Plan pracy

Plan Pracy Biblioteki Szkolnej 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

w Pułtusku na rok szkolny 2017/2018

I. PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

L.p.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki

 

D.Sobocińska

Wrzesień

2.

Prowadzenie dziennika bibliotecznego, dokumentacji bibliotecznej

 

D.Sobocińska

Na bieżąco

3.

Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych

 1. Wyszukiwanie informacji na określone tematy w różnych źródłach informacji;
 2. Przygotowanie dekoracji;
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów.

D.Sobocińska

Na bieżąco

4.

Opracowanie zbiorów

 1. Prowadzenie na bieżąco rejestru ubytków;
 2. Ewidencja – bieżąca prowadzenie księgi inwentarzowej;
 3. Opracowanie nowych pozycji;
 4. Zakładanie kart uczniom klas pierwszych;
 5. Uaktualnianie kart uczniom klas drugich, trzecich i czwartych;
 6. Zakładanie kart książek i kart katalogowych;
 7. Uaktualnienie katalogi rzeczowego i alfabetycznego.

D.Sobocińska

Na bieżąco

 

 

Wrzesień

 

Wrzesień

5.

Udostępnianie zbiorów

 1. Statystyka;
 2. Przegląd kart czytelniczych.

D.Sobocińska

Na bieżąco

6.

Gromadzenie i konserwacja zbiorów

 1. Uzupełnianie zbiorów;
 2. Systematyczne naprawianie zniszczonych książek.

D.Sobocińska

Na bieżąco

7.

Biblioteczny kącik nowych pozycji czytelniczych

 1. Lekcje biblioteczne zapoznające z najnowszymi bestsellerami

D.Sobocińska

Na bieżaco

II. PRACA PEDAGOGICZNA

L.p.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Udostępnianie zbiorów

 1. Udostępnianie zbiorów piśmienniczych w wypożyczalni i czytelni;
 2. Udostępnianie zbiorów audiowizualnych;
 3. Kierowanie uczniów do innych bibliotek.

 

D.Sobocińska

Na bieżąco

2.

Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych

 1. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych;
 2. Udzielanie porad w wyborach czytelniczych;
 3. Gazetki biblioteczne.

D.Sobocińska

Na bieżąco

3.

Przysposobienie czytelnicze i informacyjne, edukacja medialna

 1. Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych;
 2. Instruktaż indywidualny.

D.Sobocińska

Na bieżąco

4.

Opieka nad Zespołem Kreatywnej Młodzieży

 1. Klub dyskusyjny-dyskusje na temat współczesnych wydarzeń kulturalnych, recenzje najnowszych filmów.
 2. Uczestnictwo w szklonych projektach oraz imprezach o charakterze powiatowym
 3. Nadzorowanie redakcji Gazetki Szkolnej TERAZ MY;

 

D.Sobocińska

A. Świerczewska

 

 

 

 

Na bieżąco

5.

Rozwijanie kultury czytelniczej i kultury żywego słowa wśród uczniów

 1. Realizacja programu  edukacyjnego: ,,Czytam, więc jestem”;
 2. Czytanie Narodowe w Ruszkowskim;
 • Spotkania o charakterze edukacyjnym
 • Promocja czytelnictwa
 1. Praca indywidualna z czytelnikami – rozmowy nt. zainteresowań, potrzeb, osiągnięć i trudności.

 

D.Sobocińska

A. Świerczewska

Nauczyciele poloniści

 

 

Na bieżąco

6.

Realizacja projektu dla zawodowców  pod nazwą ,,Zawodowcy przyszłości”

 1. Realizacja projektu - posumowanie pracy w roku szkolnym  2016/2017
 • Organizacja cyklu przedsięwzięć mających  na celu szeroko  pojętą promocję szkolnictwa zawodowego
 • Zorganizowanie konkursów promujących szkolnictwo zawodowe

D.Sobocińska

A. Świerczewska

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

7.

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

 1. Współpraca z Fimami - Quad, Mardom, ETI.
 2. Współpraca z nauczycielami w poznaniu uczniów i ich aktywacji czytelniczej;
 3. Współpraca z nauczycielami biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku;
 4. Współpraca ze Szkolnym Klubem Europejskim w ramach realizacji projektów edukacyjnych;
 5. Współpraca z nauczycielami bibliotek gminnych;
 6. Współpraca z Mazowieckim Centrum Doskonalenia nauczycieli-odział w Ciechanowie, w zakresie opieki nad stypendystami w ramach projektu -,,Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych";
 7. Współpraca Urzędem Marszałkowskim w Warszawie;
 8. Wspólpraca z Cechem Rzemiosł Róznych i Przedsiebiorczości w Pułtusku;
 9. Współpraca z Akademią Humanistyczną w Pułtusku;
 10. Współpraca z Pułtuską Biblioteką Publiczną im. J. Lelewela.

 

D.Sobocińska

A. Świerczewska

Na bieżąco

8.

Udział w konkursach

1.Przygotowanie młodzieży do konkursów informatycznych, plastycznych i fotograficznych.

D.Sobocińska

A. Świerczewska

Na bieżąco

9.

Działalność Centrum Multimedialnego

 

 1. Korzystanie przez uczniów ze stron internetowych, wyszukiwanie informacji;
 2. Korzystanie z centrum przez nauczycieli – opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

D.Sobocińska

Na bieżąco

Opracowała:

Dorota Sobocińska

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej