele na pierwszej w roku szkolnym lekcji informują uczniów, a za ich pośrednictwem ustnie rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z przyjętego do realizacji programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Fakt ten odnotowują w dzienniku zajęć lekcyjnych danej klasy.

5.      Wychowawca klasy ustala wraz z samorządem klasowym, uwzględniając obowiązujące przepisy wewnętrzne, tryb ustalania oceny zachowania i wprowadza go do planu pracy wychowawcy klasowego.

6.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów, (podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania) o zasadach oceniania zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

7.      Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz zasady oceniania zachowania są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom ( prawnym opiekunom) przez nauczycieli
i wychowawców na terenie Zespołu.

8.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania- wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia z danego przedmiotu prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.

9.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej   ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.”

§41d. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych niż określone w niniejszym dokumencie zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor Zespołu po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.

§41e. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę z zajęć edukacyjnych i wychowawca ustalający ocenę zachowania powinien ją uzasadnić.

§41f. W Zespole przyjmuje się następujące oceny:

1)       bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części zajęć edukacyjnych

2)       śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i ustalenie ocen zwanych klasyfikacyjnymi śródrocznymi, a także ustalenie oceny z zachowania

3)      roczne- będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i służące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny zachowania.                                                              4)      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnianie braków.

§41g. 1.W Zespole stosuje się następującą skalę ocen bieżących i śródrocznych:

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

Celujący

6

Cel.

Bardzo dobry

5

Bdb.

Dobry

4

Db.

Dostateczny

3

Dost.

Dopuszczający

2

Dop.

Niedostateczny

1

Ndst.

2.      Przy ustalaniu oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków „+” (podwyższającego ocenę) oraz „-” (obniżającego ocenę) z wyłączeniem ocen: celującej i niedostatecznej.

3.      W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne podawane są w pełnym brzemieniu.

4.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

 a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§41h. 1.Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik zajęć lekcyjnych, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusz ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły.

2.            Dopuszcza się stosowanie dodatkowej dokumentacji, ale jedynie w charakterze wspomagającym.

3.            Jeżeli nauczyciel stosuje dodatkowe dokumenty rejestrujące osiągnięcia ucznia, wówczas ma on obowiązek uzupełniania wpisów z tych dokumentów do dziennika lekcyjnego w terminie dwutygodniowym.

4.            Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do pełnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu ucznia.

5.            Fakt przekazania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o osiągnięciach i zachowaniu ucznia musi być potwierdzony wpisem w dokumentacji szkolnej.

§41i. 1.Co najmniej na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej odbywają się zebrania rodziców lub dzień otwarty, w trakcie których wychowawca klasy informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach semestralnych (rocznych).

2.      W razie nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca klasy jest zobowiązany pisemnie (list lub przekazanie uczniowi do podpisu kartki ze stosowną informacją - uczeń musi potwierdzić na piśmie otrzymanie informacji) poinformować rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych (rocznych).

3.      Rodzice ( prawni opiekunowie) niezwłocznie po powzięciu informacji o przewidywanych ocenach semestralnych (rocznych) mogą wystąpić do wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania lub oceny zajęć edukacyjnych. Wystąpienie musi być sformułowane na piśmie. Nauczyciel przedstawia uczniowi, w razie możliwości rodzicom (opiekunom prawnym) ustalone przez siebie zasady związane z podwyższeniem oceny z zajęć edukacyjnych.

4.      Nauczyciel, do którego uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) zwrócili się o podwyższenie przewidywanej oceny informuje niezwłocznie o tym fakcie dyrektora Zespołu.

5.      W uzasadnionych przypadkach ustalona przez wychowawcę ocena zachowania i ustalona przez nauczyciela ocena z danych zajęć edukacyjnych może być niższa lub wyższa niż przewidywana i podana do wiadomości uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

6.      O wynikach klasyfikacji semestralnej wychowawca informuje rodziców ( prawnych opiekunów) na piśmie. Informacja powinna zostać przekazana podczas zebrania rodziców lub w sposób określony w ust. 2.

Rozdział Va2 - Ogólne zasady oceniania bieżącego.

§41j.1.Stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: pisemne prace uczniowskie, testy, sprawdziany, odpowiedzi ustne, prace wytwórcze, projekty, ćwiczenia praktyczne, prace domowe oraz inne formy wynikające ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych.

2.      Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów określa nauczyciel, uwzględniając specyfikę przedmiotu/ów.

3.      Częstotliwość oceniania uzależniona jest od specyfiki przedmiotu, ilości godzin zajęć edukacyjnych. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać co najmniej trzy oceny, w tym 1 z pracy klasowej (ćwiczenia praktycznego). Szczegółowe zasady określają opracowane przez nauczyciela wymagania edukacyjne.

§41k.1. Pisemna praca klasowa ( 1-2 godzinna) musi być zapowiedziana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzane w klasie nie więcej niż trzy prace klasowe.

2.      Sprawdziany ( 10-20 minut) obejmujące treści nauczania ostatnich trzech tematów mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia, a ich liczba w tygodniu nie jest ograniczona.

3.      Nauczyciel ma prawo przerwać pracę klasową ( sprawdzian) uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.

4.      U uczniów, w stosunku, do których nauczyciel stwierdzi brak samodzielności w pisaniu pracy klasowej (sprawdzianu), ich wiadomości powinny zostać sprawdzone z zakresu pracy klasowej (sprawdzianu) w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy w formie określonej przez nauczyciela. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego jest podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.

5.      Nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego w przypadku zadania pracy domowej jest podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

6.      Za wykonanie prac nadobowiązkowych nauczyciel nie może wystawić uczniowi oceny go niesatysfakcjonującej.

§41l. 1. W Zespole obowiązują następujące zasady dotyczące prac klasowych i innych prac pisemnych:

        1)      prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,

2)      jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie tygodniowym (do dwu lekcji) od daty oddania pracy. Nauczyciel ustala termin i miejsce pisania pracy klasowej. W przypadku nieobecności ucznia w ustalonym terminie nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego pracą klasową zakresu materiału lub sprawdzić pracą klasową umiejętności ucznia,

3)      w sytuacjach losowych ucznia terminy określone w pkt. 2 mogą ulec zmianie,

4)      sprawdzone, ocenione oraz opatrzone opisem prace pisemne uczniowie otrzymują od nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty pisania pracy pisemnej do wglądu wg poniższych zasad:

a)       uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi na lekcji po rozdaniu ich przez nauczyciela,                                                                                                          

b)        nauczyciel ma obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia, udostępnieniu podlega również dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz związanego ze zgłoszonymi zastrzeżeniami do oceny wystawionej niezgodnie z procedurami, udostępnienie odbywa się na terenie szkoły, dokumentacja nie może być powielana i przekazywana rodzicom w takiej formie.                       c)        udzielanie uczniowi przez nauczyciela pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak musi poprawić.

 

2.      Jeżeli zajęcia lekcyjne nie odbędą się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, wówczas termin zwrotu prac pisemnych ulega wydłużeniu.

3.      Jeżeli nauczyciel nie zwrócił w terminie pracy klasowej, nie może przeprowadzić następnej,                z wyłączeniem szczególnie uzasadnionej sytuacji.

4.      Jeżeli praca klasowa nie zostanie oceniona i przedstawiona do wglądu uczniom w ciągu dwu tygodni od daty jej przeprowadzenia z uwzględnieniem pkt. 5, nauczyciel wpisuje tylko oceny satysfakcjonujące ucznia.

5.      Poprawa oceny niedostatecznej z pracy klasowej jest dobrowolna i powinna się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty oddania pracy przez nauczyciela. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę prac klasowych wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.

6.      Każdy wyższy stopień uzyskany z poprawionej pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia. Jeżeli uczeń podczas poprawy pracy klasowej uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.

7.      Wszystkie formy pisemnych prac uczniów nauczyciel musi przechowywać przez okres roku od przeprowadzenia pracy.

8. O ustnym powtórzeniu działu programu uczeń powinien zostać poinformowany, z co najmniej   

    tygodniowym wyprzedzeniem.

§41ł.Uczeń zgłaszający się do odpowiedzi nie otrzymuje oceny niedostatecznej.

§41m.Po wystawieniu ocen semestralnych nauczyciele mogą sprawdzać osiągnięcia edukacyjne uczniów i oceny wpisują do dziennika lekcyjnego na nowy semestr.

§41n.1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

1)      zakres wiadomości i umiejętności,

2)      rozumienie materiału programowego,

3)      umiejętności stosowania wiedzy,

4)      kultura przekazywania wiadomości

5)      postęp w przyswajaniu wiedzy i umiejętności.

§41o. Uprawnienia uczniów posiadających opinie lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do ko końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wada słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazja, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2.W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona.

4.Dla ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

 

Stopień

Stopień
wyrażony słownie

Ogólne kryteria ustalania stopni

6

celujący

(cel)

Zakres i jakość wiadomości:

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ

Rozumienie materiału programowego:

Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek pomocy nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

Kultura przekazywania wiadomości:

Forma i styl wypowiedzi właściwy dla danej dziedziny wiedzy zgodny z zasadami języka polskiego, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

5

Bardzo dobry

(bdb)

Zakres i jakość wiadomości:

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ

Rozumienie materiału programowego:

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Forma i styl wypowiedzi właściwy dla danej dziedziny wiedzy zgodny z zasadami języka polskiego, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

4

Dobry

(db)

Zakres i jakość wiadomości:

Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi

Rozumienie materiału programowego :

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Mogą wystąpić niewielkie i nieliczne błędy językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych właściwych dla danej dziedziny wiedzy, język umiarkowanie skondensowany

3

Dostateczny

(dst)

Zakres i jakość wiadomości:

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi

Rozumienie materiału programowego:

Poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Mogą wystąpić niewielkie i nieliczne błędy językowe, stylistyczne, wiadomości przekazywane   w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi

 

2

Dopuszczający

(dop)

Zakres i jakość wiadomości:

Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione

Rozumienie materiału programowego:

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Umiejętność stosowania wiedzy przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu

1

Niedostateczny

(ndst)

Zakres i jakość wiadomości:

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami

Rozumienie materiału programowego:

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy

Kultura przekazywania wiadomości:

Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem ogólnopolskim

 

5. Ustala się następujące wymagania na oceny z form sprawdzania wiedzy, gdzie występuje przelicznik punktowy:

0% – 29% punktów - niedostateczny                                                                                                                                                                                                                                                                         30%-49%punktów dopuszczający                                                                                                                   50%-69% punktów dostateczny                                                                                                                      70% - 85% punktów – dobry                                                                                                                     86%-100%punktów bardzo dobry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Na ocenę celującą należy wykonać dodatkowe zadanie znajdujące się w zestawie zadań.

Rozdział Va3 – Ocena zachowania

§41p. W Zespole obowiązuje następująca skala ocen zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

§41r. 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1)      funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

2)      respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

3)      wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2.      Zachowanie ucznia ocenia się w następujących aspektach:

1)      postawy względem Zespołu,

2)      stosunek do obowiązków szkolnych, np.:

a)      frekwencja i punktualność, nieobecności nieusprawiedliwione

b)      ucieczki z lekcji oraz nakłanianie do nich innych uczniów

c)      wysiłek podejmowany przez ucznia w celu uzyskania przez niego lepszych wyników w nauce

d)      zachowanie na lekcji

e)      noszenie stroju zgodnego z normami obyczajowymi obowiązującymi środowisku szkolnym

f)       wywiązywanie się z powierzonych obowiązków szkolnych i poleceń nauczyciela z uwzględnieniem możliwości ucznia

g)      szacunek do mienia szkolnego i pracy innych pracowników Zespołu (zaśmiecanie, niszczenie wyposażenia Zespołu, dekoracji, dewastacja ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku)

3)      zaangażowanie w życie klasy, np.:

a)      pomoc koleżeńska

b)      udział w przygotowaniu uroczystości klasowych

c)      reprezentowanie klasy na zawodach sportowych

d)      praca na rzecz klasopracowni (troska o ład, porządek, wystrój oraz wzbogacenie wyposażenia pracowni)

e)      wywiązywanie się z powierzonych funkcji w klasie

4)      zaangażowanie w życie Zespołu, np.:

a)      praca w samorządzie uczniowskim

b)      kształtowanie pozytywnego wizerunku Zespołu poprzez udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (w zależności od rangi i szczebla konkursu).

c)      działalność w organizacjach pozaszkolnych

d)      pomoc i udział w organizowaniu imprez szkolnych

e)      współpraca z biblioteką szkolną.

f)       reprezentowanie Zespołu na zawodach sportowych

g)      wykonywanie pomocy dydaktycznych

5)      postawy względem siebie, np.:

a)      rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

b)      umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

c)      praca nad kształtowaniem własnej osobowości:

d)      podejmowanie prób pokonywania własnych słabości, samokontrola

e)      troska o zdrowie własne i innych (przeciwdziałanie wszelkim nałogom).

6)      postawy względem innych, np.:

a)      szacunek wobec pracowników Zespołu

b)      pomoc i życzliwość wobec kolegów

c)      kultura słowa oraz dyskusji

d)      panowanie nad emocjami

e)      dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych

f)       wywiązywanie z podjętych obowiązków w ustalonym terminie

g)      kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum, wystawa i innych).

h)      przejawy nieuczciwości: kłamstwa.

i)        wyłudzanie pieniędzy

j)        wszczynanie bójek

k)      fizyczne i psychiczne nękanie innych (np.: tzw. fala).

3.      Postawy oraz cechy wykazane jako podlegające ocenie muszą być postrzegane w powiązaniu okresem rozwojowym ucznia i uwzględniać czynniki rozwojowe.

§ 19.1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)        oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

b)        promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Zespołu z zastrzeżeniem ust.2 i3

2.       Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.      Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§41s.1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala się, przyjmując za punkt wyjścia ocenę poprawną według poniższej skali i z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

 

Zachowanie

Ocenę otrzymuje uczeń, który:

WZOROWE

? wzorowo wypełnia obowiązki szkolne

? rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia

? osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa w  olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.

? systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne

? bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego, w kołach zainteresowań.

? godnie reprezentuje szkołę w środowisku ( udział w uroczystościach szkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska)

? jest uczciwy w codziennym postępowaniu

? nie ulega nałogom

? dba o kulturę słowa

? wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów, a w szczególności wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, kolegów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach.

? ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi

? przestrzega zmiany obuwia, chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły

? przestrzega zasad Statutu Zespołu, dba o honor i tradycje Zespołu

? nie może otrzymać oceny wzorowej uczeń, który ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne oraz spóźnienia

BARDZO

DOBRE

 

? bardzo dobrze spełnia szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce

? dokładnie pełni wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez Dyrektora Zespołu i nauczycieli

? nie spóźnia się na zajęcia

? nie ulega nałogom

? nie używa wulgarnego słownictwa

? bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach sportowych itp.

? nie może mieć oceny bardzo dobrej uczeń, który ma godziny nieusprawiedliwione

DOBRE

? przestrzega postanowień Statutu Zespołu

? właściwie wypełnia obowiązki szkolne

? chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, Zespołu, środowiska

? dba o piękno mowy ojczystej

? ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi

? dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

? ma niewielką ilość godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień

POPRAWNE

? zasadniczo przestrzega postanowień Statutu Zespołu, a w przypadku drobnego naruszenia ich, po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie

? systematycznie, zgodnie ze swoimi możliwościami intelektualnymi, pogłębia swoją wiedzę

? opuścił stosunkowo dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych

? angażuje się w małym stopniu w życie klasy, Zespołu, środowiska

? nie ulega nałogom

? ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi

? nie używa wulgarnego słownictwa

? nie narusza zasad bezpieczeństwa swego i innych

? dba o mienie szkolne

? jest koleżeński, życzliwy, uczciwy w codziennym postępowaniu

? nie przeszkadza na lekcjach i kontroluje swoje emocje

? pozostaje pod opieką pedagoga szkolnego w koniecznych sytuacjach

? nie może mieć oceny poprawnej uczeń, który nie reaguje na uwagi nauczycieli, pracowników Zespołu, kolegów, rodziców o jego złym zachowaniu wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań

NIEODPOWIEDNIE

? nie wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu

? lekceważy podstawowe obowiązki szkolne

? ma ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych oraz częste spóźnienia

? nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków

? nagminnie ściąga, celowo unika przychodzenia na zapowiedziane prace klasowe

? zachowuje się niewłaściwie w stosunku do nauczycieli, pracowników Zespołu, kolegów

? przeszkadza w prowadzeniu lekcji

? ignoruje uwagi nauczycieli i innych pracowników Zespołu

? nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym

? zdarza mu się niszczyć mienie szkolne

? pali papierosy w szkole

? samowolnie, bez usprawiedliwienia się wychodzi z zajęć lekcyjnych

? ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów

NAGANNE

? bardzo często nie przestrzega zapisów Statutu Zespołu, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanego rezultatu

? lekceważy obowiązek nauki

? spożywa pozostaje pod wpływem i rozprowadza środki odurzające

? niszczy mienie szkolne i mienie prywatne

? nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (wagaruje)

? jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych

? jest agresywny, stosuje przemoc, popełnia przestępstwa na terenie Zespołu i poza nią

? stosuje szantaż lub zastraszenie

? działa w nieformalnych grupach takich jak: gangi młodzieżowe, sekty, sprzedaż narkotyków

? wszedł w konflikt z prawem

 

§41t. 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy zachowując następujący tryb:

a)      uczniowie dokonują samooceny zachowania w terminie określonym przez wychowawcę,

b)      samorząd klasowy przedkłada wychowawcy propozycje ocen zachowania uczniów danej klasy w terminie i formie określonych przez wychowawcę,

c)        wychowawca klasy, uwzględniając samoocenę uczniów, propozycje samorządu klasowego, po zasięgnięciu opinii członków Rady Pedagogicznej na podstawie informacji przekazywanych przez pracowników administracji i obsługi oraz instytucje pozaszkolne ustala ocenę zachowania,

d)        uczeń, ego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do wychowawcy klasy z wnioskiem o podwyższenie oceny, wniosek ten powinien zawierać uzasadnienia wskazujące uchybienia,

e)        wychowawca rozpatruje wniosek i utrzymuje lub podwyższa ocenę zachowania, decyzja wychowawcy musi być uzasadniona na piśmie i udostępniona zainteresowanym stronom.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu  w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

Rozdział Va4 –  Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzian wiadomości i umiejętności.

§41u. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

b)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.      Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.      Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej                   i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zająć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W przypadku ucznia, który nie uzyskał ocen klasyfikacyjnych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności termin egzaminu bądź egzaminów wyznaczany jest najpóźniej w ciągu 7 dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej, na którym wyrażona została zgoda na egzaminy.

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora Zespołu, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 – skład komisji;

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

15.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16.  15.Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

17.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 23.

§ 41w. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §24.

§ 41y. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.      Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.      W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)      pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodziców.

5.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.      Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)      ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

8.      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.      Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.

11.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

12.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, w szkole, w której zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się w styczniu- po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

13.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodne ze szkolnym planem nauczania, są realizowane w klasie programowo wyższej.

14.  Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

15.  Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania.

 

Rozdz. Va5: Ocenianie wewnątrzszkolne w szkołach dla dorosłych

                                                                           

§41a1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkołach dla dorosłych programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

2. „Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:

1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy.

                                                          

§41b2    1. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy,

2) ocenianie prac kontrolnych, zaliczanie zajęć edukacyjnych oraz semestralne klasyfikowanie,

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i warunki ich poprawiania.

2. Oceny dzielą się na:

1) z prac kontrolnych,

2) klasyfikacyjne semestralne

  3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, zakończone klasyfikacją.                                                                                                                                                                                  

§41c3  1. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. Oceny uzyskane w klasyfikacji semestralnej stanowią podstawę do promowania słuchacza  na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły dla dorosłych.

3. Oceny z prac kontrolnych oraz klasyfikacyjne semestralne są ustalane według skali:

1) celujący – 6 (cel)

2) bardzo dobry – 5 (bdb)

3) dobry – 4 (db)

4) dostateczny – 3 (dst)

5) dopuszczający – 2 (dop)

6) niedostateczny – 1 (ndst)

4.Dopuszcza się stosowanie,,+" lub,,-" z prac kontrolnych. Rozdz. Va5: Ocenianie szkolne                         w szkołach dla dorosłych                                                                          

§41a1 1. Szkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkołach dla dorosłych programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2. Wewnątrzszkolne  ocenianie ma na celu:

1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy.

                                                          

§41b  1. Wewnątrzszkolne  ocenianie obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy,

2) ocenianie prac kontrolnych, zaliczanie zajęć edukacyjnych oraz semestralne klasyfikowanie,

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i warunki ich poprawiania.

2. Oceny dzielą się na:

1) z prac kontrolnych,

2)klasyfikacyjne semestralne                                                                                                                         3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, zakończone klasyfikacją.

                                                                                                                                                                                             §41c3  1. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. Oceny uzyskane w klasyfikacji semestralnej stanowią podstawę do promowania słuchacza                       na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły dla dorosłych.

3. Oceny z prac kontrolnych oraz klasyfikacyjne semestralne są ustalane według skali:

1) celujący – 6 (cel)

2) bardzo dobry – 5 (bdb)

3) dobry – 4 (db)

4) dostateczny – 3 (dst)

5) dopuszczający – 2 (dop)

6) niedostateczny – 1 (ndst)

4.Dopuszcza się stosowanie,,+" lub,,-" z prac kontrolnych.

5. Ustala się następujące wymagania na oceny z form sprawdzania wiedzy, gdzie występuje przelicznik punktowy:

0% – 29% punktów - niedostateczny                                                                                                                30%-49%punktów dopuszczający                                                                                                                   50% - 69% punktów – dostateczny                                                                                                            70% - 85% punktów dobry                                                                                                                              86%-100% punktów- bardzo dobry                                                                                                                                                                                                                                                                                     Na ocenę celującą należy wykonać dodatkowe zadanie znajdujące się w zestawie zadań.

 §41d4 1.Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym o:

1)                 wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)                 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy,

3)                   terminach egzaminów semestralnych.

2. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne    obowiązkowe informują o  tym, czy słuchacze spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.

1) W przypadku słuchacza pełnoletniego – informują osobiście podczas konsultacji.                                            2) W przypadku słuchacza niepełnoletniego - informują również jego rodziców zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołach dla młodzieży.

 

 §41e5 1.Szczegółowe zasady oceniania, wynikające ze specyfiki przedmiotu są zawarte w przedmiotowych zasadach oceniania.

2. Przedmiotowe zasady oceniania zawierają:

1) wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania,

2) formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów słuchaczy,

3) zasady poprawiania ocen z prac kontrolnych,

4) zasady ustalania ocen semestralnych.

 §41f6  1. Wszystkie oceny są jawne dla słuchacza.

2. Słuchacz informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

3. Nauczyciel ustalając ocenę z pracy kontrolnej, pisemnego egzaminu semestralnego i ustnego egzaminu semestralnego powinien ją zwięźle uzasadnić w formie pisemnej.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza szkoły dla dorosłych są udostępnione słuchaczowi, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego również jego rodzicom.

 §41g7 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikających z programu nauczania.

 §41h8 1. Ocenianie osiągnięć słuchacza może mieć miejsce tylko w czasie planowanych konsultacji               lub podczas egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych.

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

3. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

1) Zastrzeżenia, o których mowa w ustępie 3., mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu. Dyrektor szkoły:

1)  powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

2) wyznacza sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 i zleca komisji przeprowadzenie sprawdzianu nie później niż  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia przez słuchacza.                                                                                  

3) W skład komisji wchodzą:                                                                                                                     -      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji                                                                                                                             -      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
  -      nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 §41i9 1. Klasyfikowanie semestralne słuchacza kształcącego się w formie zaocznej polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, potwierdzonych wynikami egzaminów.

2. Do  egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na określone zajęcia oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne.                                                                                                                     

1) Pełnoletni słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełni warunków określonych w §41i9 ust. 1 i 2 nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i w drodze decyzji dyrektora szkoły zostaje skreślony z listy słuchaczy.

2)  Skreślenie pełnoletniego słuchacza nie następuje, gdy słuchacz złoży wniosek o powtarzanie semestru i dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę. . Pełnoletni słuchacz może powtarzać semestr tylko raz.

 

3) Słuchacz niepełnoletni, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy lub nie przystąpił odpowiednio do egzaminu nie zostaje skreślony z listy słuchaczy, powtarza semestr.

3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej jest zobowiązany wykonać  w terminie określonym przez nauczyciela drugą prace kontrolną.

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych                   w wyznaczonym terminie, może wystąpić z prośbą o wyznaczenie terminu dodatkowego, który wyznacza dyrektor Zespołu.

5.  Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 5, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

6. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

7. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli:

1) z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą

2) w ciągu semestru był aktywny na zajęciach

3) z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne.

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8 jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego, uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

 §41j10 1. Egzaminy semestralne dla słuchaczy, kształcących się w formie zaocznej przeprowadza się zgodnie z §41i9  ust. 7 w terminach określonych w harmonogramie egzaminów.

2.  Egzamin semestralny  w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne. Nauczyciel:                                                                           1) określa liczbę i zakres tematów, zadań sprawdzających umiejętności i wiadomości,                                      2)zatwierdza przygotowane pisemne egzaminy u dyrektora Zespołu,                                                                  3) przygotowuje ostemplowany papier                                                                                                          4)sprawdza i ocenia prace pisemne.                                                                                                                 5) sporządza protokół egzaminacyjny.

3. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne według wytycznych:                                                        1)liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu,                         2) słuchacz losuje jeden zestaw pytań utworzony na podstawie realizowanego programu,                                   3) słuchacz korzysta z pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu,                            4) nauczyciel sporządza protokół egzaminacyjny.

4. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:                                                                                                                                                                                           1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był prowadzony egzamin,                                                                      2)imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin,                                                                            3) termin egzaminu,                                                                                                                                    4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu,                                                                    5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.

5. Do protokołu dołącza się:                                                                                                                            1) pisemne prace egzaminacyjne słuchaczy,                                                                                                  2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacą o ustnych odpowiedziach słuchaczy.                                                                     

§41k11  1. Słuchacze kształcący się w formie zaocznej są zobowiązani do złożenia jednej pracy semestralnej z każdego przedmiotu w semestrze.

2. Tematy prac obejmują treści zrealizowane w czasie konsultacji lub rozszerzające, utrwalające wiedzę i umiejętności, wynikające z podstawy programowej,

3. Nauczyciel wyznaczający pracę kontrolną, określa słuchaczom termin jej złożenia.

4.  Sprawdzona, oceniona i omówiona praca kontrolna powinna być przekazana do wglądu słuchaczowi, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego również jego rodzicom. Wystawiona i uzasadniona ocena wpisana zostaje do dziennika.                                                                                                                                       5.Praca kontrolna przechowywana jest przez jeden rok  w sekretariacie Zespołu.

 §41l12 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie słuchaczy w dwóch terminach. Szczegółowe terminy określa kalendarz szkół dla dorosłych.

2.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

3.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

4.Nauczyciele przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji słuchaczy. W uzasadnionych przypadkach oceny klasyfikacyjne ustala wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

5.Ocena klasyfikacyjna wystawiona zgodnie z zasadami Szkolnego Oceniania, nie może być uchylona lub zmieniona decyzją administracyjną.

6.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brakuje podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§41ł13 1. Słuchacz, który w wyniku semestralnej klasyfikacji   uzyskał ocenę niedostateczną, z jednego   albo dwóch egzaminów semestralnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.                  Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.

3.                   Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia.

4.                  Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki, składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się w formie ustnej.

5.                  Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono w myśl §41i9  ust. 5 dodatkowy termin egzaminu oraz zajęć, z których przystępują on do egzaminu klasyfikacyjnego.

6.                  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego załącza się pisemne prace słuchacza.

7. Pełnoletni słuchacz Zespołu Szkół Zawodowych w szkołach dla dorosłych może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia.

1)W uzasadnionej sytuacji - życiowej lub zdrowotnej - słuchacz może złożyć wniosek z prośbą    o wyrażenie zgody na powtórzenie semestru w Zespole”.

8. Słuchacz niepełnoletni, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji, ale nie zostaje skreślony z listy słuchaczy, powtarza semestr. 

 

§41m14 1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

2.      Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkołach dla dorosłych zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.

3.      Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 może dotyczyć semestru, kilku semestrów albo całego okresu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.

4.      W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się “zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

 

 §41n15 1. Słuchacz kończy szkołę dla dorosłych, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§41o16    1. Kształcenie w szkołach dla dorosłych prowadzone jest w formie zaocznej.

2.      Zajęcia ze słuchaczami (konsultacje zbiorowe dla słuchaczy) odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie przez dwa dni (sobota i niedziela). W przypadkach koniecznych częstotliwość zajęć może ulec zmianie.

3.      Jednostka konsultacji zbiorowych wynosi 45 minut.

 

§41p17  1. Zajęcia edukacyjne w szkołach dla dorosłych odbywają się w oddziałach.

 §41r18 1. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze, drugą przedegzaminacyjną.

 §41s19  1. Każdy oddział słuchaczy ma przydzielonego opiekuna, którym jest nauczyciel, członek Rady Pedagogicznej szkół dla dorosłych.

 §41t20 1. W szkołach policealnych w Zespole słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci”.  – dodany

§41u21   1. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1 tegoż paragrafu, dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu. Decyzję w tej sprawie podaje do wiadomości Dyrektor Zespołu, nauczyciele wybranych przedmiotów zawodowych oraz  opiekun danej grupy słuchaczy.                                                            

W rozdziale VI – Nauczyciele Zespołu:

 

§42

1. Dodaje się ust 5  „Podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzysta z ochrony przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych”

 

§43

1. W ustępie 1 pkt 1 uchyla się słowo „wstępnych”. Ustęp otrzymuje brzmienie: „1.Nauczyciel Zespołu może być zobowiązany do wykonania w czasie ferii następujących czynności:

1)   przeprowadzenia egzaminów, klasyfikacyjnych, poprawkowych”.

 

§44

1. W ustępie 1 uchyla się „na cały okres jej pobytu w szkole”. Ustęp otrzymuje brzmienie: „Dyrektor Zespołu powierza jednemu z uczących w klasie nauczycieli obowiązek pełnienia funkcji wychowawcy.”

2. W ustępie 2 dodaje się pkt 6 „koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów ze szczególnymi  potrzebami edukacyjnymi”.

Punkty od 6 do 13 otrzymują nową numerację.

3. Ustęp 3 punkt 1 uchyla się „godzin do dyspozycji wychowawcy”. Punkt 1 otrzymuje brzmienie „dobór tematyki z zajęć z wychowawcą, dostosowanej do potrzeb grupy wiekowej  i uwzględniającej kierunki pracy wychowawczej Zespołu ,”

4. Ustęp3 pkt 2 uchyla się słowo „jednostek”. Punkt 2 otrzymuje brzmienie „ rozstrzyganie w dyskusji z wychowankami trudnych problemów uczniów i Zespołu”

5. Ustęp 3 pkt 9 „odwiedzanie wychowanków w ich domach rodzinnych i na stancjach w zależności od potrzeb i możliwości wykonania.” – uchyla się

 

W Rozdziale VII – Organizacja pracy Zespołu:

§49

1. Ustęp 4 pkt 1 uchyla się słowa: „profilowego” „Rady Rodziców”. Pkt.1 Otrzymuje brzmienie szkolny plan nauczania, który uwzględnia całość podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dla danego etapu edukacyjnego i jest dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady,”

2. Ustęp 4 pkt 3 uchyla się słowo „profilaktyczny”. Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „program profilaktyki Zespołu, który uwzględnia w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli i pracowników Zespołu.”

 

 

§50

1. Ustęp 2 „Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 35. Jednakże biorąc pod uwagę powierzchnię sal lekcyjnych nie powinna przekraczać 34” – uchyla się

§51

1. Ustęp 1. pkt 1- uchyla się słowa: „ … który zawarty jest w formie załącznika nr 8 do Statutu

2. Ustęp 1. pkt 2: „ liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych nie może być niżśza niż 15” – uchyla się

3. Ustęp 1. pkt 3 „ za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w grupie może być niższa od liczby określonej w punkcie 1” – uchyla się

4. Ustęp 1 pkt 4 uchyla się słowa „elementów informatyki i technologii informacyjnej

5. Ustęp 4 „ Godzina lekcyjna praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut – uchyla się.

6. Ustęp 7 „Dyrektor Zespołu w przypadku zmiany szczegółowych przepisów dotyczących zasad podziału na grupy lub w przypadku braków kadrowych po zyskaniu pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego może zmienić zasady podziału oddziału na grupy.” – uchyla się.

§52

 1. Ustęp 3 „Nauczyciel może mieć w tygodniowym rozkładzie zajęć co najwyżej trzy „okienka międzylekcyjne” z zastrzeżeniem ust. 4, w czasie których dyrektor Zespołu może mu zlecić wykonanie dodatkowych czynności usprawniających pracę Zespołu w ramach czasu ustanowionego w art. 42 KN.” – uchyla się.

2. Ustęp 4 „Jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia uczniom szkół dla młodzieży, odpowiednich warunków higieny pracy, nauczyciel może mieć więcej tzw. „okienek”, pozostałe ustalenia zapisane w ust.3 pozostają bez zmian.” – uchyla się.

§53

W brzmieniu:

„1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne wg zasad określonych w ustawie.

2. Dyrektor Zespołu na pisemną prośbę wyższych uczelni może wyrazić zgodę studentom w/w uczelni na przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, służących jako dydaktyczny materiał badawczy dla studenta lub uczelni.” – uchyla się.

 

§55

1. Ustęp 1,  otrzymuje nowe brzmienie: „ Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany do tygodniowego planu zajęć, tak aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu. Uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych) lub dojazd do Zespołu i powrót do domu, mogą korzystać z biblioteki i czytelni szkolnej.”

2. Ustęp 5 „Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma, kasety wideo, edukacyjne programy komputerowe i udostępnia je na zasadach określonych w regulaminie.” – uchyla się.

 

§56

1. Ustęp 1 pkt 2 „ prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla uczniów,” – uchyla się.

2. Ustęp 2 w brzmieniu „Biblioteka szkolna powinna być wyposażona w odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny i przeciwpożarowy, a w miarę możliwości jej wyposażenie powinno być wzbogacone o sprzęt reprograficzny, techniczny i audiowizualny.” – uchyla się.

3. Ustęp 3 „Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną z czytelnikiem oraz prace organizacyjne, a w szczególności:” – uchyla się. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „ Organizację pracy biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza ustala dyrektor Zespołu. Obejmują one w szczególności:”

3. Ustęp 3 pkt 4 „przysposobienie czytelnicze uczniów” – uchyla się.

4. Ustęp 3 pkt 5) „pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i ewentualnie innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno – wychowawczego,” – uchyla się.

5.  ustępie 3 pkt 6 dodaje się słowa: „ np. : konkursy, wieczory poetyckie, spotkania autorskie, itp.”. Punkt 6 otrzymuje brzmienie: „organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa                  i rozwijanie kultury czytelniczej, np. : konkursy, wieczory poetyckie, spotkania autorskie, itp.”

6. Ustęp 3 pkt 9 „gromadzenie, ewidencje, opracowanie biblioteczne, selekcję i konserwację zbiorów,” otrzymuje nowe brzmienie: „ gromadzenie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie          i konserwacja zbiorów,”

7. W ustępie 3 pkt 11 uchyla się słowa: „ przyjęcie pełnej opieki nad uczniami klasy”. Ustęp otrzymuje brzmienie: „objęcie opieką uczniów klasy, która w wyniku dziennych zmian planu realizuje w bibliotece zajęcia własne”

 

Rozdział XI – Wykaz załączników:

§66

1. Uchyla się

a)      pkt 1. – Załącznik Nr 1 Profile i zawody w szkołach tworzących Zespół.

b)       Pkt 2. 2)Załącznik Nr 2a Wzór protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej.

c)      pkt 3. Załącznik Nr 3 Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego Zespołu.

d)      pkt 4. Załącznik Nr 4 Regulamin pracy Rady Rodziców Zespołu.

e)      pkt 6 Załącznik Nr 6 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole – szkoły dla młodzieży.

f)       pkt 7. Załącznik Nr 7 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole – szkoły dla dorosłych.

§56 otrzymuje brzmienie: „ Załącznikami do niniejszego Statutu są:

1.Załącznik Nr 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu.

2. Załącznik Nr 2 Regulamin przyjęć do Zespołu.

3. Załącznik Nr 3 Regulamin Warsztatów Szkolnych Zespołu.

4. Załącznik Nr 4 Regulamin pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół Zawodowych im.  Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

     Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi Załącznik Nr 1 Statutu Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

W regulaminie Rady Pedagogicznej wprowadza się następujące zmiany:

-   § 7 otrzymuje nowe   brzmienie:

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą

1) dyrektor szkoły

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkolenia

3) pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki

zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w

placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu oraz przedstawiciele zakładów pracy, w których uczniowie i słuchacze szkół kształcących w zawodach odbywają praktyki zawodowe.”

 

-  uchyla  się § 12,13,14

§ 12 otrzymuje nowe brzmienie

  § 12

1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły

2)      zgłaszanie własnych propozycji usprawnień w organizacji Zespołu i zarządzania nim, jak również w organizacji pracy

3)      tworzenie własnego regulaminu ogólnego przyjęć do klas pierwszych zgodnie z wytycznymi regulaminu ogólnego przyjęć do klas pierwszych

4)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

5)      wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach

6)      promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych

7)      wnioskowanie w sprawie nagradzania , karania uczniów  i odwoływania się zainteresowanych od wymierzonych kar

8)      zatwierdzenie czasowego zawieszenia kary wobec ucznia na podstawie poręczenia udzielonego przez jeden z organów Zespołu

9)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę szkoły

10)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

11)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów(słuchaczy)

12)  podejmowanie uchwał w sprawie nagród i kar dla uczniów

13)  podejmowanie uchwał po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawach ceremoniału Zespołu 

14)  uzyskiwanie informacji od Dyrekcji Zespołu  o przedmiocie i wynikach wizytacji, prowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący Zespół

15)   ustalanie regulaminu swojej działalności

16)   przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian

17)   zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa

 Rady Ministrów

18)   przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium

 ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

19)   zgoda na utworzenie oddziału międzynarodowego

20)   cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego”

      2. Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej

     1)  opiniowanie projektu ramowego planu nauczania na dany rok szkolny

     2) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania

     3) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć

     4) opiniowanie projektu planu finansowego zespołu

     5) opiniowanie programu wychowawczego zespołu

     6) opiniowanie szkolnego programu profilaktyki

     7) zgoda na uznanie szkoły za eksperymentalną

     8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

 9) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 10)ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,  

      innych niż określone w §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

      i Sportu z 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z

      2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)

 11) wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4

       przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym  

 12) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub   

         zespołu problemowo – zadaniowego

 13) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił

         kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił

14) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej

       kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

 15) przedłużenie powierzania stanowiska dyrektora

 16) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w 

      szkole

 17) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego

18) opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych

     wyróżnień dla nauczycieli

 19) opiniowanie w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły

 20) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

      dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole

21) wnioskowanie o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

22) wnioskowanie dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego

      do spraw oświaty i wychowania lub Kuratora Oświaty (z wyłączeniem wniosku na

      nagrodę dla dyrektora)

23) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom

      stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo

      płatnych zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 24) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie

      nauczyciela od oceny pracy

 25) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla

      nauczycieli

 26) opiniowanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

27) opiniowanie średniej ocen upoważniającej do przyznania stypendium za wyniki w

     nauce

28) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z

     własnych środków

29) zaopiniowanie propozycji dyrektora dotyczących formy realizacji zajęć

     wychowania fizycznego

 30) zezwolenie na indywidualny tok nauki

 31) zezwolenie na indywidualny program nauki

 32) analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego, co do przedłużenia

     okresu nauki co najmniej o jeden rok

 33) wyrażenie opinii w sprawie powtórzenia semestru po raz drugi przez słuchacza w

     okresie kształcenia – w przypadku szkół dla dorosłych

 34) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów

      na terenie szkoły jednolitego stroju

 35) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia

     przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

 36) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju

 37) opinia w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie

     szkoły nie wymaga jednolitego stroju „

- w §17 dodaje się :

§17

9) zapoznania się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia

   własnoręcznym podpisem, jeśli nie był obecny na posiedzeniu rady

10) realizowania prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej  także wtedy, kiedy zgłosił

     do nich swoje zastrzeżenia

- zmienia się  §18 punkt 2, oraz dodaje się punkt 3 i 4

§18

    „2) Wnioski o dokonanie zmian  i uzupełnień w protokole należy złożyć na piśmie

         przewodniczącemu Rady  Pedagogicznej najpóźniej w przeddzień kolejnego zebrania

 3) wnioski te rozpatruje dyrektor w konsultacji z kadrą kierowniczą i protokolantami

4) wnioski zasadne i zgodne z przepisami prawa oraz obowiązującymi regulaminami

        zostają uwzględnione w protokole kolejnego zebrania, po uprzednim przedstawieniu  Radzie Pedagogicznej.

 

W rozdziale III Organa Zespołu w §14 wprowadza się następujące zmiany:

ust. 1 dodaje się pkt 1 w brzmieniu : Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły

ust.1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: Regulamin Samorządu jest opracowywany przez członków zarządu i zatwierdzany przez Dyrekcję Szkoły

ust.1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: Regulamin Samorządu przedstawia się nauczycielom na radzie pedagogicznej

ust.1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków zarządu.

ust.2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: opiniowanie szkolnego oceniania

ust.6 otrzymuje brzmienie: Organizację pracy Samorządu Uczniowskiego, szczegółowy zakres i formy jego działania określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

dodaje się ust.7 w brzmieniu: Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków zarządu.

Ze statutu uchyla się Załącznik Nr 3 – Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego w Zespole

 

 

Regulamin Rady pedagogicznej

 

§1.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, realizującym zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi oraz ze Statutu Zespołu i innych regulaminów wewnętrznych Zespołu.

§2.

Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną Zespołu.

§3.

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w Zespole.

2. W skład Rady Pedagogicznej szkół dla dorosłych wchodzą nauczyciele zatrudnieni w tych typach szkół.

§4.

W strukturze Rady Pedagogicznej działają komisje klasowe, do których obowiązków należy w szczególności:

1)              przeprowadzenie klasyfikacji uczniów,

2)              realizacja programu wychowawczego,

3)              przedkładanie wniosków do dalszej pracy.

§5.

Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez Dyrektora Zespołu na wniosek zespołu. W skład komisji, poza członkami Rady Pedagogicznej, mogą także wchodzić osoby spoza Rady, z głosem doradczym – na zaproszenie przewodniczącego komisji.

§6.

 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

§7.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu oraz przedstawiciele zakładów pracy, w których uczniowie i słuchacze szkół kształcących w zawodach odbywają praktyki zawodowe.

§8.

1. Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe dla wszystkich jej członków.

2. Zwolnienie z uczestnictwa w zebraniu Rady Pedagogicznej może nastąpić na podstawie zwolnienia lekarskiego lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zebraniu, członka Rady Pedagogicznej, jej przewodniczący zobowiązany jest do wyciągnięcia stosownych konsekwencji.

4. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

§9.

1. Zebrania  Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie /semestrze/ w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny , z inicjatywy dyrektora zespołu, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się po zakończeniu zajęć z przedmiotów edukacyjnych (w dniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady, Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, zarządzić skrócenie jednostek lekcyjnych maksymalnie o 10 minut).

4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej może zlecić prowadzenie zebrania w całości lub w jego części innemu członkowi Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej może zlecić omówienie niektórych punktów porządku zebrania członkom Rady.

7. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Rady Pedagogicznej.

 

§10.

1. Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich uczniów i pracowników pedagogicznych Zespołu.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy udziale, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Głosowanie nad przyjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną odbywa się w trybie jawnym z wyjątkiem spraw osobowo-kadrowych np.: wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole lub kandydata do nagrody bądź odznaczenia.

5. Dyrektor Zespołu zawiesza uchwałę Rady Pedagogicznej, po stwierdzeniu jej niezgodności z obowiązującymi przepisami.

6. O wstrzymaniu wykonywania uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół, który uchyla ją w razie potwierdzenia niezgodności z przepisami prawa.

§11.

1. Rada Pedagogiczna powołuje stałe lub doraźne komisje, zespoły przedmiotowe.

2. Przez komisję stałą rozumie się komisję klasową.

3. Przez komisję doraźną rozumie się zespół powołany spośród nauczycieli jednego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, zwany dalej zespołem przedmiotowym. Grupę nauczycieli tworzących zespół wychowawców, komisję stypendialną lub inną komisję, powołaną do wykonania określonego zadania.

4. Komisja stała lub zespól informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

5. Komisja doraźna może informować Radę Pedagogiczną o wynikach swojej działalności, formułując propozycje do rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną.

6. Pracą komisji doraźnej kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora spośród jej członków, a pracą komisji klasowych wychowawcy klas.

§12.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)             zatwierdzanie planów pracy Zespołu,

2)             zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów (słuchaczy),

3)             wyrażanie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z jednego lub kilku przedmiotów na prośbę ucznia, który na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole nie mógł być klasyfikowany,

4)             podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę szkoły,

5)             podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów (słuchaczy),

6)             podejmowanie uchwał w sprawie nagród i kar dla uczniów,

7)             podejmowanie uchwał po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawach ceremoniału Zespołu,

8)             ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§13.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Zespołu, a w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego Zespołu,

3)      projekt ramowego planu nauczania na dany rok szkolny.

4)      wnioski Dyrektora Zespołu o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych    wyróżnień,

5)      propozycje Dyrektora Zespołu w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)      wniosek Dyrektora Zespołu dotyczący powierzenia stanowiska wicedyrektora lub wicedyrektorów Zespołu oraz kierownika szkolenia praktycznego.

7)      wniosek organu prowadzącego Zespół dotyczący powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu ustalonemu przez niego kandydatowi, gdy nie zostanie rozstrzygnięty konkurs na Dyrektora Zespołu,

8)      wniosek o przedłużenie Dyrektorowi Zespołu powierzonej mu funkcji na kolejne pięć lat,

9)      wniosek ucznia, wychowawcy klasy o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki na czas określony.

10)  zaproponowany przez nauczyciela danego przedmiotu program nauczania do użytku szkolnego

§14.

Rada Pedagogiczna ma prawo:

1)      zgłoszenia spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Zespole,

2)      dokonanie wyboru jednego przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora,

3)      wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu,

4)      uzyskania informacji od organu prowadzącego Zespół o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu i o zasadach jego przeprowadzenia,

5)      współpracy z Dyrekcją Zespołu i Radą Szkoły,

6)      wystąpienia do organu prowadzącego Zespół z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora Zespołu lub do Dyrektora Zespołu o odwołanie nauczycieli z funkcji kierowniczej,

7)      udziału poprzez swoich przedstawicieli w konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu,

8)      rozstrzygania przy jej udziale wszelkich spraw spornych pomiędzy Zespołem a organem ją prowadzącym,

9)      wnioskowanie w sprawie nagradzania, karania uczniów i odwoływania się zainteresowanych od wymierzonych kar,

10)   zawieszenia wykonywania kary wobec ucznia na podstawie poręczenia udzielonego przez jeden z organów Zespołu,

11)  zgłaszania własnych propozycji usprawnień w organizacji Zespołu i zarządzania nim, jak również w organizacji pracy,

12)  uzyskania informacji od Dyrekcji Zespołu o przedmiocie i wynikach wizytacji, prowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący Zespół,

13)  informowania przez Dyrekcję Zespołu o oświatowych aktach prawnych,

14)  tworzenia własnego regulaminu ogólnego przyjęć do klas pierwszych zgodnie z wytycznymi regulaminu ogólnego przyjęć do klas pierwszych,

15)  ustalenia regulaminu własnej działalności,

16)  przygotowanie projektu Statutu Zespołu oraz dokonywania jego zmian.

§15.

Jeżeli w szkole nie działa Rada Szkoły lub jej działalność zostanie czasowo zawieszona, wówczas jej zadania przyjmuje Rada Pedagogiczna, która zobowiązana jest zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach:

1)             zatwierdzania statutu i wprowadzania w nim zmian,

2)             dokonywania zmian w organizacji pracy Zespołu,

3)             wydatkowania funduszy pochodzących z rachunku środków specjalnych Zespołu,

4)             organizowania imprez ogólnoszkolnych, zajęć pozalekcyjnych i wycieczek.

§16.

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)             realizacji Uchwał Rady Pedagogicznej.

2)             tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.

3)             oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4)             dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godności nauczycieli.

5)             zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania ich realizacji.

6)             analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej.

§17.

Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1)      czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

2)      współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania

                              wszystkich członków.

3)   przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń Dyrektora Zespołu,

4)   czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady do których został powołany

5)   realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosi wobec nich swoje  zastrzeżenia,

6)składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

7)osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych n a zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

                                         8) doskonalenie swoich kompetencji zawodowych.

§18.

1. Z zebrania Rady Pedagogicznej i jej stałych komisji sporządza się protokół i w terminie do siedmiu dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokółów Rady Pedagogicznej.

2. Do protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej wykorzystuje się technikę komputerową. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej jest zapisywany w formie elektronicznej a następnie drukowany i przechowywany w segregatorze.

3. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta posiedzenia.                        Na kolejnym posiedzeniu protokół, po uwzględnieniu ewentualnych uwag członków Rady jest zatwierdzany. Protokoły Rady Pedagogicznej przechowuje się w sekretariacie Zespołu, gdzie są udostępniane w celu zapoznania się z ich treścią.

4. Protokolanta zebrania wyznacza przewodniczący Rady Pedagogicznej.

5. Zebrania komisji doraźnych powinny być protokołowane w odrębnych księgach protokołów doraźnych.

§19.

1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani w terminie do czternastu dni /14/ od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad.

2. Zgłoszone poprawki do protokołu z poprzedniego zebrania rozpatruje Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu i decyduje o ich wprowadzeniu do protokółu. Decyzję o sprostowaniu protokółu Rada podejmuje w drodze uchwały.

§20.

1. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej są księgi protokółów (zgodne                     z §18.1.).

2. Na wstępie zamieszcza się stronę „Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego - szkoły dzienne dla młodzieży (Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych)” zawierający: daty posiedzeń, tematykę, ilość stron protokołu, ilość stron załączników, numery stron w protokolarzu (od... do... ). Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą księgę protokołów, którą po oprawieniu opatruje się klauzulą „Księga protokołów posiedzeń Pady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbytych w roku szkolnym .../.... Księga zawiera .... stron.”.

3. W przypadku posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych klauzula ma brzmienie:„Księga protokołów posiedzeń Pady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Ogólnokształcącego Liceum Uzupeł­niają­cego dla Dorosłych w Pułtusku odbytych w roku szkolnym .../.... Księga zawiera .... stron.”.

4. Protokoły nie mogą być wynoszone poza budynek placówki

5. Księgę protokółów należy udostępniać na terenie Zespołu jego nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach prowadzących Zespół.

§20.

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego                      w Pułtusku może zostać zmieniony w wyniku zmian w statucie Zespołu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

 

Wykaz paragrafów

 • Rozdział I - Postanowienia wstępne
  • §1, §2, §3, §4, §5, §6.
 • Rozdział II - Cele i zadania funkcjonowania Zespołu
 • §7, §8, §9.
 • §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18.
 • §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26.
 • §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41.
 • §42, §43, §44, §45, §46, §47.
 • §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54.
 • §54, §55, §56, §57.
 • §58, §59.
 • Rozdział IX a – Zasady gospodarki finansowej
  • §60, §61.
 • §62, §63, §64, §65.
 • Rozdział III - Organa Zespołu
 • Rozdział IV - Bezpieczeństwo i higiena pracy Zespołu
 • Rozdział V - Uczniowie i słuchacze Zespołu
 • Rozdział VI - Nauczyciele Zespołu
 • Rozdział VII - Organizacja pracy Zespołu
 • Rozdział VIII - Biblioteka Zespołu
 • Rozdział IX - Administracja i obsługa Zespołu
 • Rozdział X - Postanowienia końcowe i przejściowe
 • Rozdział XI -Wykaz załączników

§66.

Rozdział I:

Postanowienia Wstępne

§1.

 1. Statut przedstawia organizację i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, który w dalszej części zwany będzie „Zespołem”.
 2. W skład Zespołu wchodzą szkoły:
  1. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Technikum Nr 1 w Pułtusku,
  2. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego I Liceum Profilowane w Pułtusku,
  3. Zespół Szkół Zawodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr1 w Pułtusku.
  4. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku,
  5. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku,
  6. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku
 3. W Zespole w oparciu o pracownie praktycznej nauki zawodu jako integralna część funkcjonują warsztaty szkolne.

Nazwy profili ogólnozawodowych i zawodów, w których kształcą szkoły tworzące Zespół zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

§2.

 1. Organem prowadzącym Zespołu jest Rada Powiatu w Pułtusku
 2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

§3.

 1. Nauka w Zespole jest oparta na podbudowie programowej publicznego i niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół dających wykształcenie średnie oraz szkoły podstawowej zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
 2. Nauka w Zespole Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego Technikum Nr 1 w Pułtusku odbywa się w cyklu czteroletnim.
 3. Nauka w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego I Liceum Profilowane w Pułtusku odbywa się w cyklu trzyletnim.
 4. Nauka w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Pułtusku odbywa się w cyklu kształcenia nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata.
 5. Nauka w szkołach dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbywa się w trybie zaocznym. Okres kształcenia w szkołach dla dorosłych trwa:

 

 1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku: dwa lata – cztery semestry
 2. Szkoła Policealna dla Dorosłych – w zależności od kształconego zawodu, zgodnie ze szczegółowymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty,
 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: trzy lata – sześć semestrów.

§4.

 1. Proces kształcenia słuchaczy oraz kształcenia i wychowania uczniów w Zespole odbywa się zgodnie z ich potrzebami i uzdolnieniami, uwzględniając w tym zakresie podstawę programową kształcenia ogólnego oraz kształcenie w profilach ogólnozawodowych i zawodach.
 2. Zespół spełnia funkcję kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, kulturotwórczą, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, moralno -społecznego, estetycznego, fizycznego i zawodowego rozwoju uczniów.
 3. Zespół jest ogniwem systemu edukacji narodowej i przygotowuje młodzież z różnych środowisk społecznych do kontynuowania nauki, do podejmowania dalszego kształcenia zawodowego w różnych formach oraz do wyboru pracy w tych działach gospodarki narodowej i dziedzinach życia publicznego, w których jest wymagane średnie wykształcenie ogólne i szerokoprofilowe zawodowe oraz kwalifikacje zawodowe.
 4. Proces kształcenia i wychowania w Zespole, służy wyposażeniu młodzieży i dorosłych w nowoczesną wiedzę ogólną, ogólnozawodową i zawodową oraz system wartości humanistycznych, przyczynia się do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i kultury środowisk społecznych związanych z Pułtuskiem.

§5.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w budynku Zespołu zlokalizowanym w Pułtusku przy ul. Tysiąclecia 12 z wyjątkiem praktyk klas Technikum Nr 1 i Szkoły Policealnej oraz wybranych zajęć praktycznej nauki zawodu odbywających się we współpracujących przedsiębiorstwach.

§6.

Nauka w Zespole jest bezpłatna, a rodzice lub słuchacze ponoszą jedynie dobrowolne koszty związane z organizacją zadań wynikających z inicjatywy uczniów, rodziców lub słuchaczy.

Rozdział II:

Cele i zadania funkcjonowania Zespołu

§7.

Cele i zadania Zespołu:

 1. Kształcenie w Zespole ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów i słuchaczy oraz wychowanie ich na świadomych, twórczych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zespół wyposaża uczniów i słuchaczy w nowoczesną wiedzę ogólną, wiedzę z zakresu profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodową, a w związku z tym rozwija zainteresowania, uzdolnienia i aspiracje oraz wyrabia umiejętności wartościowania, oceniania i wnioskowania jako warunku postępowania i działania.
 3. Zespół uczy poszanowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, urzędów państwowych, norm społecznego współżycia oraz tradycji i trwałych wartości kultury narodowej.
 4. Zespół przygotowuje uczniów oraz w wybranych obszarach słuchaczy do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, a w związku z tym do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełnienia zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju.
 5. Zespół wyrabia wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów oraz słuchaczy, ich sprawność fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, bezpieczeństwo, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego.

§8.

 1. Zespół zapewnia uczniom zdobycie obszernej wiedzy o przyrodzie, człowieku, społeczeństwie, cywilizacji, kulturze oraz umiejętności ogólnozawodowych i kwalifikacji zawodowych zgodnych z wybranym kierunkiem kształcenia.
 2. W Zespole młodzież ma możliwość uzyskania wiedzy związanej z różnymi systemami wartości, reprezentującymi je światopoglądami, ideologiami i doktrynami społecznymi.
 3. Zespół rozwija dociekliwość poznawczą uczniów oraz słuchaczy, indywidualne uzdolnienia i zainteresowania oraz umiejętności spostrzegania, myślenia, posługiwania się zdobytą wiedzą, uczenia się i emocjonalnego reagowania na otoczenie.
 4. Zespół zapewnia uczniom uczestniczenie w życiu intelektualnym i kulturalnym Zespołu i środowiska, inspirowanie jego treści i form oraz rozwijanie samorządnej działalności organizacji uczniowskich.
 5. Zespół, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, organizuje naukę religii lub etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§9.

 1. Zespół umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury oraz zadomowienie w kulturze europejskiej poprzez:
  1. realizowanie wymienionej problematyki na zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych,
  2. program wychowawczy Zespołu,
  3. udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych o różnym charakterze i zasięgu,
  4. uczestnictwo w różnych formach turystyki i krajoznawstwa,
  5. organizowanie lekcji religii-etyki zgodnie ze szczegółowymi przepisami,
  6. organizowanie zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” na określonych zasadach.
 2. Uczniowie Zespołu mają zapewnioną opiekę pedagoga szkolnego, który poprzez różnorodne formy działalności: doradczej, terapeutycznej, konsultacyjnej, profilaktycznej i stałą pracę w środowisku wychowującym (nauczyciele, szkoła, rodzina i inne) wspomaga indywidualny rozwój młodzieży i optymalizuje jej funkcjonowanie społeczne.

Wszyscy uczniowie Zespołu, a w szczególności przewlekle chorzy i niepełnosprawni, poddani są ograniczonej opiece pielęgniarskiej (tak w zakresie świadczeń, jak i czasu).

Rozdział III: Organa Zespołu

§10.

 1. Organami Zespołu są:
  1. dyrektor Zespołu
  2. rada pedagogiczna
  3. samorząd uczniowski
  4. rada rodziców
 2. Organa Zespołu mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami szczegółowymi i Statutem Zespołu.

§11.

 1. Dyrektor Zespołu kieruje pracą Zespołu zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności.
 2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
  1. kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny w formie i zakresie określonym odrębnymi przepisami,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, przyjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 1. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu,
 2. współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich,
 3. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie określonym przepisami prawa oraz z instytucjami lokalnymi,
 4. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Decyduje w szczególności o:
 3. zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu.
 4. przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
 5. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu.
 6. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 7. Dyrektor Zespołu może ponadto, w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz Powiatowym Urzędem Pracy, zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia ogólnozawodowego, w których kształcą szkoły tworzące Zespół.
 8. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności, kwalifikacji, tryb powołania i odwołania dyrektora określają odrębne przepisy.

§12.

 1. Dyrektor Zespołu powierza stanowisko wicedyrektora lub wicedyrektorów i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół i Rady Pedagogicznej oraz określa zakres ich kompetencji.
 2. Dyrektor Zespołu powierza stanowisko kierownika szkolenia praktycznego i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół i Rady Pedagogicznej oraz określa zakres jego kompetencji.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora obowiązki przejmuje wyznaczony wicedyrektor..

§13.

 1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
 4. Radę Pedagogiczną Zespołu dla szkół dla dorosłych tworzą nauczyciele, realizujący zajęcia dydaktyczne w tych typach szkół.
 5. Zasady pracy Rady Pedagogicznej Zespołu określa Regulamin Rady Pedagogicznej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§14.

 1. Uczniowie mogą zrzeszać się w organizacjach uczniowskich działających na terenie Zespołu, a organem reprezentującym interesy wszystkich uczniów Zespołu jest Samorząd Uczniowski, który współdziała z innymi organami Zespołu.
 2. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
  1. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
  2. przedstawianie dyrektorowi Zespołu i Radzie Pedagogicznej wniosków w sprawie dotyczącej realizacji podstawowych praw uczniów określonych ustawą o systemie oświaty,
  3. współdziałanie z innymi organami Zespołu w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
  4. organizowanie pomocy koleżeńskiej,
  5. rozwijanie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych uczniów,
  6. ponoszenie współodpowiedzialności za sprzęt i urządzenia szkolne,
  7. wykonywanie niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,
  8. inspirowanie koleżanek i kolegów do udziału w pracach na rzecz środowiska,
  9. rozstrzyganie sporów między uczniami i zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
  10. dbanie o dobre imię i honor Zespołu, kontynuowanie i wzbogacenie jej tradycji,
  11. opiniowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  12. wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy zawodowej nauczyciela,
  13. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
 3. Samorząd Uczniowski może przedłożyć dyrektorowi Zespołu wniosek o wybór nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.
 4. Samorząd Uczniowski może wnioskować do dyrektora Zespołu o poręczenie za uczniów, wobec którego zastosowano karę.
 5. Samorząd Uczniowski wyraża swoje stanowisko w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły.
 6. Organizację pracy Samorządu Uczniowskiego, szczegółowy zakres i formy jego działania określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego stanowiący załącznik nr 3 do Statutu..

§15.

W celu zapewnienia współdziałania Dyrektora Zespołu, nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego z rodzicami w Zespole działa Rada Rodziców. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

§16.

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców i w ich imieniu działa wg przyjętego Regulaminu, a w szczególności:
  1. opiniuje Statut Zespołu,
  2. opiniuje Wewnątrzszkolny System Oceniania,
  3. opiniuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania,
  4. opiniuje Szkolny Plan Nauczania dla oddziału,
  5. opiniuje Program Wychowawczy Zespołu,
  6. uczestniczy w przyznawaniu uczniom pomocy socjalnej,
  7. organizuje rodziców do realizacji Programu Wychowawczego i planu pracy Zespołu,
  8. podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy Zespołu,
  9. z dobrowolnych składek rodziców tworzy własny fundusz, którym dysponuje zgodnie z odrębnymi przepisami,
  10. może organizować i prowadzić wg ustalonego regulaminu działalność płatnych kół przedmiotowych i zespołów zainteresowań dla uczniów szczególnie zdolnych oraz zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,
  11. może organizować kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych do Zespołu i na studia.
 2. Rada Rodziców wnioskuje do dyrektora Zespołu w sprawach dotyczących:
 3. organizacji pracy, w tym tygodniowego planu lekcji,
 4. poziomu i wyników pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli,
 5. nieprzestrzegania praw ucznia,
 6. nieprzestrzegania Statutu Zespołu,
 7. organizuje w porozumieniu z wychowawcą udział rodziców w zakresie opieki nad uczniami, w czasie wycieczek i innych form spędzania wspólnie czasu,
 8. organizuje udział rodziców, w porozumieniu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu, w realizacji programu wychowawczego i programów zajęć edukacyjnych.

§17.

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości statutu Zespołu,
  2. znajomości programu wychowawczego Zespołu,
  3. znajomości standardów edukacyjnych i kryteriów ocen,
  4. znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  5. znajomości zasad organizacji pracy Zespołu,
  6. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów, ewentualnie przyczyn trudności w nauce,
  7. informacji o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania,
  8. decyzji w sprawie udziału dziecka w zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie,
  9. pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla swoich dzieci i porad w sprawach wychowania oraz kształcenia,
  10. przekazywania dyrektorowi Zespołu opinii nt. pracy Zespołu,
  11. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu,
  12. za zgodą dyrektora zwołania zebrania klasowego lub poziomu klas,
  13. w uzasadnionych przypadkach wystąpienia do Dyrektora Zespołu w sprawie zmiany nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy,
  14. współdziałania z nauczycielami w zakresie działań mających na celu pomoc dziecku w przezwyciężeniu trudności.
 2. Stosowaną w Zespole obowiązującą wszystkich nauczycieli i rodziców formą kontaktu z rodzicami są zebrania klasowe prowadzone przez wychowawcę klasy.
 3. Dla każdego roku szkolnego Dyrektor Zespołu ustala i zamieszcza terminy zebrań klasowych rodziców w planie pracy Zespołu na dany rok szkolny i podaje je do wiadomości przez:
 4. informację wychowawców klas,
 5. ogłoszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń,
 6. Każdemu wychowawcy przysługuje prawo do zwołania zebrania rodziców w każdym innym, poza ustalonym Statutem czasie, po uprzednim poinformowaniu dyrektora.
 7. Dyrektor Zespołu określa dla każdego zebrania z rodzicami temat priorytetowy, którego realizację wychowawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem do dziennika lekcyjnego w „ Ważniejsze wydarzenia z życia klasy”.
 8. Poza tematem określonym przez Dyrektora Zespołu wychowawca ma prawo do wyboru tematu w zależności od potrzeb zespołu klasowego,
 9. Na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale wychowawca ma obowiązek zwołać zebranie rodziców.
 10. Z inicjatywą zwołania zebrania rodziców mogą wystąpić także rodzice.

§18.

Organizację pracy Rady Rodziców, szczegółowy zakres i formy jej działania określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego stanowiący załącznik nr 4 do Statutu.

Rozdział IV - Bezpieczeństwo i higiena pracy Zespołu

§19.

 1. Wszyscy pracownicy Zespołu sprawujący opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, organizowanych poza terenem Zespołu i w trakcie wycieczek są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Za zapewnienie uczniom oraz pracownikom Zespołu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez Zespół poza jego terenem, odpowiada dyrektor Zespołu.
 3. Rzecznikiem praw uczniów, słuchaczy i pracowników Zespołu w zakresie BHP jest społeczny inspektor pracy wybrany zgodnie z odrębnymi przepisami.

§20.

 1. Zespół posiada opracowany plan ewakuacji na wypadek różnego rodzaju zagrożeń, a kierunki i drogi ewakuacji oznaczone są na korytarzach szkolnych w widocznym miejscu.
 2. Z ogólnymi zasadami BHP w Zespole zapoznaje uczniów wychowawca klasy, a słuchaczy opiekun grupy, na pierwszej godzinie przeznaczonej do jego dyspozycji w nowym roku szkolnym (w przypadku słuchaczy na konferencji organizacyjnej)
 3. Każda pracownia przedmiotowa Zespołu powinna posiadać, umieszczony w widocznym miejscu, własny regulamin dotyczący zasad BHP, z którym należy zapoznać młodzież na pierwszych zajęciach z przedmiotu w nowym roku szkolnym.

§21.

 1. W Zespole jest utworzone stanowisko kierownika gospodarczego, do którego zakresu obowiązków należy w szczególności:
  1. prowadzenie ciągłego nadzoru nad stanem technicznym obiektu poprzez prowadzenie bieżących kontroli pomieszczeń, zgodnie z opracowanym w wrześniu każdego roku szkolnego harmonogramem,
  2. kierowanie, organizowanie i bezpośrednie nadzorowanie pracy pracowników obsługi,
  3. stała i okresowa kontrola sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń oświetleniowych, wentylacyjnych, grzewczych, hydraulicznych, odgromowych, kanalizacyjnych, a w razie konieczności doprowadzenie do szybkiego usunięcia usterek i awarii,
  4. planowanie i nadzorowanie napraw i remontów,
  5. zaopatrywanie Zespołu w materiały biurowe, środki czystości i inne zakupy po wyczerpaniu procedur związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi,
  6. utrzymanie higieny pomieszczeń szkolnych.
 2. Każdy pracownik Zespołu zobowiązany jest zgłosić kierownikowi gospodarczemu wszelkie zauważone zagrożenia bezpieczeństwa uczniów lub słuchaczy i innych pracowników, oraz w uzasadnionych przypadkach przerwać zajęcia i wyprowadzić uczniów lub słuchaczy z zagrożonego terenu.
 3. W przypadkach zagrożeń życia i zdrowia uczniów lub słuchaczy oraz pracowników dyrektor Zespołu może w danym dniu zawiesić zajęcia szkolne lub skrócić czas trwania jednostki lekcyjnej. Może też w takich sytuacjach odwołać zajęcia szkolne.
 4. Każdy nauczyciel, pod którego opieką pozostają uczniowie, w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek, ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i powiadomić o nim dyrektora Zespołu, a pod jego nieobecność wicedyrektora Zespołu.

Dyrektor Zespołu ma obowiązek zawiadomić o wypadku ciężkim organ prowadzący Zespół, a o wypadku śmiertelnym prokuratora.

§22.

Uczniowie zwolnieni całkowicie z zajęć wychowania fizycznego mocą decyzji dyrektora, pozostają pod opieką nauczyciela w/w przedmiotu przez cały czas trwania zajęć.

§23.

W sytuacji nieobecności nauczyciela na lekcji i niemożności zorganizowania zastępstwa opiekę nad klasą sprawuje wskazany przez dyrektora Zespołu inny nauczyciel, wychowawca klasy, pedagog, bibliotekarka lub pielęgniarka szkolna.

§24.

 1. Co najmniej na tydzień przed planowanym wyjazdem na wycieczkę szkolną kierownik, wycieczki, którym może być tylko członek rady pedagogicznej, zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi Zespołu dokumentację wycieczki, a w szczególności:
  1. kartę wycieczki zawierającą cele i założenia programowe wycieczki, trasę jej przebiegu, termin, liczbę uczestników i opiekunów oraz przewidywane środki lokomocji,
  2. oświadczenia opiekunów grup wycieczkowych o odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej młodzieży,
  3. harmonogram wycieczki z podanymi adresami miejsc noclegowych i żywieniowych.
 2. Kwalifikacje kierownika wycieczki oraz inne dokumenty wymagane przy organizowaniu wycieczek szkolnych określają szczegółowo odrębne przepisy.
 3. Po zakończeniu wycieczki kierownik powinien dołączyć do dokumentacji krótkie sprawozdanie z przebiegu wycieczki.

§25.

 1. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkolny w obrębie Pułtuska powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy do 30 uczniów, przy wyjazdach poza Pułtusk jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów, a na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba pełnoletnia nad grupą do 10 uczniów, przy czym na wszystkich uczestników powinna przypadać jedna osoba z uprawnieniami.
 2. Opiekunem uczniowskiej grupy wycieczkowej może być rodzic ucznia danej klasy lub rodzice wchodzący w skład Rady Klasowej Rodziców.
 3. Kierownikiem uczniowskiej grupy wycieczkowej może być tylko nauczyciel Zespołu.
 4. W zawodach sportowych oraz wycieczkach turystyczno- krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 5. Przed wycieczką turystyki kwalifikowanej, po uprzednim poinformowaniu o jej charakterze wszystkich zainteresowanych osób i omówieniu zasad bezpieczeństwa, kierownik wycieczki zobowiązany jest do zebrania pisemnych potwierdzeń zgody rodziców na udział młodzieży w wycieczce.
 6. Program zajęć na wycieczce szkolnej powinien być dostosowany do aktualnych możliwości młodzieży z uwzględnieniem sprawności fizycznej i wydolności organizmu wszystkich uczestników.
 7. Kierownik wycieczki odpowiedzialny jest za skompletowanie i zebranie na wycieczkę podręcznej apteczki medycznej.
 8. Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 9. Zabrania się prowadzenia wycieczek w czasie burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 10. Szczegółowe zasady organizowania i prowadzenia wycieczek oraz udzielania pierwszej pomocy regulują odrębne przepisy.

§26.

 1. Do pełnienia międzylekcyjnych dyżurów podczas przerw zobowiązani są pracownicy dydaktyczni Zespołu zatrudnieni, w co najmniej w połowie obowiązującego etatu.
 2. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurują na korytarzach szkolnych według grafiku ustalonego na początku roku szkolnego i odpowiadają za bezpieczeństwo znajdującej się tam młodzieży, zwracając uwagę na niewłaściwe formy jej zachowania. Dopuszcza się zmiany w grafiku dyżurów wynikające ze zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć nauczycieli.
 3. Nauczyciele Zespołu zobowiązani są do pełnienia dyżurów pozalekcyjnych według określonych kalendarzem uroczystości szkolnych.
 4. Za pełnienie obowiązkowych dyżurów nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

Rozdział V - Uczniowie i słuchacze Zespołu

§27.

 1. Do szkół dla młodzieży wchodzących w skład Zespołu przyjmowani są absolwenci publicznych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkoły publicznej.
 2. Do szkół dla dorosłych przyjmowani są absolwenci szkół niższego szczebla, zgodnie ze szczegółowymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty.
 3. Rekrutację do szkół Zespołu przeprowadza powołana przez dyrektora Zespołu szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna, której zasady działania i uprawnienia określają odrębne przepisy.
 4. Regulamin przyjęć do Zespołu stanowi załącznik nr 5 do Statutu.
 5. Uczeń, w uzasadnionych przypadkach, może zmienić w trakcie nauki typ szkoły lub profil kształcenia ogólnozawodowego. Zasady formy uzupełnienia różnic programowych określają odrębne przepisy.

§28.

Uczniom przewlekle chorym i niepełnosprawnym zapewnia się:

 1. indywidualne nauczanie na zasadach odrębnie określonych,
 2. uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych z różnymi oddziałami klasowymi za ich zgodą w celu umożliwienia realizacji programu nauczania,
 3. zwolnienie z tych zajęć i ćwiczeń, których wykonanie uniemożliwia stan zdrowia,
 4. zajęcia integracyjne z klasą,
 5. organizację zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów w miarę posiadania środków finansowych,
 6. pomoc finansową w miarę posiadania środków.

§29.

Wobec uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych stosuje się program adaptacyjny.

 1. W stosunku do uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych stosuje się „okres adaptacyjny”, trwający od pierwszego dnia nauki do trzeciej soboty września, w którym:
  1. nie stawia się ocen niedostatecznych,
  2. nie przeprowadza się prac klasowych i sprawdzianów,
  3. sprawdzenie wiadomości stosuje się dla uczniów zgłaszających się.

§30.

 1. Wobec uczniów i słuchaczy, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o dysfunkcji, należy obniżyć wymagania zgodnie z przepisami w powyższej sprawie.
 2. Pedagog szkolny i inne osoby posiadające kwalifikacje do pracy z uczniami z zaburzeniami analizatora wzrokowego mogą prowadzić zajęcia terapeutyczne.
 3. Zespół może, w miarę posiadanych środków finansowych objąć stałą lub doraźną pomocą materialną, osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej.

§31.

 1. Uczniowie Zespołu uczący się poza miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o miejsce w bursie międzyszkolnej.
 2. Opiekę wychowawczą nad uczniami mieszkającymi na stancjach sprawują wychowawcy klas, rada rodziców oraz pedagog poprzez wykonywanie następujących zadań:
  1. odwiedzanie uczniów na stancji oraz kontrolowanie warunków, w jakich przebywają pod kątem bezpieczeństwa i możliwości nauki,
  2. prowadzenie rozmów z właścicielami stancji, mających na celu ustalenie zasad sprawowanej opieki i sposobu informowania o ewentualnych problemach,
  3. udzielanie uczniom, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych, wszechstronnej pomocy i zapoznanie się z ich problemami w czasie indywidualnych rozmów.

§32.

 1. Klasyfikowanie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się w Zespole na podstawie szczegółowych przepisów ministra właściwego do spraw oświaty oraz w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik nr 6 do Statutu.
 2. Klasyfikowanie, egzaminowanie i promowanie słuchaczy odbywa się w Zespole na podstawie szczegółowych przepisów ministra właściwego do spraw oświaty oraz w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania szkół dla dorosłych stanowiący załącznik nr 7 do Statutu.

§33.

Uczeń i słuchacz Zespołu ma prawo do:

 1. zapoznania się ze wszystkimi aktami prawnymi, które jego dotyczą,
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami pomocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej,
 4. korzystania z pomocy stypendialnej oraz innej formy pomocy materialnej o charakterze doraźnym, zgodnie z odrębnymi przepisami i uwzględnieniem możliwości finansowych Zespołu,
 5. opieki pielęgniarki szkolnej i poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego oraz zawodowego,
 6. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
 7. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób,
 8. uczestniczenia w ocenie pracy zawodowej nauczyciela poprzez Samorząd Uczniowski w formie wyrażenia swojej opinii,
 9. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu poprzez uczestniczenie w olimpiadach przedmiotowych, konkursach wiedzy i umiejętności, zajęciach kół zainteresowań i innych formach zajęć organizowanych przez Zespół,
 10. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 11. pomocy w przypadkach trudności w nauce,
 12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, urządzeń sportowych i księgozbioru biblioteki szkolnej,
 13. współuczestnictwa w życiu Zespołu poprzez działalność samorządową w Zespole oraz zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających w szkole, jak również wyrażania swoich opinii w gazecie szkolnej,
 14. uczestnictwa w organizowanych dla uczniów formach wypoczynku,
 15. otrzymywania nagród i wyróżnień,
 16. nauczania indywidualnego w domu, jeżeli wymaga tego sytuacja losowa, na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
 17. współtworzenia ceremoniału szkolnego, tradycji Zespołu i reprezentowania Zespołu na zewnątrz.

§34.

Uczniowi i słuchaczowi przysługuje prawo do:

 1. zwracania się do dyrekcji Zespołu, wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rzecznika praw ucznia lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku łamania jego praw,
 2. odwołania się od ustalonej przez wychowawcę klasy śródrocznej i całorocznej oceny zachowania w trybie określonym w WSO,
 3. odwołania się od decyzji członka Rady Pedagogicznej dotyczących spraw poza klasyfikacją do dyrektora Zespołu w terminie 7 dni,
 4. w przypadku skreślenia z listy uczniów odwołania się od decyzji dyrektora Zespołu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni,
 5. wysłuchania w postępowaniu go dotyczącym.

§35.

Uczeń i słuchacz Zespołu ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu, a w szczególności dotyczących:

 1. aktywnego uczestnictwa w procesie nauczania i wychowania oraz współdziałania z zespołem klasowym i innymi członkami społeczności uczniowskiej na rzecz osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
 2. systematycznej i wytrwałej pracy nad własnym rozwojem zapewniającej dobre przygotowanie do życia w społeczeństwie,
 3. odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz kolegów,
 4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
 5. podporządkowania się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej i wychowawcy/opiekuna klasy/oddziału,
 6. godnego i kulturalnego zachowywania się w Zespole i poza nim, dbania o piękno mowy ojczystej,
 7. dbałości o wspólne mienie szkolne, ład i porządek w szkole, o jej honor i tradycję.

§36.

 1. W Zespole stosuje się system nagród i kar jako element prowadzonego procesu dydaktyczno - wychowawczego.
 2. W Zespole można nagradzać i wyróżniać poprzez :
  1. udzielanie przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela pochwały w obecności klasy,
  2. udzielanie przez dyrektora Zespołu pochwały w obecności wychowawcy klasy albo na forum Zespołu,
  3. skierowanie listu pochwalnego do rodziców lub organizacji pozaszkolnej, którą uczeń reprezentuje,
  4. reprezentowanie klasy lub Zespołu na zewnątrz,
  5. przyznanie nagrody rzeczowej lub pieniężnej ufundowanej przez jeden z organów Zespołu, osoby prywatne lub instytucje współpracujące z Zespołem,
  6. bezpłatne uczestnictwo w zajęciach i imprezach pozalekcyjnych organizowanych przez Zespół ze środków pozabudżetowych lub inne instytucje współpracujące z Zespołem.
 3. Rodzaje kar stosowanych w Zespole:
 4. upomnienie wychowawcy z wpisem do dokumentacji pracy wychowawcy uczeń otrzymuje może otrzymać za:
  1. nieusprawiedliwione nieobecności w szkole,
  2. sporadyczne ucieczki z pojedynczych godzin lekcyjnych,
  3. częste spóźnienie się,
  4. lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników Zespołu i obowiązków szkolnych,
  5. incydentalne niewłaściwe zachowanie,
  6. palenie papierosów na terenie Zespołu.
 5. Upomnienie dyrektora Zespołu w obecności rodziców ucznia uczeń może otrzymać za:
 6. aroganckie odnoszenie się do nauczycieli, pracowników Zespołu, kolegów,
 7. powtarzające się przypadki palenia papierosów,
 8. powtarzające się sytuacje lekceważącego stosunku do nauczycieli, pracowników Zespołu, obowiązków szkolnych.
 9. nieusprawiedliwione nieobecności w szkole,
 10. wulgarne słownictwo wobec nauczycieli, pracowników Zespołu i kolegów,
 11. ubliżanie i pobicie, stosowanie przemocy fizycznej,
 12. bezmyślne niszczenie mienia Zespołu i dóbr osobistych uczniów,
 13. nieusprawiedliwione nieobecności w szkole,
 14. powtarzające się przypadki agresywnego zachowania w stosunku do nauczycieli, pracowników Zespołu i kolegów,
 15. wnoszenie i spożywanie alkoholu na teren Zespołu, przebywanie na terenie Zespołu po spożyciu alkoholu,
 16. wnoszenie na teren Zespołu i używanie środków pirotechnicznych,
 17. kradzież mienia Zespołu lub przedmiotów należących do innych uczniów, nauczycieli bądź pracowników Zespołu
 18. Naganę dyrektora Zespołu w obecności uczniów danej klasy uczeń może otrzymać za:
 19. otrzymać ostrzeżenie o możliwości skreślenia z listy uczniów Zespołu,
 20. utracić prawo do udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych lub organizowanych dla uczniów formach wypoczynku,
 21. utracić prawo do reprezentowania Zespołu na zewnątrz.
 22. Naganę udzieloną przez dyrektora, na forum Zespołu, z wpisem do dokumentacji Zespołu uczeń może otrzymać za:
 23. W przypadkach konfliktów ucznia w środowisku klasy, może on zostać przeniesiony do równoległego oddziału.
 24. W przypadkach zastosowania wobec ucznia kar przewidzianych w ust. 3.uczeń może:

§37.

Skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może nastąpić w sytuacjach nagminnie powtarzających się przewinień i wynikających stąd kar przewidzianych w ust.3. i 4.

§38.

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Zespołu również w przypadku:

 1. nie wyrażenia przez Radę Pedagogiczną zgody na egzamin klasyfikacyjny,
 2. otrzymania wyroku skazującego za popełnione przestępstwa i wykroczenia,
 3. spożywania lub przebywania na terenie Zespołu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 4. wnoszenia na teren Zespołu alkoholu lub innych środków odurzających,
 5. agresji połączonej z pobiciem, w stosunku do uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu,
 6. psychicznego i fizycznego znęcania się nad innymi uczniami Zespołu,
 7. wymuszeń pieniędzy,
 8. w innych przypadkach umyślnych zachowań stwarzających zagrożenie zdrowia i życia innych osób oraz w przypadkach niszczenia mienia Zespołu.

§39.

 1. Tryb postępowanie w przypadku skreślenia z listy uczniów Zespołu:
  1. sporządzenie notatki o zaistniałych incydentach lub incydencie,
  2. sprawdzenie czy popełnione wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie jako przypadek, za który można skreślić z listy uczniów,
  3. poinformowanie dyrektora Zespołu o planowanym złożeniu wniosku dotyczącego skreślenia z listy uczniów,
  4. zwołanie posiedzenia Rady Pedagogicznej, zapisanie w protokole wszystkich informacji mających wpływ na podjęcie stosownej uchwały,
  5. uczeń ma prawo wybrać spośród członków Rady Pedagogicznej swojego rzecznika bądź rzeczników,
  6. wnioskodawca powinien rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu ucznia nie uwzględniając wyników w nauce, a tylko zachowanie,
  7. Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować czy zostały wyczerpane wszystkie możliwości oddziaływania wychowawczego Zespołu na ucznia, szczególnie sprawdzić czy uczeń był uprzednio karany i czy udzielono pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  8. na zakończenie posiedzenia Rada Pedagogiczna podejmuje stosowną uchwałę zgodnie z obowiązującym Regulaminem,
  9. dyrektor Zespołu przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu do zaopiniowania,
  10. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego dyrektor Zespołu podejmuje decyzję co do sposobu ukarania ucznia.
 2. O skreślenie ucznia z listy uczniów Zespołu może wnioskować członek lub członkowie Rady Pedagogicznej.
 3. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w pełną dokumentację dotyczącą sprawy łącznie z protokołami zeznań i protokołem posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 4. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym do decyzji, za pośrednictwem dyrektora Zespołu, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 5. W trakcie postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia edukacyjne.

§40.

 1. Dyrektor może nadać decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów Zespołu rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku:
  1. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
  2. dla zabezpieczenia mienia Zespołu przed ciężkimi stratami,
  3. ze względu na inny ważny interes społeczny,
  4. ze względu na wyjątkowy interes strony.

§41.

 1. System nagród i kar funkcjonuje w Zespole w oparciu o następujące zasady:
  1. zgłoszenia wniosku w sprawie nagrodzenia lub ukarania ucznia mogą dokonać nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu, opiekunowie agend Zespołu, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców,
  2. nagroda i kara powinna być adekwatna do postawy ucznia.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje i zatwierdza kandydatury do nagród.
 3. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zespół ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o nagrodach i karach.

 

Rozdział VI - Nauczyciele Zespołu

§42.

 1. Dyrektor Zespołu przydziela nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z określonymi rozporządzeniem szczegółowymi kwalifikacjami.
 2. Każdy nauczyciel Zespołu prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów lub słuchaczy.
 3. Obowiązki nauczyciela określa art. 6 Karty Nauczyciela oraz art. 4 ustawy o systemie oświaty. W szczególności należy do nich:
  1. systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i realizowanie ich zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki i tygodniowym rozkładem zajęć,
  2. zapewnienie optymalnego rozwoju uczniów i słuchaczy przez treści nauczanego przedmiotu oraz osobisty przykład i wartościowe naukowo i moralnie oddziaływanie wychowawcze,
  3. zaspakajanie potrzeb psychicznych uczniów i słuchaczy przez stwarzanie warunków do świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym, do spokojnej i dobrze zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania,
  4. bezstronne i sprawiedliwe ocenianie uczniów i słuchaczy,
  5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o potrzeby uczniów, współpracę z Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, radą rodziców i samorządem uczniowskim,
  6. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i własnej pracy w zakresie i formie określonej odrębnymi przepisami.
 4. Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Czas ten powinien być wykorzystany na:
 5. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami wg tygodniowego obowiązkowego przydziału godzin,
 6. inne czynności wynikające z zadań statutowych Zespołu,
 7. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§43.

 1. Nauczyciel Zespołu może być zobowiązany do wykonania w czasie ferii następujących czynności:
  1. przeprowadzenia egzaminów wstępnych, klasyfikacyjnych, poprawkowych.
  2. prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku.
 2. Czynności te nie mogą zająć więcej niż siedem dni.

§44.

 1. Dyrektor Zespołu powierza jednemu z uczących w klasie nauczycieli obowiązek pełnienia funkcji wychowawcy na cały okres jej pobytu w szkole.
 2. Do obowiązków nauczyciela Zespołu, któremu powierzono obowiązki wychowawcy, należy w szczególności:
  1. prowadzenie w powierzonej klasie planowanej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji programu wychowawczego Zespołu i otaczania indywidualną opieką każdego wychowanka,
  2. kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich wychowanków oraz ich odpowiedzialności za własne czyny,
  3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  4. poznawanie warunków życia, stanu zdrowotnego, osobowości, uzdolnień i zainteresowań uczniów,
  5. koordynowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli uczących w danej klasie,
  6. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
  7. współdziałanie z rodzicami lub innymi ustanowionymi opiekunami ucznia,
  8. współpraca z pielęgniarką szkolną w sprawach higieny i zdrowia powierzonych wychowanków,
  9. zapoznanie rodziców z wymogami dydaktycznymi i wychowawczymi Zespołu, postępami uczniów w nauce, ich zachowaniem i trudnościami rozwojowymi oraz umożliwienie im systematycznych kontaktów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i dyrektorem Zespołu,
  10. inspirowanie samorządowej działalności organizacji uczniowskich oraz stwarzanie warunków realizacji ich regulaminowych lub statutowych zadań,
  11. zakładanie i prowadzenie, określonej odrębnymi przepisami, dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej w danej klasie,
  12. nauczyciel, dla którego w nowym roku szkolnym, przewiduje się wychowawstwo w klasie pierwszej, podaje do wiadomości rodziców i uczniów obowiązujący na dany rok szkolny zestaw podręczników i przeprowadza z rodzicami zebranie o charakterze informacyjnym.
  13. zapoznaje uczniów i rodziców z kryteriami oceny z zajęć edukacyjnych określonych w WSO oraz informuje uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie zachowania i zajęć edukacyjnych w trybie określonym w WSO.
 3. Nauczyciel - wychowawca realizuje powierzone mu obowiązki poprzez:
 4. dobór tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, dostosowanej do potrzeb grupy wiekowej i uwzględniającej kierunki pracy wychowawczej Zespołu,
 5. rozstrzyganie w dyskusji z wychowankami trudnych problemów jednostek i zespołu,
 6. podmiotowe traktowanie wychowanków, czyniące ich współtwórcami procesu wychowawczego,
 7. osobiste uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych,
 8. analizę wyników nauczania i zachowania ucznia prowadzoną na lekcjach,
 9. stosowanie systemu nagród i kar określonych w statucie Zespołu,
 10. konsultowanie się z nauczycielami uczącymi w jego klasie, pedagogiem szkolnym i pielęgniarką w sprawach dotyczących swoich wychowanków,
 11. organizowanie spotkań z rodzicami w celu omówienia sytuacji dydaktyczno - wychowawczej zespołu klasowego i poszczególnych jednostek,
 12. odwiedzanie wychowanków w ich domach rodzinnych i na stancjach w zależności od potrzeb i możliwości wykonania.
 13. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, proponuje w porozumieniu z uczniami i osobą zainteresowaną kandydaturę swojego zastępcy, który sprawuje opiekę nad klasą w razie jego nieobecności w szkole.
 14. Funkcja zastępcy wychowawcy klasy ma charakter koleżeński i nie przysługuje za jej pełnienie żadne wynagrodzenie.

§45.

 1. Dyrektor Zespołu może zwolnić nauczyciela ze sprawowania opieki wychowawczej nad klasą lub nauczania danego przedmiotu w klasie w sytuacji zmian w organizacji Zespołu oraz w obliczu niemożności rozwiązania zaistniałego konfliktu między uczniami, rodzicami a nauczycielem.
 2. Przedstawiciele rodziców i uczniów mogą zgłosić do dyrektora Zespołu prośbę o zmianę nauczyciela bądź wychowawcy przedstawiając stosowne uzasadnienie
 3. Nauczyciel może wystąpić do Dyrektora Zespołu z prośba o zwolnienie go z obowiązku pełnienia opieki dydaktycznej bądź wychowawczej nad klasą, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 4. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1,2,3 powinno nastąpić z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania.

§46.

 1. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej osób sprawujących nadzór pedagogiczny, placówek i instytucji oświatowych, naukowych i wychowawczych.
 2. Dyrektor Zespołu w ramach kompetencji wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego może zorganizować koleżeńskie doradztwo metodyczno - merytoryczne, które może być realizowane w formie „lekcji otwartych” zgłaszanych przez zainteresowanych nauczycieli dyrektorowi Zespołu w celu dokonania przez niego planowanych hospitacji.
 3. Nauczyciel - wychowawca może przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych skorzystać z pomocy rodziców w zakresie ich zadań określonych w statucie Zespołu.

§47.

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy, wybierając spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jego pracą.
 2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu wyboru programu nauczania, uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania pokrewnych zajęć edukacyjnych,
  2. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów monitorowania i ewaluacji pracy uczniów i nauczyciela,
  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5. wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

Dopuszcza się w miarę możliwość i potrzeb tworzenia zespołów międzyprzedmiotowych.

 

Rozdział VII - Organizacja pracy Zespołu

§48.

 1. Rok szkolny w Zespole trwa od 1 września do 31 sierpnia.
 2. Rok szkolny w Zespole dzieli się na dwa semestry:
  1. semestr I (zimowy ) zamyka klasyfikacja śródroczna poprzedzająca ferie zimowe.
  2. semestr II ( letni ) zamyka się klasyfikacją końcoworoczną poprzedzającą ferie letnie.
 3. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy szczegółowe w sprawie organizacji roku szkolnego.

§49.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem ramowych planów nauczania dla typów szkół funkcjonujących w Zespole i planu finansowego Zespołu, zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego nadzór pedagogiczny.
 2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności:
  1. liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  2. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
  3. ogólną liczbę godzin nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym kół zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 3. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego bądź semestru. Cele edukacyjne, zadania Zespołu i treści kształcenia uwzględniają plany nauczania opracowane na podstawie wybranych programów nauczania z poszczególnych przedmiotów.
 4. Działalność edukacyjna Zespołu jest określona przez:
 5. szkolny plan nauczania, który uwzględnia całość podstawy programowej kształcenia ogólnego, profilowego i zawodowego dla danego etapu edukacyjnego i jest dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 6. program wychowawczy Zespołu, który uwzględnia w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i realizowany jest przez wszystkich nauczycieli i pracowników Zespołu.
 7. program profilaktyczny Zespołu, który uwzględnia w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli i pracowników Zespołu.

§50.

 1. Jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i szkolnym zestawem programów.
 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 35. Jednakże biorąc pod uwagę powierzchnię sal lekcyjnych nie powinna przekraczać 34.

§51.

 1. Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w szczególności zajęcia fakultatywne, praktyczna nauka zawodu, przygotowanie do pracy zawodowej, nauczanie języków obcych i elementów informatyki, oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, i międzyszkolnych, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. zajęcia nauki zawodu w warsztatach szkolnych odbywają się zgodnie z Regulaminem Warsztatów Szkolnych, który zawarty jest w formie załącznika nr 8 do Statutu.
  2. liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych nie może być niższa niż 15.
  3. za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w grupie może być niższa od liczby określonej w pkt.1.
  4. w Zespole podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, oraz na zajęciach edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
  5. w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w pkt. 4. podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w Zespole w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych. Zajęcia wychowania fizycznego, w celu dostosowania tygodniowego rozkładu zajęć do możliwości organizacyjnych Zespołu, mogą odbywać się w grupach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w trakcie tej samej godziny lekcyjnej.
 3. Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych, w tym laboratoryjnych, trwa 45 minut.
 4. Godzina lekcyjna praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut.
 5. Rada Pedagogiczna, może uchwałą ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 6. W przypadku pracy klasowej, obejmującej występujące po sobie dwie następne jednostki lekcyjne, czas jej trwania może wynosić 90 minut, nauczyciel prowadzący sprawdzian jest zobowiązany do opieki nad uczniami do końca planowego czasu trwania zajęć.
 7. Dyrektor Zespołu w przypadku zmiany szczegółowych przepisów dotyczących zasad podziału na grupy lub w przypadku braków kadrowych po zyskaniu pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego może zmienić zasady podziału oddziału na grupy.

§52.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz możliwości lokalowych Zespołu, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Na mocy uchwały Rady Pedagogicznej zajęcia lekcyjne mogą odbywać się w soboty za dni pracy między świętami, rokrocznie wskazanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.
 3. Nauczyciel może mieć w tygodniowym rozkładzie zajęć co najwyżej trzy „okienka międzylekcyjne” z zastrzeżeniem ust. 4, w czasie których dyrektor Zespołu może mu zlecić wykonanie dodatkowych czynności usprawniających pracę Zespołu w ramach czasu ustanowionego w art. 42 KN.
 4. Jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia uczniom szkół dla młodzieży, odpowiednich warunków higieny pracy, nauczyciel może mieć więcej tzw. „okienek”, pozostałe ustalenia zapisane w ust.3 pozostają bez zmian.
 5. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć pracuje w pięciu dniach tygodnia. W przypadkach określonych w art. 42c ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela, dyrektor Zespołu może nauczycielowi ustalić czterodniowy tydzień pracy.

§53.

 1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne wg zasad określonych w ustawie.
 2. Dyrektor Zespołu na pisemną prośbę wyższych uczelni może wyrazić zgodę studentom w/w uczelni na przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, służących jako dydaktyczny materiał badawczy dla studenta lub uczelni.

§54.

 1. Zespół powinien, w miarę możliwości lokalowych, umożliwić uczniom korzystanie z tzw. „sklepiku” szkolnego, zapewniającego spożycie ciepłego posiłku lub napoju.
 2. Prowadzenie sklepiku szkolnego powinno być powierzone podmiotowi, spełniającemu stosowne wymagania w tym zakresie, na podstawie umowy pomiędzy tym podmiotem a dyrektorem Zespołu.

 

Rozdział VIII - Biblioteka Zespołu

§55.

 1. Uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych) lub dojazd do Zespołu i powrót do domu, mogą korzystać z biblioteki i czytelni szkolnej.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Zespołu oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 3. Z biblioteki szkolnej, oprócz uczniów i słuchaczy Zespołu mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy Zespołu oraz rodzice na zasadach określonych w regulaminach wypożyczalni i czytelni.
 4. Inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu.
 5. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma, kasety wideo, edukacyjne programy komputerowe i udostępnia je na zasadach określonych w regulaminie.
 6. Roczniki czasopism przechowuje się w bibliotece szkolnej nie dłużej niż dwa lata, przy czym materiały zawarte w nich, uznane za przydatne dla uczniów i nauczycieli w ich pracy, są gromadzone w specjalnych kartotekach.

§56.

 1. Dla potrzeb biblioteki Zespołu wydzielone są pomieszczenia umożliwiające:
  1. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza biblioteką,
  2. prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla uczniów,
  3. indywidualny dostęp ucznia do komputera,
  4. gromadzenie i opracowywanie zbiorów.
 2. Biblioteka szkolna powinna być wyposażona w odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny i przeciwpożarowy, a w miarę możliwości jej wyposażenie powinno być wzbogacone o sprzęt reprograficzny, techniczny i audiowizualny.
 3. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną z czytelnikiem oraz prace organizacyjne, a w szczególności:
 4. udostępnianie zbiorów,
 5. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
 6. poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 7. przysposobienie czytelnicze uczniów,
 8. pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i ewentualnie innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno - wychowawczego,
 9. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej,
 10. przygotowanie analiz stanu czytelnictwa i informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
 11. współpraca z rodzicami, bibliotekami pozaszkolnymi w zakresie wzbogacania zbiorów i wyposażenia biblioteki,
 12. gromadzenie, ewidencje, opracowanie biblioteczne, selekcję i konserwację zbiorów,
 13. organizację warsztatu informacyjnego i form udostępniania zbiorów,
 14. przyjęcie pełnej opieki nad uczniami klasy, która w wyniku dziennych zmian planu realizuje w bibliotece zajęcia własne,

§57.

Biblioteka może pozyskiwać środki finansowe z przeznaczeniem na uzupełnienie i konserwację księgozbioru prowadząc działalność usługową dla uczniów w zakresie kopiowania materiałów.

 

Rozdział IX - Administracja i obsługa Zespołu

§58.

W Zespole zatrudnia się pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi w tej sprawie przepisami.

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespół zatrudnia w szczególności:
  1. główną księgową,
  2. kierownika gospodarczego,
  3. sekretarza,
  4. referenta d/s kadrowo - płacowych,
  5. pracownicy obsługi zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacyjnym.
 2. Wynagrodzenie pracowników obsługujących Zespół określają odrębne przepisy.
 3. Pracownicy Zespołu otrzymują w momencie nawiązania stosunku pracy zakresy czynności uprawnień i odpowiedzialności.
 4. Stosunek służbowy pracowników niepedagogicznych reguluje Kodeks Pracy w określonym zakresie.
 5. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni Zespołu zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.
 6. §59.

 7. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada:
  1. 22 sale wyposażone odpowiednio do realizacji zajęć edukacyjnych,
  2. 2 pracownie komputerowe,
 8. salę gimnastyczną, przebieralnię, zaplecze dla nauczycieli wychowania fizycznego, boisko, szatnię, archiwum, bibliotekę i czytelnię, sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego, pokój dla obsługi, kierownika gospodarczego i księgowość, pomieszczenie socjalne dla wszystkich nauczycieli, bufet, gabinet pielęgniarki, gabinet terapii pedagogicznej, warsztaty szkolne, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

 

Rozdział X - Postanowienia końcowe i przejściowe

§62.

 1. Zespół posługuje się pieczęciami zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.
 3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§63.

 1. Zmian w statucie może dokonywać uchwałą Rada Pedagogiczna.
 2. Wnioskować zmiany mogą organa Zespołu. Przygotowany wniosek powinien zostać przedstawiony dyrektorowi Zespołu co najmniej 14 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Zespołu może powołać doraźną komisję do prac nad nowelizacją Statutu.

§64.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Statut powinien uzyskać pozytywną opinię organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§65.

W sprawach nie ujętych w Statucie decydują przepisy aktów prawnych wyższego rzędu.

 

Rozdział XI - Wykaz załączników

§66.

Załącznikami do niniejszego Statutu są:

 1. Załącznik Nr 1 Profile i zawody w szkołach tworzących Zespół.
 2. Załącznik Nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu.
  1. Załącznik Nr 2a Wzór protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 3. Załącznik Nr 3 Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego Zespołu.
 4. Załącznik Nr 4 Regulamin pracy Rady Rodziców Zespołu.
 5. Załącznik Nr 5 Regulamin przyjęć do Zespołu.
 6. Załącznik Nr 6 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole – szkoły dla młodzieży.
 7. Załącznik Nr 7 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole – szkoły dla dorosłych.
 8. Załącznik Nr 8 Regulamin Warsztatów Szkolnych Zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej