Plan pracy psychologa

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

 

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

 

 

 

ZADANIA

 

 

 

TERMINY

 

 

 

OSOBY WSPIERAJĄCE

 

 • Opracowywanie diagnoz, opinii                                      i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców oraz innych instytucji ;
 • Określanie poziomu rozwoju procesów poznawczych, cech osobowości, rozwoju sfery emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie oraz mocnych stron ucznia;
 • Rozpoznawanie potrzeb:                          psychologicznych                                    poznawczych                                             społecznych
 • Wywiady z rodzicami oraz obserwacja uczniów w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb
 • Konsultacje z wychowawcami          i nauczycielami polegające na wspólnym analizowaniu i omawianiu przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 

W trakcie roku szkolnego

 

Pedagog, rodzice, nauczyciele i wychowawcy

 

 

PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNA

 

 

ZADANIA

TERMINY

 

OSOBY WSPIERAJĄCE

 • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych oraz trudności adaptacyjnych;
 • Udzielanie porad uczniom                              w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych                                      i środowiskowych
 • Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym trudności wychowawcze
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • Działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości dziecka (warsztaty, zajęcia terapeutyczne zajęcia psychoedukacyjne, terapie indywidualne);
 • Terapia zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych:                                              - redukcja niepokoju  i lęku poprzez kształtowanie pozytywnego myślenia             o sobie                                                                 - wzbudzanie motywacji do osiągnięć                  i zdobywania wiedzy poprzez indywidualne zadania motywacyjne                 - uczenie sposobów wyrażania emocji, dostosowania emocji do bodźców                           i sytuacji;
 • Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami oraz z kadrą pedagogiczną  szkoły;
 • Wskazywanie osób i instytucji udzielających odpowiednich form pomocy;
 • Konsultacje i doradztwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej;

 

 

W trakcie roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, rodzice, nauczyciele
i wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, rodzice, nauczyciele                
i wychowawcy

 

 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

 

 

ZADANIA

 

TERMINY

 

 

OSOBY WSPIERAJĄCE

 • Współpraca z dyrekcją szkoły oraz Kadrą Pedagogiczną           
  w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych

 

 

 

W trakcie roku szkolnego

 

Pedagog, nauczyciele, wychowawcy

 • Udział w projekcie „Szkoła promująca zdrowie”:

Spotkanie z lekarzem psychiatrą
Spotkanie z dietetykiem z Poradni żywieniowej
Spotkanie z trenerem personalnym

Cele moich działań w projekcie:

 • Zwiększenie świadomości nt. zaburzeń natury psychicznej, emocjonalnej, społecznej.
 • Edukacja słuchaczy
 • Motywowanie do autoedukacji
 • Uwrażliwienie na problemy z zakresu psychologii i psychiatrii w społeczeństwie.
 • Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.
 • Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy.
 • Wpływ zdrowia psychicznego na zdrowie psychiczne
 • Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

 

 

W trakcie roku szkolnego

Dyrekcja,

pedagog, nauczyciele, wychowawcy