REGULAMIN BALU STUDNIÓWKOWEGO 2019R.

REGULAMIN BALU STUDNIÓWKOWEGO 2019R.
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. J. RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

 1. Termin balu studniówkowego: 12.01.2019r.
 2. Miejsce balu studniówkowego: Bobrowy Dwór,  Smrock- Dwór, 06-220 Szelków
 3. Czas rozpoczęcia balu studniówkowego: godzina 19:00.
 4. Czas zakończenia balu studniówkowego:  godz. 5:00 13.01.2019r.
 5. Uczestnicy balu: uczniowie klas maturalnych i osoby przez nich zaproszone.

Uczniowie i ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszoną przez siebie osobę towarzyszącą.

Uczestniczący  w studniówce uczniowie zobowiązani są do podania organizatorom danych osób towarzyszących wraz z numerem PESEL. Dane, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą wyłącznie celom organizacyjnym.

 1. Wejście na bal przez uczniów klas maturalnych oraz osób przez nich zaproszonych
  za okazaniem dowodu tożsamości i odznaczeniem na liście.
 2. Podczas balu studniówkowego obowiązują stroje stosowne do okoliczności.
 3. Rodzice uczniów oraz inne osoby zaproszone mogą uczestniczyć w części oficjalnej studniówki – POLONEZ.
 4. Rodzice uczniów oraz inne osoby zaproszone na część oficjalną zobowiązani
  są do nie blokowania przejść w obrębie wydzielonej strefy, tak aby młodzież mogła swobodnie i bez zakłóceń zatańczyć POLONEZA.
 5. Rodzice uczniów, którzy nie zadeklarowali się do sprawowania opieki oraz inne osoby zobowiązane są do sprawnego opuszczenia terenu balu po zakończeniu części oficjalnej.
 6.  Na balu pozostają jedynie rodzice zgłoszeni wcześniej i uzgodnieni z Komitetem Organizacyjny i dyrekcją szkoły. Wychowawcy zobowiązani  są do zgłoszenia minimum pięciu rodziców z każdej klasy.
 7. Podczas całej imprezy wszystkich uczestników balu obowiązuje:
 1. Całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu – zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147,
   poz. 1231).

Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do obiektu.

 1. Całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
   (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).
 2. Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 1. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy, zostaną zobowiązani do opuszczenia lokalu w trybie natychmiastowym.
   Koszty odwiezienia do domu będą pokrywali rodzice.
 2. Koszty ewentualnych interwencji służb porządkowych i medycznych oraz szkód materialnych wyrządzonych przez uczniów i osoby towarzyszące ponoszą rodzice.
 3. W trakcie balu obowiązuje zakaz opuszczania terenu imprezy.
 4. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu balu oraz są odpowiedzialni  za jego przestrzegania przez zaproszone przez siebie osoby towarzyszące.
 5. Uczniowie zobowiązani są do potwierdzenia osobistym podpisem w obecności wychowawcy faktu, że zapoznali się z regulaminem i zobowiązują
  się do przestrzegania jego zapisów.
 6. Regulamin balu studniówkowego zostaje wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora szkoły.
 7. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i Rodziców
  z Regulaminem.
 8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

 

     Przewodniczący                                                                            Dyrektor

Komitetu Studniówkowego

      Dorota Paś                                                                         Jarosław Druchniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu balu studniówkowego 2019r.

 

Pułtusk, dnia …………………

  …………….………………

      imię i nazwisko ucznia, klasa

 

Oświadczenie Rodzica

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w balu studniówkowym 12 stycznia 2019r.

Zostałem zapoznany z Regulaminem balu studniówkowego 2019r. i akceptuję jego postanowienia.

W trosce o właściwy przebieg uroczystości oraz bezpieczeństwo uczestników balu wyrażam chęć sprawowania opieki nad młodzieżą.

Tak  o

Nie  o

Oświadczam jednocześnie, że po zakończeniu imprezy przez syna/córkę: zostanie on/ona odebrany/odebrana przeze mnie osobiście.

oWróci do domu samodzielnie, na co wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność
za moje dziecko po opuszczeniu miejsca imprezy.

……………………………………………………

                    czytelny podpis rodzica

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu balu studniówkowego 2019r.

 

Pułtusk, dnia …………………

  …………….………………

      imię i nazwisko ucznia, klasa

 

Oświadczenie Rodzica

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w balu studniówkowym 12 stycznia 2019r.

Zostałem zapoznany z Regulaminem balu studniówkowego 2019r. i akceptuję jego postanowienia.

W trosce o właściwy przebieg uroczystości oraz bezpieczeństwo uczestników balu wyrażam chęć sprawowania opieki nad młodzieżą.

Tak  o

Nie  o

Oświadczam jednocześnie, że po zakończeniu imprezy przez syna/córkę: zostanie on/ona odebrany/odebrana przeze mnie osobiście.

oWróci do domu samodzielnie, na co wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność
za moje dziecko po opuszczeniu miejsca imprezy.

 

……………………………………………………

                    czytelny podpis rodzica

 

czerwiec 2019
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej