Plan pracy Pedagoga

 • Drukuj

 

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Zadania pedagoga szkolnego wynikają z przepisów prawnych regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych i są podyktowane aktualnymi potrzebami i specyfiką placówki.

Rozporządzenie MEN z 17 lutego 2010

Rozporządzenie MEN z  30 kwietnia 2013

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  z późniejszymi zmianami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomoc psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020

I Realizacja zadań ogólnowychowawczych

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów.
 2. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Diagnoza środowiska szkolnego, rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole - badanie stanu bezpieczeństwa uczniów na ternie szkoły ,diagnoza zachowania się uczniów oraz podejmowanych działań eliminujących zagrożenia.

 Ankiety, rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami.

 1. Dbanie o realizacje obowiązku szkolnego przez uczniów – monitoring frekwencji.
 2. Prowadzenie i inicjowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 3. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich     problemów wychowawczych z własnymi dziećmi - udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych, dydaktycznych, problemów rodzinnych;

 · informowanie rodziców o możliwości korzystania z oferty poradni specjalistycznych

· informowanie rodziców o formach pracy wychowawczo-profilaktycznej na terenie szkoły

 1. Analizowanie bieżącej sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych.
 3. Inicjowanie pomocy specjalistycznej dla uczniów: psychologicznej, terapeutycznej, logopedycznej zdrowotnej i prawnej.
 4. Organizowanie pomocy pedagogicznej i wsparcia dla uczniów, u których wystąpiły problemy.
 5. Koordynowanie działań zleconych przez dyrekcję szkoły .
 6. Współpraca z wychowawcami klas, Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i instytucjami w organizowaniu opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Prowadzenie zajęć ukierunkowanych na uczenie zasad komunikacji międzyludzkiej i umiejętności interpersonalnych, kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych i w sytuacjach zagrożenia.
 8.  Czuwanie nad realizacją założeń wynikających z programu ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła” m.in. dotyczących ochrony praw człowieka.  
 9.  Przeprowadzanie badań ankietowych
 10. Rozwijanie kompetencji społecznych.

II Profilaktyka wychowawcza

 1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności  w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w razie potrzeby,
 • współpraca z rodzicami,
 • współpraca z wychowawcami,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz poznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 1. Kontynuowanie spotkań w ramach grupy wsparcia w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej.
 2. Wykrywanie patologii życia społecznego i eliminowanie początkowych symptomów niedostosowania
  • zapoznanie się z warunkami życia uczniów , sytuacją rodzinną, kontakt z rodzicami,
  • ewidencja uczniów wykazujących cechy niedostosowania społecznego zagrożenia niedostosowaniem,
  • systematycznie przeprowadzane rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
 3. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 4. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy pedagogicznej.
 5. Współpraca z instytucjami – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną , Sądem Rejonowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policja.
 6. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
 7. Pedagogizacja rodziców.
 8. Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zdrowotnej – „Światowy Dzień AIDS”, „ Dzień bez papierosa”.
 9. Kontynuowanie projektu  „Bezpieczna i zdrowa szkoła”
 10. Współorganizowanie z Komendą Powiatową Policji akcji „Nie uzależnieniom” – profilaktyka uzależnień.
 11. Kontynuacji projektu „ Nie oceniaj”.
 12.  Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Monar – Wyszków.
 13.  Koordynacja zajęć z doradcami zawodowymi.
 14. Współpraca z uczelniami wyższymi.
 15.  Pomoc nauczycielom-wychowawcom w przeprowadzaniu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
 16. Redagowanie gazetek informacyjnych w gablotach szkolnych.
 17.  Eliminowanie zjawiska agresji i przemocy
  • pomoc wychowawcom w przeprowadzaniu zajęć, udostępnianie scenariuszy,
  • przeprowadzanie rozmów profilaktycznych, omawianie skutków zachowań agresywnych,
  • uświadamianie prawnych konsekwencji zachowań agresywnych.
 18. Podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę frekwencji i eliminowania zjawiska wagarów, rozliczanie uczniów opuszczających bez ważnych powodów zajęcia lekcyjne, informowanie o absencji rodziców, a w szczególnych przypadkach policję i sąd.
 19. Agitowanie uczniów do korzystania z kółek wyrównawczych i samopomocy koleżeńskiej.
 20. Zapoznanie uczniów z technikami skutecznego uczenia się.
 21. Badania ankietowe – sondaże diagnostyczne na temat używek, bezpieczeństwa ( według potrzeb).
 22. Praca z uczniem zdolnym.
 23. Pomoc przy organizowaniu uroczystości szkolnych.

III Indywidualna opieka pedagogiczna

 1. Aktualizacja dokumentów uczniów objętych wzmożonymi oddziaływaniami opiekuńczo- wychowawczymi: opinie i orzeczenia  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności,  informacje z Policji i Sądu.
 2. Organizacja i koordynacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
 3. Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami mającymi problemy szkolne.
 4. Aktualne problemy młodzieży w różnych sferach życia /rodzinnych, szkolnych/ organizowanie pomocy adekwatnej do rozpoznanych potrzeb.
 5. Pomoc uczniom z rodzin dotkniętych bezrobociem w składaniu wniosków zasiłki, zapomogi, darmowe posiłki i zwolnienia z opłat.
 6. Pomoc uczniom wychowującym się w rodzinach z problemem alkoholowym, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rodzinie dysfunkcyjnej.
 7. Kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, pomoc nauczycielom w dostosowaniu form i metod pracy do realnych możliwości uczniów  o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 8. Udzielanie uczniom wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
 9. Zgłaszanie do Sądu Rodzinnego uczniów rażąco zaniedbujących obowiązek szkolny.

     9.  Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z     

          aktualnym rozporządzeniem.

IV Pomoc materialna

 

 1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin zaniedbanych, wielodzietnych, patologicznych, będących w trudnej sytuacji materialnej
 2. Współpraca  z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pracownikami socjalnymi.

 

V. Orientacja zawodowa

1. Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia:

 - organizowanie zajęć warsztatowych aktywizujących do wyboru zawodu

   i poszukiwania pracy.

2. Organizowanie i koordynowanie zajęć z doradcami zawodowymi.

3. Współpraca z uczelniami wyższymi.

 

 

Sprawy bieżące i inne prace zlecone przez dyrektora szkoły

 

Opracowali pedagodzy szkolni:

Aleksandra Lasocka                                                                    

Izabela Nuszkiewicz                                                                     

Angelika Chrzanowska           ……………………………………….